Ит Проекти

50 млн. лв. се пести годишно с интегрирането на ЕСМ и НМДА

Владимир Владков

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име : Технологично интегриране на Електронната съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация

Възложител: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА ЕСМИС)

Изпълнител: Консорциум „Национална интегрирана комуникационно-информационна система"

Стартиране/ приключване: 21.12.2011 г./20.08.2013 г.

Бюджет: 6 477 600 лв.

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в държавната администрация)

ИА ЕСМИС изгражда, поддържа, развива, експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на извънредно положение, военно положение и/или положение на война. Мрежата осигурява електронни съобщения и за нуждите на администрациите на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и юридическите лица, разпоредители с бюджетни средства, създадени със специален закон.

Агенцията развива и управлява центрове за данни, автоматизирани информационни и управляващи системи, включително необходимото оборудване, когато такива са изградени в изпълнение на проекти и програми в областта на информационното общество, както и да управлява нужния преносен капацитет.

Агенцията осигурява електронни съобщения за управление при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия и осигурява електронни съобщения за управление при обявяване на по-високи степени на бойна готовност на въоръжените сили и при обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение.

Основни бизнес предизвикателства

До създаването на ЕЕСМ в България съществуват две самостоятелно паралелни мрежи - Електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) – управлявана, поддържана и експлоатирана от ИА ЕСМИС, и Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) - управлявана, поддържана и експлоатирана от Администрацията на Министерски съвет (МС).

Двете мрежи предоставят безплатен пренос на глас, данни и видео на едни и същи потребители - държавните ведомства. Двете мрежи разходват бюджетни средства за мултиплициране на едни и същи дейности, като в по-голямата си част използват едни и същи технологични помещения за инсталираните си съоръжения, обяснява Красимир Симонски, изпълнителен директор на ИА ЕСМИС.

Конкретни стъпки за реализация

С Решение № 606/07.09.2010 г. на Министерски съвет беше създадена междуведомствена работна група под ръководството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията със задача да предложи План за технологично, административно и финансово интегриране на Електронната съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация.

Планът за технологично интегриране на Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) е приет с Протоколно решение №8 на Министерски съвет от 23.02.2011 г.

Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност е създадена с постановление на Министерски съвет №196 от 08.07.2011 г. чрез административно, финансово и технологично интегриране на съществуващите Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) към Министерски съвет и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) към ИА ЕСМИС.

ИКТ решение

Административното и финансово интегриране са извършени без изразходване на допълнителни бюджетни средства и без допълнително увеличаване на числеността на персонала.

Дизайнът и интеграцията на комуникационните инфраструктури на НМДА и ЕСМ и изграждането на единна MPLS мрежа за нуждите на държавната администрация са базирани основно на следните технологии:

 • Ethernet технологията за пренос на данни на второ ниво по оптични и медни кабелни трасета;
 • IP технологията за пренос на данни на трето ниво, като стандартен метод за комуникация и обмен на информация;
 • MPLS технологията за високоскоростна и надеждна комутация на пакети и изграждане на VPN мрежи.

С помощта на тези технологии се изгражда съвременна комуникационна инфраструктура, която осигурява качествени услуги за пренос на информация.

Изградената MPLS мрежа позволява както пълното интегриране на съществуващите клиенти и услуги, така и бъдещото развитие и разширение.


50 млн. лв. се пести годишно с интегрирането на ЕСМ и НМДА

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Как се ползва новата ИТ система?

Изградената мрежа се използва за нуждите на администрациите на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и юридическите лица, разпоредители с бюджетни средства, създадени със специален закон.

Всяко ведомство изгражда своя корпоративна мрежа, чрез която изпълнява функционалните си задължения. За свързаност между отделните си териториални подразделения, държавните ведомства използват ЕЕСМ и/или наети канали от частни телекомуникационни оператори.

ЕЕСМ ще предостави комуникационната инфраструктура, необходима за въвеждането на електронно правителство.

Ефект от ИТ решението

С реализацията проекта се подобри многократно качеството и сигурността на комуникационната свързаност на ведомствата на територията на страната и се увеличиха възможностите държавните ведомства да използват безплатните услуги, предоставяни от ЕЕСМ.

Изградената ЕЕСМ преустанови процеса на изграждане на паралелни мрежи, позволи централизирано наблюдение, управление, експлоатация, технологично развитие и защита от нерегламентиран достъп до единната национална електронна съобщителна мрежа и създаде условия за:

 1. Автономност и надеждност на комуникациите за нуждите на държавното управление;
 2. Намаляване на разходите за телекомуникации на органите на държавната власт и местното самоуправление;
 3. Надеждното функциониране на единната защитена комуникационна система на територията на България, осигуряваща обмен на информация в интерес на националната сигурност и държавното управление;
 4. Надеждно функциониране, сигурност и защита на комуникационно-информационните системи и мрежи за пренос на класифицирана информация от нерегламентиран достъп при нейното създаване, обработване, съхраняване и пренасяне чрез комуникационни системи и мрежи;
 5. Предоставяне на приоритетни комуникационни възможности на органите на държавна власт и местно самоуправление при кризи от военен и невоенен характер;
 6. Единна административна и финансова отговорност за функционирането, поддържането, оптимизирането и развитието на интегрирана електронна съобщителна мрежа и съобщителни обекти със специално предназначение;
 7. Нарастване на икономиите на държавен бюджет, вследствие разширяване на обема на услугите, ползвани от администрацията;
 8. Предоставяне на потребителите на ЕЕСМ по-високи скорости за изграждане на автоматизирани информационни системи с общонационално значение, които изискват обмен на големи обеми от информация;
 9. Намаляване на зависимостта на информационно-комуникационните системи на държавните ведомства от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
 10. Оптимизиране на процеса на планиране и осигуряване на електронни съобщения при кризи от военен и невоенен характер.

Възвръщаемост на инвестициите

Средногодишните икономии от използването на двете мрежи са 50 млн. лв., а след реализиране на технологичната интеграция се очаква годишните икономии да се увеличат над 60 млн. лв.

Потенциал за развитие

При инвестиция от 18 млн. лв. за увеличаване на преносния капацитет и на 25 млн. лв. за разширение на ЕЕСМ до 94 общини, очакваните годишни икономии ще надхвърлят 80 млн. лв.

Инвестициите на държавата в ЕЕСМ ще осигурят въвеждане на е-правителство и е-управление и ще гарантират надеждни и сигурни връзки за националната сигурност и при кризи от всякакъв характер. Ще гарантират бърз достъп до европейските инфраструктурни мрежи, което е един от основните приоритети на Правителството на Република България, залегнало в Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.

Реализираното техническо решение е предпоставка за разработка и използване на облачни услуги за нуждите на държавната администрация. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X