Ит Проекти

НАП автоматизира обработката на искания за вземания в ЕС

Computer World

Национална агенция за приходите обедини от 1 януари 2006 г. събирането и обслужването на републиканските данъци (данък върху доходите, патентни данъци, ДДС, корпоративни данъци) и задължителните осигурителни вноски (здравни осигуровки, вноските за пенсия, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване и др.). От 1 януари 2010 г. НАП обезпечава и събира принудително публичните държавни и общински вземания, дължими от граждани и фирми на ЕС, както и такива, дължими от български граждани и организации към публични администрации на ДЧ на ЕС.

В офисите на НАП (бившите данъчни подразделения и териториални данъчни дирекции) се подават документи, свързани с облагане на всички видове данъци, регламентирани от българското законодателство - данък върху доходите на физическите лица, данък върху добавената стойност, корпоративен данък върху годишната данъчна печалба и др. От началото на 2013г. в офисите на НАП се подават и уведомленията за трудовите договори, декларациите за осигурените лица и за дължимите осигурителни вноски. Също в агенцията се подават декларациите за здравните вноски, на лицата, осигурявани от републиканския бюджет, както и декларацията за авансово внесените социални и здравни осигуровки.

НАП отговаря за издаване на удостоверения за данъчни и осигурителни задължения, могат да се правят и справки за здравния и социално осигурителния статус на клиентите.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Имe: Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране”.

Проектът е в изпълнение на Договор № A 11-31-8/ 15.02.2012 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Възложител: Национална агенция за приходите

Изпълнител: Мусала Софт

Дата на стартиране/дата на приключване: 15.02.2012 – 15.12.2013

Бюджет: Общ бюджет 341 677,74 лв. съгласно Договор № A 11-31-8/ 15.02.2012 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в администрацията

Основни предизвикателства, довели до въвеждането на ИТ системата

НАП обезпечава и събира принудително публичните и частни държавни и общински вземания. С вливането на Агенцията за държавни вземания, НАП поема и дейността по административно сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания. Публичните вземания са държавни и общински вземания, както и вземания на бюджета на Европейския съюз. Те се установяват със съответен акт и подлежат на изпълнение.

Обработването на постъпилите в НАП искания за взаимна помощ при събиране на публични вземания и въвеждането на всички необходими данни се извършваше основно в Excel, а комуникацията между останалите държави членки на ЕС се извършва посредством стандартизиран XML файл. Комуникацията между компетентните органи на НАП и съответните органи от държавите членки на Европейския съюз се осъществява по електронен път. Поради липсата в НАП на информационен продукт и единна база от данни за всички получени и изпратени към ЕС преписки, в голямата си част данните се нанасяха ръчно в Excel таблици, което повишава значително риска от технически грешки, налага допълнително отделянето на значителен административен, времеви ресурс, както и намалява в пъти ефективността.

Целите на разработената информационна система са:

• Редуциране на административните ресурси, необходими за обработката на молби за взаимна помощ постъпили в НАП чрез повишаване ефективността на процеса по регистриране, проследяване, съхраняване и отчитане на преписките, образувани по тях.

• Осигуряване на по-бързо и по- качествено взаимодействие във връзка с административно сътрудничество с държавите-членки на Европейския съюз при събиране на публични вземания, съобразено с новите изисквания на европейското законодателство.

• Подобряване на обслужването на клиентите на НАП и намаляване на разходите за обслужване на техни задължения чрез съкращаване на сроковете за обработка, както и създаване на възможност за бързо проследяване на задълженията им по постъпило искане за събиране от държавите-членки.

Чрез системата "Взаимна помощ при събиране" се автоматизира процеса по въвеждане, обработка и управление на искания за взаимна помощ, постъпващи от други държави или предназначени за други държави в ЕС. Със софтуерното решение също е обхваната и оптимизирана приоритетната за НАП дейност по проследяване на задълженията и погасителните вноски на лицата. В системата са заложени автоматични известявания, конфигурирани съобразно сроковете и изискванията на нормативната уредба. По този начин се подпомага и спазването на редица международни спогодби на България.

Специфики на ИТ решението

Основните процеси попадащи в обхвата на текущата разработка на информационна система „Взаимна помощ при съ­биране“ са: регистриране и обработка на входящи и изходящи искания, осъществяване на необходимите проверки и дейности от страна на запитания орган и връ­щане на резултат към запитващата страна в определените срокове.

Целта в разработката на информационната система е успешното реализиране на възможността за автоматично регистриране на искане от стандартизирания XML файл. Софтуерът използва стандартизиран за държавите-членки на ЕС формат за трансфер на данни по искания за взаимна помощ. Това позволява автоматизирано да се въвежда постъпващата информация от други държави в ЕС. По този начин отпада досегашният начин на ръчно въвеждане, което ускорява чувствително процеса на обработка на исканията и практически елиминира риска от допускане на технически грешки при попълване на данните. Това е от приоритетна важност за агенцията, тъй като в последните години се наблюдава голям ръст на подадените искания за взаимна помощ.

Освен регистриране от стандартизирания XML файл, системата се обновява автоматично от вече променения файл от държава-членка, с която се комуникира преписката.

Интересен процес в разработката на системата е миграцията на информация от 2007 г. до момента (от Excel и XML файлове) в единна база данни, така че тя да отговаря на нуждите на специалистите в НАП.

Използвани са широкоразпространени и утвърдени концепции за изграждане на уеб базирани Enterprise системи. Приложението е разработено като Java Enterprise приложение и за него са използвани – Oracle Weblogic 12c приложен сървър, Oracle 11g база данни, Java EE, EJB, JSP, Servlets, Java Struts Framework, JSP Tag libraries, HTML, Javascript, JQuery, Toplink; SQL, PL/SQL.

Информационна система „Взаимна помощ при събиране“ комуникира в реално време с една от основните системи в НАП - система за управление на приходите (СУП). По този комуникационен канал се прави справка за платените и дължими данъци и осигурителни вноски на всички фирми и граждани в България. ИС „Взаимна помощ при събиране“ е интегрирана и със системата, в която се регистрират заведени публични искове срещу задължени лица.


НАП автоматизира обработката на искания за вземания в ЕС

© Computer World, Computerworld.bg

Освен че автоматизира процеса на обработка на постъпилите искания за взаимна помощ, системата улеснява процеса и съкращава времето за обработка от крайните потребители. Централизираната база от данни позволява бърз достъп до пълната информация по конкретна преписка, намалява значително риска от технически грешки, следи за изтичането на срокове и генерира напомняния на крайните потребители. Системата е интуитивна, с опростен дизайн и е удобна за работа на потребителите. Предвидена е функция за помощ при работа със системата.

Процесът спазва законови рамки и нормативни регулации, наложени от ЕС. Резултатът от системата е в пъти по-ефективни процеси, оптимизирана дейност, по-бързото и качествено обслужване на държавите от ЕС и облекчението в обслужването на гражданите и бизнеса.


НАП автоматизира обработката на искания за вземания в ЕС

© Computer World, Computerworld.bg

Eфект от ИТ решението

Информационната система допринася за подобряване на ефективността на работата чрез по-голяма бързина на обработка на постъпилите искания и чрез автоматично разчитане на разменената информация в рамките на държавите- членки в ЕС.

Чрез софтуерното решение също е оптимизирана приоритетната за НАП дейност по проследяване на задълженията и погасителните вноски на лицата. В системата са заложени автоматични известявания, конфигурирани съобразно сроковете и изискванията на нормативната уредба.

Средното време за обработването на една преписка от експерт на НАП е намалено от четири часа на един час. Системата подпомага и отчетите, които НАП изпраща всяка година до Европейската комисия. Преди разработването на системата, посредством ръчно въвеждане на данни, за подготовката на годишния доклад е бил необходим около един месец. С помощта на системата тази справка е възможна за реализация в рамките на един час.

Съществен ефект от изпълнението на проекта е, че се повишава ефективността на работа, което съкращава единица човековреме за обработка на информацията.

Потенциал за развитие

Архитектурата на системата е замислена с идеята да бъде разширявана и да бъде възможно скалиране с цел поемане на по-голямо натоварване, когато това е необходимо.

Решението е гъвкаво и позволява промени, възникнали от промяна на нормативната уредба и законодателство в България и в ЕС. В информационна система „Взаимна помощ при събиране“ е заложен принципът на модулност, което позволява системата да бъде разширявана и надграждана. Това би могло да бъде инициирано както от регулаторни промени, така и от промени в бизнес моделите.

Информационната система е уеб базирана и е инсталирaна в Централно управление на НАП. Тя е достъпна от всички териториални звена на Агенцията в страната. Достъпът до системата се контролира централизирано от администратори в ЦУ на НАП. При заявка и необходимост за достъп до системата от друг клон или офис на НАП, такъв се разрешава от администраторите, след одобрение от ръководните органи.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X