Ит Проекти

МТИТС разви е-управлението при пространствените данни

Computer World

Министерството на транспорта, ИТ и съобщенията (МТИТС) провежда държавната политика в секторите транспорт, информационни технологии, съобщения и електронно управление.

МТИТС изготвя национални стратегии за развитие, а задача на останалите министерства е да подготвят секторни стратегии, които да бъдат хармонизирани с националните цели и задачи.

Предизвикателства, свързани с ИТ проекта

Част от потребностите са да се надгради съществуващата и да се създаде нова пространствена инфраструктура. Тя е условие за развитието на мрежовите услуги на електронното управление и за споделяне на пространствени данни, които са необходими за предоставяне на услуги от други приложни области, изискващи пространствена информация; Друга потребност е да се натрупа практически опит, отговарящ на съвременните световни тенденции в областта и да се създадат основните електронни услуги с пространствени данни. Липсата на опит за развитие на съществуващите геобазирани инфраструктури и за изграждане на нови в съответствие с международните тенденции, пречи на създаването на комплексни услуги на електронното управление, които използват пространствени данни на мета-ниво. Очакванията на администрациите са да могат да обменят практически опит и информация в това приложно поле.

Потребността на МТИТС е да развие административния капацитет на структурите си за предоставяне на услуги с пространствени данни, в т. ч. услуги за наблюдение и докладване, справочни услуги с пространствени данни, както и да усъвършенства административния си капацитет за управление на проекти, които развиват такива услуги. Това са потребности и на други администрации, които създават и поддържат пространствени данни, но нямат достатъчен опит за развитие на техните геореферирани и комплексни услуги. На следващо място са потребностите на гражданите от по-бързи и по-качествени услуги и предварителна информираност за факторите, които подпомагат административните решения по отношение на техните искания за административни услуги с комплексен характер.

Потребностите на гражданите и бизнеса са свързани с достъпността и наличието на справочни услуги с пространствени данни и техните атрибутни данни, като напр. разписания и маршрути на ж.п. пътен и друг транспорт, местоположение на обект, както и от комплексни услуги, решенията за които се вземат от администрациите с помощта на основни и атрибутни пространствени данни за създаване на информацията, която е необходима за вземане на конкретни решения, свързани с административните услуги към гражданите и бизнеса, в т.ч. за услуги за строителство на обекти и инфраструктура, свързани с кадастъра, с наличието, достъпността, характеристиките на терени, наличието/отсъствието на други инфраструктури и/или защитени територии. Идентифицирана е необходимостта от предварителна информираност на гражданите и бизнеса, която да предшества заявленията им за административни услуги с комплексен характер, налагащи използването на пространствени данни и информация за ограничаващите обстоятелства по отношение на определени административни решения, произтичащи от екологични и нормативни изисквания. Такива ограничителни обстоятелства за административните решения и услуги са защитени области, обект на екологична защита по специален закон, наличие на природни ресурси, чието ползване е несъвместимо с решение за строеж на обект, предизвикващ замърсяване, или възпрепятстване на друг вид дейност или местообитание. Очакванията на гражданското общество са да бъде предварително информирано чрез общодостъпни източници за влиянието на такива фактори чрез услуги, свързани с пространствени данни за географската област, за която се отнася планираното действие, или заявление за административна услуга.

Постигнати са изискваните от проекта специфични цели:

 • Подобряване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса в областта на пространствените данни и мрежовите услуги за железопътния транспорт.

 • Повишаване ефективността на функционирането на администрацията за предоставяне на публични мрежови услуги.

 • Подпомагане на публичните администратори на пространствени данни за изпълнение на техните ангажименти във връзка с новите европейски изисквания по отношение на инфраструктурата за пространствена информация.

Параметри на новото ИТ решение

Достъпът до пространствените данни се извършва чрез реализираните уеб услуги за разглеждане и изтегляне, а до метаданните за пространствените данни – чрез услугата за намиране. Услугите за намиране и изтегляне, както и голяма част от методите на услугата за разглеждане (GetCapabilities, GetFeatureInfo, DescribeLayer), в резултат на своята работа, връщат XML структуриран файл. Методите на услугата за разглеждане (GetMap. GetLegendGraphic) – връщат карта в растерен или векторен формат.

Клиентските платформи, реализирайки консумиране на реализираните улуги, чрез заявките GET и POST и спазвайки изискванията за обработка на резултатите от работата им, описани в OGC и INSPIRE-спецификациите, водят до следните основни преимущества:

 • Уеб базирани инструменти за визуализация и анализ на пространствени данни;

 • Пряк достъп до пространствени бази данни в различни формати;

 • Поддържа отворени ISO и OGC стандарти;

 • Поддържа INSPIRE директивите и правилата за прилагането й.Един от водещите принципи при реализацията е използването на отворени стандарти като всички решения се базират на OGC стандартите на Open GIS Consortium по отношение на пространствените данни и на ISO стандартите по отношение на метаданните. При това е целено постигането на пълно съответствие с нормативната рамка на национално и европейско ниво – INSPIRE, Директива 2007/2/ЕО, Закона за електронното управления (ЗЕУ) и Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД).

Разработката на приложенията и услугите е стъпила на иновативни продукти и доказани технологии – всички решения се базират на утвърдени технологии от Intergraph и Microsoft за управление на пространствени данни и предоставяне на електронни услуги. Ползваната БД е Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition, а базовият ГИС-сървърен софтуер включва Intergraph Geomedia WebMap Professional и Intergraph Geospatial SDI. За подготовка на данните е ползван Intergraph Geomedia Professional.

Услугите и приложенията по проекта са реализирани на базата на архитектура, ориентирана към услугите (ServiceOrientedArchitecture – SOA) и се базират на доставяния ГИС сървърен и настолен софтуер. Разработваните софтуерни приложения и услуги са базирани изцяло на отворени стандарти. Разработката е с изцяло многослойна архитектура. Слоят от разработваните приложения и услуги е независим от слоя с базов софтуер (интерфейсно неутрален). Мрежовите услуги, предоставяни като комплексно решение са достъпни от Единнния портал за достъп до електронни административни услуги(www.egov.bg).

ФИГУРА 1: Системна архитектура на проекта

ФИГУРА 2 - Логически дизайн и процесна обвързаност на решението


МТИТС разви е-управлението при пространствените данни

© Computer World, Computerworld.bg

Практическо приложение на новата ИТ система

 • Приложението за валидиране - администраторите на ГИС данни могат да ги преведат в съответствие в изискваниятана INSPIRE.

 • Приложението за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на мрежовите услуги, метаданни и пространствени бази данни - Възможност за въвеждане на информация, изчисляване, визуализация и извършване на справки за наличието и съответствието на мрежовите услуги, метаданни и пространствени данни (back-office функционалност – административното ниво); Възможност за ограничени справки и визуализация на резултатите за публичен достъп (front-office функционалност – нивото за граждани и бизнес-субекти).

 • Услугата за намиране - Позволява търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни въз основа на съдържанието на съответните метаданни. Позволява представяне на съдържанието на метаданните за ж.п. инфраструктурата.

 • Услугата за разглеждане - Позволява представяне, навигация, увеличаване, намаляване, избор на панорамен изглед или припокриване на разглежданите масиви от пространствени данни и представяне на информация за легендата и друго съответстващо съдържание на метаданните за ж.п. инфраструктурата.

 • Услугата за изтегляне - Позволява изтегляне на пространствени данни или предефинирани части от тях за ж.п. инфраструктурата

Промяна след реализирането на проекта

“С разработените софтуерни инструменти се предостави на администрацията, българския бизнес, чуждестранните инвеститори, неправителствените организации и гражданите достъп до пространствена информация, като по такъв начин им се спестяват пари, време, намаляват се разходите за дублиращи се данни и дейности. Създаде се възможност да се гарантира достоверност на данните и единен източник“, посочват от МТИТС.

Практически се демонстрира принципа на електронното правителство за еднократно предоставяне на данни и многократното им използване през „едно гише”, формира се визия за планиране на ГИС и за композиране на мрежови услуги с пространствени данни, това допринесе за постигане на по-добра ефективност и оптимизиране на съществуващите процеси. Проектът стана основа за създаване на адекватни на новите европейски изисквания технологични предпоставки в областта на пространствените данни, категорични са от МТИТС.

В рамките на проекта е изработен модел на данни (ETL) от приложна област ж.п. транспорт, за бъдещо преобразуване на пространствените данни на ДП НКЖИ към данни съответстващи на изискванията по INSPIRE. 

Ползи от резултатите от проекта:

 • Улесняване на администрацията в следенето на напредъка по INSPIRE;

 • Подпомагане на администраторите на ГИС данни да ги преведат в съответствие в изискваниятана INSPIRRE;

 • Възможност потребителите на услугите да заявяват и да извличат геоространствени данни;

 • Създаване на предпоставки за консолидиране на геопространствените данни на национално ниво;

 • Подобрена оперативна съвместимост между подобни портали по директивата INSPIRE, разположени в страните членки на ЕС.

Основната цел на приложението за валидиране на метаданни за пространствените данни е да помага при създаването и валидирането на метаданни, съвместими с INSPIRE Директивата и INSPIRE Регламента.

С разработените мрежови услуги (Услуга за намиране на пространствени данни за ж.п. инфраструктурата; Услуга за разглеждане на пространствени данни за ж.п. инфраструктурата; Услуга за изтегляне на пространствени данни за ж.п. инфраструктурата) е направена първата стъпка за интеграция на данните на Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ) в бъдещия национален портал за пространствени данни.

С приложението за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на мрежовите услуги, метаданни и пространствени бази данни се улеснява администрацията в следенето на напредъка по INSPIRE. 

Потенциал за развитие

Създаваните в този проект гео-услуги за ж.п. транспорт за граждани, на следващ етап, ще могат да се експонират и изпитат и през информационно-комуникационната среда за транс граничен и мобилен достъп до услуги, предоставяни от многоканални платформи, създавана по Европейски проекти. Реализацията на тези услуги послужи за пилотно изпитване на технологията и процесите и са основа за последващото реализиране на посочените електронни услуги с други данни, както в областта на транспорта (автомобилен, воден, въздушен), така и по отношение на други теми пространствени данни.

Реализацията на тези услуги ще послужи за пилотно изпитване на технологията и процесите и ще послужи за основа за последващото реализиране на посочените електронни услуги с други данни, както в областта на транспорта (автомобилен, воден, въздушен), така и по отношение на други теми пространствени данни.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X