Ит Проекти

„ДЗИ - Общо застраховане“ внедри унифицирана онлайн платформа

Computer World

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта:

ДЗИ ОНЛАЙН – електронен портал на ДЗИ

Възложител:

„ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД

Изпълнител:

„Скейл Фокус“ АД

Дата на стартиране/дата на приключване:

23.08.2012 – 23.10.2013

Бюджет:

350 000 лв. за 2012 и 2013 г.

Категория:

Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор

ДЗИ има над 65-годишна история на българския застрахователен пазар. Тя е една от водещите застрахователни компании в България, като предлага пълна гама от застрахователни продукти и услуги в три основни направления: общо застраховане, животозастраховане и здравно осигуряване.

Дружеството предлага своите услуги и продукти чрез голям брой застрахователни посредници – агенти и брокери, както и чрез собствена търговска мрежа на територията на цялата страна.

От 2007 г. ДЗИ е част от белгийската банково-застрахователна група KBC Group. Групата КВС е представена на българския пазар от ДЗИ и Сибанк. Благодарение на принадлежността си към КВС и двете компании имат възможност да използват ноу-хау и най-добрите практики на международната финансова организация. 

Предпоставки за въвеждане на новата ИТ платформа

"Застрахователният сектор в България се развива в силно конкурентна среда. За да поддържат позициите си, водещите застрахователи се съсредоточават върху ключови фактори, които могат да ги разграничат от конкуренцията. За застрахователния бизнес такъв фактор е удобството и начинът на сътрудничество със застрахователните посредници, които са основните партньори и източник на бизнес за застрахователните компании.

В съвременния все по-дигитален свят разработването и развитието на достъпни, надеждни и сигурни онлайн услуги, персонализирани за нуждите на търговците и подпомагащи тяхната работа, се оказва важно и водещо конкурентно предимство.

За да затвърди лидерските си позиции и спомогне сътрудничеството си със застрахователни брокери и агенти, ДЗИ предприе инициатива за създаване на информационна система, която да се използва като единна платформа за работа и комуникация между ДЗИ и нейните търговци – както служители, така и външни партньори", обясниха от застрахователната компания.

Новата информационна система представлява електронен портал, улесняващ и централизиращ достъпа до информация и до застраховки и полици, които могат да се издават по електронен път. Тази система автоматизира работата със застрахователни посредници в областта на автомобилното застраховане, като постоянно се развива и електронизира процеси и от други сфери на бизнеса. Порталът успешно реализира бизнес процесите на ДЗИ, предоставя контролиран достъп на различни групи от търговци (различни права и съдържание за всяка отделна потребителска група) и гарантира високо ниво на сигурност на електронните услуги и информацията за клиентите.

След обстойно проучване на пазара и вътрешен анализ, ДЗИ реши да инвестира в създаването на такава платформа, която носи името „ДЗИ ОНЛАЙН“ – порталът, който дава решение на основни бизнес предизвикателства като:

 • Осигуряване на лесен, бърз, структуриран и проследим продажбен процес, който спестява време и ограничава техническите грешки;

 • Достъп до различните системи и приложения на ДЗИ само с едно потребителско име и парола (SSO);

 • Унифициран, сигурен и удобен канал за комуникация между ДЗИ и всички групи търговци;

 • Предоставяне на цялата необходима информация за всички групи търговци на едно място.

Симеон Димитров, ИТ мениджър на ДЗИСимеон Димитров, ИТ мениджър на ДЗИ

„С амбицията да затвърди позицията си на солиден застрахователен играч на българския пазар, ДЗИ комбинира опита и традициите в застраховането с предимствата на модерните и иновативни технологични решения. Необходимостта от удобно, сигурно и достъпно от всяка една точка и по всяко време решение за регистрация на електронни застрахователни продукти бе в основата на проекта ДЗИ ОНЛАЙН.“ – споделя Симеон Димитров, ИТ мениджър на ДЗИ.

Обхват на новото ИТ решение

Цялостната визия на ДЗИ ОНЛАЙН е създаване на високотехнологичен, бърз и сигурен начин за предоставяне на застрахователни услуги на всички посредници на ДЗИ, за да могат да обслужват по-лесно и качествено своите клиенти, уточняват от компанията.

В обхвата на проекта са реализирани следните потребителски електронни услуги, резултат от автоматизирането на дългогодишни ръчно изпълнявани процеси:

 • Издаване на полици по всички автомобилни застраховки: Каско, Гражданска отговорност на автомобилистите, Автоасистанс за България и чужбина и Злополука на лицата в моторно превозно средство (МПС);

 • Бърз онлайн калкулатор за лесно предоставяне на цена по застраховка „Каско“ с възможност за продължаване на процеса и издаване на полица;

 • Справки за статус на полици – активни и платени, за подновяване или с дължими вноски;

 • Справки за клиент или МПС за определяне на различни финансови условия, например ползване на специфични отстъпки;

 • Бърз достъп до основната информационна система на ДЗИ;

 • Публикуване на новини, събития и актуална информация за ДЗИ;

 • Достъп до подробна електронна библиотека със съдържание и важни документи за продуктите на компанията, вкл. възможност за поддържане на архив и посочване на последно публикувана информация.


Технически характеристики на информационната система

ДЗИ ОНЛАЙН стъпва на приложен сървър за портални приложения „Liferay Portal“ – решение от тип отворен код, позиционирано като лидер в квадранта на Gartner за „хоризонтални портали“ за 2013 г. „За избора на Liferay повлия и голямата му популярност в open source общността, която подкрепя решението чрез доработки, тестване и иновативни идеи.

Живко Радев, мениджър корпоративни проекти в Скейл Фокус

Сполучливите 500 000 инсталации по света дадоха чудесна основа за сравнение и насоки за успешното му внедряване в ДЗИ.“ – разказва Живко Радев, мениджър корпоративни проекти в Скейл Фокус. Liferay е избран и като технологична рамка за управление на съдържанието. В допълнение се подобрява използваемостта на системата и се улеснява поддръжката на съдържанието дори и от хора без задълбочени технически познания.

Проектът е реализиран на базата на високомащабируеми, облачно-ориентирани технологии - ДЗИ използва решенията за виртуализация на лидера в бранша – VMware, изтъкват от застрахователното дружество. Доверявайки се на тези технологии, също така използвани от 100% от компаниите във Fortune 500, ДЗИ осигурява сигурност, бързодействие и надеждност на своята инфраструктура. За гарантиране на необходимия 24/7 достъп и резервираност до системите на компанията се ползват два центъра за обработка и съхранение на данни със синхронна репликация на информацията в продукционните среди.

Потребителският интерфейс на платформата е базиран на най-новите версии на технологии с висока производителност, допринасящи за лесно достъпен и удобен интерфейс - YUI, JavaScript, CSS3, HTML5. При използването на тези технологии са следвани най-добрите практики и стандарти в сферата на проектирането и разработката на уеб-базирани корпоративни системи.

Архитектура на платформата ДЗИ ОНЛАЙН

[[img:]]

ДЗИ ОНЛАЙН се интегрира към основната бизнес система на компанията (INSIS), както и към други вътрешни и външни информационни платформи чрез уеб услуги и отворени стандарти (Axis2, Java и др.). Реализираният модул за интеграция позволява лесно и сигурно разширяване на обхвата на обмена на данните на текущите интерфейси, както и бъдещо свързване с други системи с цел внедряване на допълнителни функционалности и електронни услуги.

Предизвикателства и фактори за успеха на проекта

„Доброто планиране, постоянната комуникация и координация между ИТ специалистите на ДЗИ и Скейл Фокус бяха определящи за успешната реализация на проекта ДЗИ ОНЛАЙН. В уеб портала е реализиран механизъм на двуфакторна автентикация със single sign on, който предоставя единен достъп до функционалности от разпределени външни и вътрешни за ДЗИ системи. Без добро планиране, постоянство и силна екипна работа внедряването на подобно решение би се превърнало в класически пример за проблематичен проект.“ – отбелязва Симеон Димитров. При разработката на системата е използвана в голяма степен Agile методология, която предполага интензивна комуникация, бързо вземане на решения и съвместна екипна работа, което беше определящо за спазването на крайните срокове, заложени в първоначалния проектен план.

„Участващите екипи успяха да се справят с всички технологични предизвикателства и отделните фази бяха доставяни в срок. Тестовете на платформата показаха високото качество на изпълнение, тъй като имаше необходимост от малък брой доработки.“ – допълва Живко Радев.

Основно предизвикателство при работата по проекта е било координацията на всички заинтересовани страни, включително и бизнес звената. Двата основни разработващи екипа от ДЗИ и Скейл Фокус са базирали съвместната си работа на непрекъсната комуникация, както помежду си, така и вътрешно за екипите. Подходът, използван за изграждане на портала е „Scrum“ и принадлежи към „Agile“ методологиите за разработка на софтуер. Тази стратегия позволява на екипите да се самоорганизират, за да намерят най-добрия начин за реализация на основните изисквания. Също така позволява бърза и циклична проверка на действително работещите функционалности. Със „Scrum“ се осигурява постоянно следене, корекция и усъвършенстване на работния процес с цел подобряване на резултатите. „Тъй като двата екипа работеха от два различни офиса се определяха ежеседмични срещи, на които се извършваше краткосрочно и средносрочно планиране и се проверяваше статуса на свършените задачи. Допълнително, съответните ръководители на проекта (от ДЗИ и Скейл Фокус), както и ръководителите на екипите постоянно синхронизираха действията си“, посочват от застрахователната компания.

Друго предизвикателство в проекта е била интеграцията с основната бизнес система на ДЗИ – INSIS, която е разработена от трети доставчик. Освен това ДЗИ ОНЛАЙН е интегрирана с външна база данни за автомобили – чрез тази стъпка се дава достъп до всякакъв тип данни за превозни средства включително и цена, които са изключително важни за определяне на правилната оценка на застрахователната стойност на автомобилите. Това е един от уникалните аспекти на решението, посредством който в реално време се получава информация за цената на автомобил, след което тя се „овехтява“ според методологията на ДЗИ, реализирана чрез комплексни алгоритми.

Начална страница на портала ДЗИ ОНЛАЙН


„ДЗИ - Общо застраховане“ внедри унифицирана онлайн платформа

© Computer World, Computerworld.bg

„Беше извършена и интеграция със софтуерен продукт за автоматизация на вторичния контрол върху събраните премии и движенията по банкови сметки на ДЗИ.“ – споделят от ДЗИ.

Във финалния си стадий платформата дава възможност за пълна интеграция с брокерските системи на ниво уеб услуги. „За правилното извършване на интеграциите в няколко момента се наложи „разширяване“ на екипа по разработка и включване на повече екипи в комуникацията.“ – допълват от Скейл Фокус.

За осигуряване на нужното качество и устойчивост на услугата за крайния потребител, стартът на портала бе разделен на три фази. След първата през май 2013 г. порталът бе достъпен до малък брой пилотни потребители с цел валидиране на първоначално направените допускания. Тези потребители даваха обратна връзка за качеството и функционалностите на платформата. Втората фаза бе пускането на портала за цялата вътрешна мрежа на ДЗИ, където бяха направени някои подобрения и системата беше допълнително стабилизирана. Официалният старт на портала за партньори и посредници беше на 23 октомври 2013 г., като само за първите няколко часа ДЗИ ОНЛАЙН беше използван от няколкостотин уникални потребители. Плавното въвеждане на платформата в експлоатация осигури стабилност и надеждност на системата и минимизира риска от сривове и грешки, категорични са от ДЗИ.

Ефект и ползи от внедряването

Според застрахователното дружество, внедряването на ДЗИ ОНЛАЙН в бизнеса на ДЗИ е довело до по-лесен и централизиран достъп на брокерите, агентите и служителите на компанията до единна електронна платформа за всекидневната им работа. Това от своя страна води до повишаване на качеството на обслужване, намаляване на грешките и времето за обслужване на крайните клиенти. Както беше отбелязано по-горе, порталът дава възможност за напълно автоматизирано сключване на автомобилни застраховки и електронно извършване на основни търговски процеси, които досега в голяма степен са се случвали на хартия, обясняват от ДЗИ. Така например, преди внедряването на платформата, процесът за сключване на автомобилна застраховка „Каско“ е отнемал от около два часа до дори цял ден за по-специфичните случаи, защото освен ръчното попълване на всички документи, е липсвал автоматизиран процес за оценка на стойността на автомобила. Сега системата осигурява защитен и незабавен достъп до интегрираната с портала електронна база данни и централно звено от експерти, което отново през интерфейса на ДЗИ ОНЛАЙН разрешава за много по-кратко време по-сложните случаи.

От друга страна, системата позволява по-добър контрол върху бизнес процесите на ДЗИ и ограничава възможните технически грешки. Работата с отстъпки, надбавки, цени, премии и всичко останало е по-лесна и проследима, подчертава застрахователната компания.

Потенциал за развитие и следващи стъпки

„Архитектурата и технологиите, заложени в ДЗИ ОНЛАЙН позволяват много лесно надграждане чрез използване на готови програмни модули. Първоначално създадените функционалности се превръщат в стабилна основа за реализация на бъдещите изисквания на бизнеса. Добавянето на нови продукти и услуги изисква минимални усилия, съсредоточени най-вече в спецификите на продуктите и бизнес процесите“, разкриват от ДЗИ.

От ДЗИ изтъкват, че са първата застрахователна компания на българския пазар, която предоставя уеб-базиран интерфейс, позволяващ електронно издаване на полици и обмен на информация между компанията и нейните търговци и партньори по електронен път.

Според застрахователната компания, иновативното решение представлява конкурентно предимство за ДЗИ, предоставяйки автоматизиран и сигурен достъп до услугите на компанията. Съществуването на ДЗИ ОНЛАЙН изостря конкуренцията на пазара и ще бъде мотив за търсене на начини за предоставяне на по-качествени услуги в застрахователния сектор в България като цяло, убедени са от ДЗИ.

Системата е реализирана с възможност за прилагане и в други компании в групата на KBC. Внедряването извън България ще изисква освен превод на потребителския интерфейс, също съобразяване със законовите норми в съответния застрахователен бизнес и интеграция с различните основни бизнес системи.

Освен потенциално внедряване в застрахователни компании извън България, платформата има възможност за използване и в други направления на застраховането, например добавяне на функционалност за застраховка имущество, туристически застраховки и други.

„ДЗИ - Общо застраховане“ предвижда добавяне на нови електронни услуги и функционалности, както и изграждане на спомагателни системи. Очаква се свързване на системата с мобилно приложение, което би могло да се ползва от крайните потребители на услугите на ДЗИ, например за стартиране на процеса по завеждане на щети при ПТП.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X