Ит Проекти

БУЛРИС осигурява безопасно ефективно корабоплаване по р. Дунав

Владимир Владков

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име: Създаване на речна ИС в българската част на р. Дунав – първа фаза

Бенефициент: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

Изпълнители: „Обединение Булрис 2009" АД, Консорциум „Дунав", Консорциум „БУЛ РИС 2"

Стартиране/приключване: 2007 - 2014 Бюджет на проекта: 42 318 622,36 лв.

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в държавната администрация

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Основните дейности на ДППИ са свързани с изграждане, реконструкция, рехабилитация, поддържане, управлението на собствеността и организация на работата в пристанищата за обществен транспорт с национално значение; обезпечаване на достъпа до тях; поддържане на съществуващите и изграждане на нови: подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа, вълноломи,

защитни съоръжения и други; осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването във вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата; предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик.

На 4 октомври 2011 г. ДП „Пристанищна инфраструктура" в качеството си на бенефициент по ОП „Транспорт" 2007 – 2013 г. сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с УО, номер: ДОПТ-04.10.2011г. по проект „BG 161 PO 004-4.0.01-0003 „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС". Общата одобрена стойност на договора е в размер на 42 318 622,36 лева. Срокът за изпълнение на проекта е до края 2014 г.

Проектът спомага за реализирането на общата европейска политика за подобряване условията за движение на плавателните съдове по река Дунав - Общоевропейски транспортен коридор VII, който представлява една от най-важните оси за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа. Осигуряването на безопасно преминаване на корабите е пряк ангажимент на ДП „Пристанищна инфраструктура", заяви генералният директор на предприятието инж. Мирослав Петров.

Основни предизвикателства

Европа има около 30 000 км канали и реки, които свързват хиляди ключови индустриални градове и зони. Основната мрежа от около 10 000 км и свързва Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Унгария, Люксембург, Холандия, Полша, Румъния, Словакия и Хърватска в ЕС, Украйна, Черна гора и Сърбия извън ЕС. Това е причината, поради която ЕС вижда големия потенциал на вътрешното корабоплаване като алтернативен вид транспорт за превоз на товари.

През 1998 г. след няколко проучвания ЕС официално определя концепцията за РИС - хармонизирана информационна система. Въвеждането на ИКТ технологии по вътрешните водни пътища допринася за значителното повишаване на безопасността и ефективността на корабоплаването. В някои държави членки по различни водни пътища са въведени национални приложения за информационни услуги. За да се осигури хармонизирана, взаимодействаща си и достъпна навигационна помощ и информационна система по вътрешните водни пътища на ЕС, следва да бъдат въведени общи изисквания и технически спецификации.

Проектът БУЛРИС е част от Общоевропейската навигационна информационна система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища. Изграждането на речни информационни системи във всички участъци на река Дунав, контролирани от отделните държави в ЕС, позволява създаването на единна навигационна система, която осигурява ефективно и безопасно корабоплаване по една от най-големите речни магистрали в общността. До 2011 г. в българската част на реката все още нямаше изградена подобна речна информационна система. Това поставяше страната ни в неравнопоставено положение спрямо останалите държави в Общността, защото не е включена в общата европейска система за обмен на информация.

Проектът БУЛРИС е включен в приоритетна ос IV на ОП „Транспорт" - „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища" и се осъществява в 2 фази в рамките на програмния период 2007 – 2013 г.

Реализиране на целите

Речните информационни системи способстват за ефективното управление на трафика по водните магистрали, за сигурността на корабите и опазването на околната среда. Тези системи позволяват в реално време на екипажите на корабите да бъде предоставена информация за състоянието на реката, за наличието на критични участъци, за акваторията на пристанището, в което предстои да акостира плавателния съд, и за метеорологичната обстановка там.

Потребители на речните ИС са операторите на плавателния път, пристанищните оператори, мениджърите на флотилии, митническите и граничните власти, службите.

Реализирането на проекта ще подпомогне и железопътния транспорт, защото развитието на интермодалните терминали ще подобри връзката море - река чрез железопътен транспорт и ще увеличи товарните превози.

БУЛРИС е изключително мащабен и комплексен проект включващ: проектиране и строителни дейности, доставка на хардуерно, комуникационно, радиорелейно оборудване, радиотелефонна система, система за контрол, наблюдение и управление и др. С разработения по проекта приложен софтуер, който ще бъде инсталиран в специално изградения Център за речни информационни услуги, ще се наблюдава и управлява корабния трафик по река Дунав. Чрез модулите „Известия до корабните водачи", „Визуализация на корабния трафик", „Електронна подсистема за докладване" и „Автоматична идентификационна система" ще се осъществяват основните речни информационни услуги: известия до корабоплавателите, системата за рапортуване от корабите, изобразяване и проследяване на движението на корабите, обмен на данни с другите дунавски държави.

ИТ решение

Описание на решението. Каква е ИКТ инфраструктурата? Мрежа, хардуерна платформа? Какви софтуерни продукти/решения са използвани? Има ли интеграция с други ИТ решения?

След проведена тръжна процедура на 28 декември 2009 г. е избран изпълнителят по първа фаза на проекта - „Обединение БУЛРИС 2009". В него участват фирмите CNSys, ТехноЛогика, ДП „Съобщително строителство и възстановяване" и CRUP Ltd.

В рамките на първата фаза на проекта е изградена необходимата технологична инфраструктура в 16 комуникационни точки, разположени по протежението на р. Дунав на територията на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра. В момента се провеждат тестове на системата, а пускането и в реална експлоатация е предвидено за 4 януари 2014 г. Системата БУЛРИС е изградена от 6 телекомуникационни подсистеми – радиорелейна (MCL), мрежова WAN среда, радиотелефонна подсистема (VHF/ATIS), автоматична идентифицикационна система (AIS), телефонна VoIP система и охранителна подсистема.

- Радиорелейна преносна мрежа. Радиорелейната преносна мрежа е изградена от 13 радиорелейни линии с обща дължина 396 км. Осигурява преноса на данни от осемте базови станции до РИС центъра. Всички радиорелейни линии са реализирани по схема Hot Standby (1+1), което означава, че всяка радиорелейка има два приемопредавателя. Като единият работи, другият е в режим „готовност" и ако по някаква причина единият откаже, вторият приемопредавател поема трафика по трасето. По този начин се гарантира надеждна радиорелейна преносна среда.


БУЛРИС осигурява безопасно ефективно корабоплаване по р. Дунав

© Владимир Владков, Computerworld.bg

- Мрежова среда. Това е комуникационната инфраструктура, включваща маршрутизатори, комутатори и други спомагателни устройства служеща за осигуряване на пренос на данни, повишаване на гъвкавостта, добавяне на VPN свързаност и оптимизация на свързаността на РИС Център Русе, резервиращ РИС Център Варна и обектите на системата. Реализирана е чрез модулно изпълнение, което дава възможност за добавяне на нови интерфейси. Устройствата отговарят на всички съвременни изисквания за маршрутизиране и оптимизиране на трафика, възможност за резервиране и балансиране на натоварването, а в същото време предлагат максимални скорости на пренос на данни. Мрежовата среда е една от най-важните подсистеми на проекта, тъй като дава възможност за дистанционен контрол, конфигурация и възможност за повишаване на производителността на системата като цяло.

- Радиотелефонна подсистема. Целта на радиотелефонната подсистема е да осигурява непрекъснато радиотелефонно покритие в българския участък на река Дунав. Системата се състой от осем базови станции. Във всяка базова станция има три УКВ радиотелефона, които са свързани с мрежовата среда и могат да се управляват дистанционно от РИС центъра. Радиотелефонната система има следните възможности:


БУЛРИС осигурява безопасно ефективно корабоплаване по р. Дунав

© Владимир Владков, Computerworld.bg

 • Операторът в РИС центъра има възможност да избере канал за връзка, базова станция и кой от трита радиотелефона да използва.
 • Операторът може да избере група канали, на които да излъчи съобщение.
 • Операторът може да излъчва предварително записано съобщение на канали по избор и от базови станции по избор.
 • Операторът получава данни в реално време за ATIS кода на кораба, с който се провежда разговор.
 • Всички разговори и съобщения се записват в база данни.
 • Операторът има възможност да извлича информация от базата данни.

 - Автоматична идентификационна система (AIS). Автоматичната идентификационна система (АИС) работи с УКВ честоти като разликата с радиотелефонната подсистема е, че използва цифров канал за връзка. Затова всички базови станции за радиотелефонната подсистема се ползват и за АИС базови станции. Всяка АИС базова станция е оборудвана с две АИС станции. Двете АИС станции са свързани в режим Hot Standby, което означава, че ако по някаква причина отпадне едната, другата автоматично започва да работи. Основните функции на подсистемата АИС са да приема информацията от всички кораби, които са в обхват на системата (българският участък на р. Дунав). Чрез радиорелейната и мрежовата среда данните от корабните АИС станции се предават в РИС центъра, където се записват в база данни. Чрез специализиран софтуер информацията от база данните се визуализира на векторни карти. Софтуерът за визуализиране на АИС данните дава възможност за:

 • Автоматично актуализиране на данните
 • Визуализира данните от корабните АИС станции
 1. Позивна на кораба /Call Sign/
 2. MMSI номер
 3. GPS координатите на кораба
 4. Скорост на движение на кораба
 5. Курс на движение
 6. Тип на кораба /товарен, пасажер, танкер, полицейски и др./
 7. Брой екипаж
 8. Размери на кораба /газене, височина, ширина, дължина/
 9. ЕТА /Ориентировъчно време на пристигане/
 • Проследяване на кораб
 • Изпращане и получаване на съобщения от кораб или кораби.
 • Получаване на информация за местоположението на кораб за произволна дата и час.
 • Включване и изключване на алармени зони.
 • Списък с цели и с възможност за сортиране по един или няколко критерия.


БУЛРИС осигурява безопасно ефективно корабоплаване по р. Дунав

© Владимир Владков, Computerworld.bg

- Телефонна подсистема (VoIP). Телефонната подсистема е изградена от 30 VoIP телефона, като 13 са разположени във всички отдалечени обекти по поречието на река Дунав – 8 базови станции и 5 ретранслаторни точки, 11 телефона са в РИС центъра в Русе и 6 в резервиращия център във Варна. Всички телефони са IP базирани.

- Охранителна подсистема. На обектите, собственост на ДППИ (Въбел, Оряхово, Горни Цибър и Флорентин), има непрекъснато видеонаблюдение. Данните от камерите се записват постоянно. Безопасността се допълва от контактни, обемни и оптикодимни датчици. Всички алармени събития се съпровождат със звуков сигнал в оперативния център, има възможност и за ръчно потвърждение и спиране на звуковия сигнал. В момента на обектите се извършва постоянна охрана от частни фирми. След приемането на проекта охраната на обектите от тези фирми ще продължи.

С реализирането на първата фаза на проекта се изгражда система за речни информационни услуги, която събира, обработва, контролира и разпространява геодезични, хидрографични, морфологични, хидрологични, метеорологични и статистически данни, отнасящи се до плаването по река Дунав. Изграждането на РИС и предоставянето на пълния обем услуги ще доведе до преодоляване на затрудненията при преминаване на критичните участъци в района и повишаване нивото на безопасност на корабоплаването, което ще направи вътрешно водния транспорт по р. Дунав по-ефективен и ще допринесе за опазването на околната среда.

Речната ИС (РИС) е концепция на хармонизирани информационни услуги за поддържане и управление на трафика по вътрешните водни пътища и взаимодействията с други видове транспорт. Целта е да се оптимизират транспортните операции чрез ефективен обмен на информация, предоставяне на предимства за вътрешно плаване и позволява интегрирането в интермодални логистични вериги.

Как се ползва новата ИТ система?

Речната ИС осигурява богат набор от услуги за различни типове потребители, включително:

 • - Вътрешни електронни навигационни карти (ENC вътрешни) и информационна система (вътрешна ECDIS);
 • - Интернет приложения за известия до корабните водачи;
 • - Електронни доклади от корабните системи, наблюдение и проследяване на корабите (системата за автоматично разпознаване);
 • - Заявления за оптимизиране на разхода на гориво и т.н.

Българската речна ИС освен поддържащата инфраструктура включва още:

 • Система, осигуряваща данни за корабите и корабопритежателите;
 • Система за получаване на електронни доклади от корабите;
 • Система, осигуряваща електронни навигационни карти за частта на българския участък на р. Дунав от км 374,100 до км 610,000, изготвени от ИА "ППД";
 • Информационна база данни за водните нива и фарватера (водния път), подпомагаща корабоплавателите - потребители на българските речни информационни услуги;
 • Система за откриване и проследяване на кораби в българския участък на р. Дунав;
 • Връзки към системите за управление на транспорта и търговските дейности;
 • Система, осигуряваща известия до корабоплавателите.

Eфект от ИТ решението

Речната ИС предоставя информация за безопасността на трафика на тактическо и стратегическо ниво. Тя повишава ефективността на вътрешното корабоплаване, тъй като създава условия за оптимизиране управлението на ресурсите на водната транспортна система чрез непрекъснат обмен на информация между компетентните органи в държавите членки на ЕС, между участниците в корабоплаването по вътрешните водни пътища и морското корабоплаване, както и за мултимодалните превози.

Речната ИС дава възможности за набиране и обмен на информация и за предоставяне на услуги за корабоплаването:

 • актуални данни за фарватера (водния път) - вътрешни електронни навигационни карти (ENC вътрешни), интернет приложения за известия до корабните водачи, радарни системи по маршрута и за планиране на плаванията приложения;
 • действащото законодателство – режима на корабоплаване на територията на всяка от страните;
 • опасности по водния път / сигнали за бедствия
 • информация за транспорта и логистиката – дата на пристигане, степен на натоварване, свободни обеми на плавателното средство и пр.;
 • трафик контрол – гарантира безопасността и сигурността на плаването и доставките: електронни доклади от корабите система, наблюдение и проследяване на корабите технологии, като автоматично разпознаване Система (АИС) ; Заявления за оптимизиране на разхода на гориво и т.н. (SPIN-TN, 2006).

Подобрява се опазването на околната среда чрез осигуряване на информация за оказване на помощ при бедствени ситуации.

Чрез проекта „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС" България реализира своите ангажименти като страна-член по отношение прилагането на изискванията за въвеждане на речните информационни услуги.

Ефект от въвеждането на РИС

 • Подобряване безопасността на корабоплаването по вътрешни водни пътища. Речните информационни системи предоставят информация за безопасността на трафика на тактическо и стратегическо ниво.
 • Повишаване на ефективността на вътрешно корабоплаване.

Речните информационни услуги създават условия за оптимизиране управлението на ресурсите на водната транспортна система, чрез непрекъснат обмен на информация между между компетентните органи на държавите-членки, между участниците в корабоплаването по вътрешните водни пътища и морското корабоплаване и мултимодалните превози.

Потенциал за развитие

Разширяване на обхвата на услугите на речната информационна система (РИС) в българската част на река Дунав предвижда вторият етап от проекта, финансиран от ОП „Транспорт", чийто бенефициент е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура". Стойността на договора за разширяване на системата „БУЛРИС" е 9,494 млн. лв, а срокът за изпълнение е 18 месеца. Договорът за този етап бе подписан в София от Мирослав Петров, директор на ДП „Пристанищна инфраструктура" и Саймън Балдачино, представляващ изпълнителя - консорциумът „БУЛ РИС 2" в присъствието на заместник-министрите на транспорта, ИТ и съобщенията Петър Киров и Антон Гинев. Консорциумът „БУЛ РИС 2", обединява компаниите TRANSAS Marin International - Швеция, Transas Mediterranean SAS - Франция и българският системен интегратор Телелинк.


БУЛРИС осигурява безопасно ефективно корабоплаване по р. Дунав

© Владимир Владков, Computerworld.bg

В рамките на фаза ІІ на проекта е в ход изграждане на Център за речни информационни услуги, оборудван със сървъри, работни станции и друга контролно-измервателна апаратура; реконструкция на прилежаща кейова стена в района на пристанище Русе-запад; изграждане на нов ЖП прелез и организация на движението в района. Предстои доставка и на специализирано плавателно средство.

През следващия програмен период предстои реализирането на Трета фаза на проекта БУЛРИС. В рамките на дейностите се предвижда разширяване на обхвата от функции и услуги на информационната система в съответствие с последните ревизии на съществуващи и новоприети стандарти на ЕС. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X