Ит Проекти

Агенция Митници и НАП подобряват ефективността си в сектор акцизи чрез нови информационни системи

Computer World

Агенция „Митници” (АМ) е централизирана административна структура и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите. Като една от двете приходни агенции, митниците администрират приходите от мита, ДДС от внос, акциз и др. държавни вземания. Българската митническа администрация извършва контрол върху вноса, износа и транзита на стоки от и за трети страни (извън Европейския съюз), както и върху производството, складирането и превоза на всички акцизни стоки под режим „отложено плащане на акциз”.  Наред с това българската митническа администрация съдейства за опазване на културното наследство и за защита правата върху интелектуалната собственост, борбата с контрабандата, трафика на наркотици, оръжие и други забранени стоки, събира и анализира статистически данни по международната търговия, участва в разработването и изпълнението на международни митнически договори и осъществява международните митнически връзки. В условия на членство в Европейския съюз Българската митническа администрация, заедно с митническите администрации на другите страни-членки, прилагат общи митническа политика, законодателство и правила за работа. Агенция „Митници” се стреми към баланс между осигуряване на плавното движение на търговските потоци, чрез подкрепа на икономическите оператори, от една страна, и защита на интересите на Общността и нейните граждани, от друга. Това се постига чрез модерни методи на контрол, засилване на сътрудничеството с другите компетентни органи, развитие на информационните технологии за осигуряване на електронен обмен на информация и автоматизирани митнически системи за изграждане на безхартиена среда.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име: Изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) за Агенция „Митници” и изграждане на Информационна система „Контрол на горивата” за НАП

Възложители: Агенция „Митници” и Национална агенция за приходите (НАП) Изпълнители: ДЗЗД „Консорциум АЙДОМ и АЙ БИ ЕС”

Дата на стартиране/дата на приключване: 10.07.2012г.-19.06.2013г. + 49 месеца от 19.06.2013 г.

Бюджет: 5 309 661,47 лв.

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в администрацията

Националната агенция за приходите (НАП) е специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания, и определени със закон частни държавни вземания. Дейността на НАП е с ключово значение за осигуряване на приходи за бюджета. Като агенция към Министерство на финансите, за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания, НАП носи отговорността към българското общество да събира републиканските данъци и задължителните осигурителни вноски в Република България. Като приходна администрация, НАП се стреми да се развива и доказва като надежден и иновативен партньор на българската икономика, да улеснява осъществяването на бизнес и да утвърждава България като конкурентноспособна държава в Европейския съюз. Успехът на НАП зависи от това тя да бъде ефективна и ефикасна, като подпомага онези, които доброволно спазват своите данъчни и осигурителни задължения и предприема съответните мерки срещу онези, които не ги спазват.

Като част от държавната администрация и една от двете приходни агенции на Република България Агенция „Митници” е уникална структура без друг национален аналог. Информационните системи на Агенция „Митници” са единствените в България, които обменят данни в реално време със сродни системи от други държави членки на ЕС. Към настоящия момент в Агенция „Митници” в реална експлоатация са внедрени 43 информационни системи и четири ИТ проекта са в проектна фаза. Част от системите работят самостоятелно, а останалите са взаимосвързани с реализирани интерфейси между тях. Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС), която е обявена за ИТ проект на 2004 г., е аналог на БАЦИС в областта на митническото законодателство. Тя е интегрирана уеб-базирана система, която предоставя възможност за електронно подаване на митническите документи от икономическите оператори, автоматизира процесите по обработка и контрол извършва обмен на информация с митническите информационни системи на ЕО.

Националната агенция за приходите е специализиран държавен орган, създаден със Закона за Националната агенция за приходите. Предвид продължаващите в последните години активни реформи в Националната агенция за приходите, които доведоха до обединяването на няколко ведомства – на данъчната администрация, Националния осигурителен институт и Агенция за държавни вземания, от началото на 2010 г. НАП се превърна в най-голямата приходна администрация в България с повече от 7500 служителя, разпределени на територията на цялата страна, предоставяща над 100 услуги за своите клиенти – граждани и бизнес, обслужвани от над 80 информационни системи и партнираща си активно с повече от 20 ведомства от централната администрация, всички общински администрации и други институции. НАП предоставя услуги на няколко милиона граждани, включително от страни членки на Европейския съюз и стопански субекти, получавани на хартиен или електронен носител по всички възможни канали за достъп – на гише, през GPRS и Интернет.

Предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проекта

Акцизите представляват 26,5% от данъчните приходи в републиканския бюджет и 51,2% от приходите, които администрира Агенция “Митници”. Същевременно актовете за установяване на административни нарушения, касаещи акцизните стоки (тютюневи изделия, енергийни продукти и алкохол) представляват 93% от всички издадени актове за нарушения, констатирани от Агенция „Митници” през изминалата 2012 година.

Данъкът върху добавената стойност формира над 40% от данъчните приходи в републиканския бюджет в България. В годишен аспект, стойността на горивата за задоволяване на декларираното крайно потребление, по цени на едро без ДДС, е в порядъка на 6,6 млрд.лв. Анализът на декларираните от търговците на горива в страната данни сочи, че за около 29% от тях има индикации за некоректно поведение и наличие на потенциал за осъществяване на недекларирани доставки, като при задължените лица, осъществяващи доставки на едро и на едро и дребно, вероятността за некоректно поведение е по-висока - 33%.

Оттук възниква и необходимостта от оптимизиране на работата на митническата и данъчната администрация по две направления.

По линия на контрола, чрез:
- подобряване на административния контрол;
- ограничаване на сивия сектор и контрабандата;
- увеличаване на събираемостта на акциз и ДДС;
И по линия на създаване на благоприятна бизнес среда, чрез:
- въвеждане на облекчени процедури за икономическите оператори;
- осигуряване на комфортни условия на легалния бизнес;
-  гарантиране на равнопоставеността между икономическите оператори.

До изграждането на БАЦИС в Агенция „Митници” съществуват отделни митнически и акцизни системи за национално и вътреобщностно управление. Те работят със самостоятелни номенклатури, което ограничава интеграцията между тях. Няма реализиран интерфейс и между отделните акцизни системи, което не позволява да се организира контрола върху цялостния процес на движение на акцизните стоки и да се оцени риска в пълния му обхват. В същото време съществуващите преди БАЦИС акцизни системи не отговарят на промените в акцизното законодателство, напр. на изискването за електронно подаване на акцизен данъчен документ.
Тези проблеми довеждат до

идеята за създаване на централизирана система,

която да обхваща всички аспекти по прилагането на акцизното законодателство – производство, въвеждане в страната, реализация на акцизни стоки, включително:
-  автоматизиране на процесите по подаване и обработка на акцизни документи;
- автоматизиране на процеса по обмен на информация между съществуващите информационни системи в България и в рамките на ЕО;

Централизираната система спомага за:
- осъществяването на контрол по цялостната верига при реализацията на акцизни стоки от производител до крайния получател,
- обмен на информация по електронен път между двете приходни агенции като се създава реална възможност за обмен на данни между информационните системи на НАП и Агенция „Митници” за минимизиране на риска от злоупотреби.
- натрупване на online информация за движението на акцизни стоки, възможност за предварителен анализ на очакваните приходи от акцизи.
- създаване на Data warehouse (DW), от който въз основа на натрупаните данни да съществува възможност за изготвяне на статистически анализи по отношение на събраните приходи от акциз и на анализи за оценка на риска. Реализацията на DW предоставя възможност за преглед на информация (факти), свързани с дейностите на Агенция „Митници”, по различни видове разрези (измерения) и с различна степен на агрегация, комбинирайки данни от различни източници. Реализацията е гъвкава и позволява промяна на условията, по които се изготвят справки, анализи и диаграми в зависимост от желанието на потребителя без намеса на ИТ специалисти.

По отношение на НАП, предизвикателствата се изразяват основно в преодоляване на затрудненото и невъзможно проследяване на движението на горивата между търговците до крайния потребител и съответно коректното начисляване на ДДС, както и възможността в бензиностанциите и др. обекти за съхранение, да се появят течни горива с неясен произход и качество, за които следва да се установи начислени ли са акциз, мито и ДДС. В тази връзка НАП предложи разработването и внедряването на информационна система „Контрол на горивата”, с която да осигури:
- проследяване на движението на горивото в реално време след освобождаване за потребление (до когато горивото е било под наблюдение на Агенция „Митници”) до реалната му продажба в обектите за търговия с течни горива или крайна реализация;
- данни за анализ и оценка на риска с оглед по-ефективен последващ контрол от органите по приходите;
- обмен на информация по електронен път между информационните системи на НАП и Агенция „Митници” за минимизиране на риска от злоупотреби.

Цели и конкретни задачи

Целта на проекта „Изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) за Агенция „Митници” и изграждане на Информационна система „Контрол на горивата” за НАП” е изграждане на единна централизирана система БАЦИС в АМ, изградена на модулен принцип.

Пред проекта са поставени и следните задачи:
- да гарантира автономност и гъвкавост на системата, които позволяват в голяма степен самостоятелна поддръжка на системата от потребителя без намесата на разработчика на софтуера;
 - създаване на възможност за електронно подаване на всички акцизни документи, включително и на искания и уведомления, с което да се облекчи дейността на икономическите оператори и да се създадат условия за преминаване към безхартиена среда за работа;
 - Въвеждане на по-ефективен контрол върху цялостната верига за реализация на акцизни стоки на територията на Република България. Тя ще включва проследяване на движението на акцизни стоки, тяхното внасяне/изнасяне, както и съответствието на освободените за потребление акцизни стоки с действително потребените.

Пътят до реализацията минава през следните стъпки:
 -  изготвяне на техническа спецификация за разработка на системата с дефинирани функционални изисквания към нея въз основа на анализ и оценка на бизнес процесите и формулиране на специфичните технически изисквания, на които трябва да отговаря системата;
-   планиране и детайлизиране на реализацията на бизнес процесите;
- разработка на софтуерна архитектура на информационната система за автоматизация на дейностите;
- проектиране и изграждане на база данни за целите на системата;
- изграждане и инсталиране прототипи на системата за предварителна оценка и тестове;
- надграждане/изграждане на модулите на системата в съответствие с одобрените от Агенция „Митници” модели и архитектура (цялостна система);
- интегриране на надгражданите/изгражданите модули в системата;
- интеграция на БАЦИС с други системи;
- имплементация на всички компоненти на системата;
- спецификации за икономическите оператори;
- изграждане на тестова постановка за целите на провеждане на алфа тестове (тестове при производителя на софтуер);
- обучение на администратори, бизнес специалисти, ИТ специалисти, които отговарят за инсталация, конфигуриране, миграция на данни, възстановяване след срив, осигуряване на непрекъсваемост работата на системата, разработчици на софтуер за икономическите оператори, икономически оператори;
- миграция на данните от съществуващите системи, като част от дейностите по внедряване на системата;
-  внедряване в реална експлоатация и съпровождане на процеса на експлоатация;
- извършване на корективни дейности през гаранционния период с оглед осигуряване оперативната ефективност на системата;
- завършване на задачите по въвеждане в експлоатация и предаване за поддръжка;
- при разработване на модулите, базата от данни, приложните сървъри и друг софтуер, както и езикът за програмиране трябва да са съобразени със съществуващата инфраструктура в Агенция „Митници”;
- извършване удостоверяване на системата за оперативна съвместимост и информационна сигурност, съгласно Закона за електронно управление и подзаконовите нормативни актове.

Като част от общия проект между НАП и АМ, информационната система „Контрол на горивата” си поставя за цел:
- да се проследят всички възможности за укриване на гориво, което води до не плащане на ДДС;
- да се проследят случаите, в които се продава гориво с неясен източник, за който не е платен дължимият акциз;
- да се проследят случаите, в които се продава гориво с неясен източник, за който не е платен дължимият акциз

Пътят до реализацията на информационна система „Контрол на горивата” минава през следните стъпки:
 -  изготвяне на функционална и техническа спецификация за разработка на системата с дефинирани функционални изисквания към нея въз основа на анализ и оценка на бизнес процесите и формулиране на специфичните технически изисквания, на които трябва да отговаря системата;
-   планиране и детайлизиране на реализацията на бизнес процесите;
- разработка на софтуерна архитектура на информационната система за автоматизация на дейностите;
- проектиране и изграждане на база данни за целите на системата;
- изграждане и инсталиране прототипи на системата за предварителна оценка и тестове;
- интеграция на ИС „Контрол на горивата” с други системи в НАП;
- имплементация на всички компоненти на системата;
- изграждане на тестова постановка за целите на провеждане на тестове;
- обучение на администратори, бизнес специалисти, IT специалисти, които отговарят за инсталация, конфигуриране, възстановяване след срив, осигуряване на непрекъсваемост работата на системата;
- зареждане на данните от съществуващите системи, като част от дейностите по внедряване на системата;
-  внедряване в реална експлоатация и съпровождане на процеса на експлоатация;
- извършване на корективни дейности през гаранционния период с оглед осигуряване оперативната ефективност на системата;
- завършване на задачите по въвеждане в експлоатация и предаване за поддръжка;
- при разработване на модулите, базата от данни, приложните сървъри и друг софтуер, както и езикът за програмиране трябва да са съобразени със съществуващата инфраструктура в НАП;
- извършване удостоверяване на Системата за оперативна съвместимост и информационна сигурност, съгласно Закона за електронно управление и подзаконовите нормативни актове.

Всички новоразработени модули имат многослойна архитектура: презентационен слой, бизнес логика, бизнес данни, достъп до база данни. Комуникацията между отделните модули се осъществява през интеграционен слой (service bus) или чрез уеб-сървиси от модул към модул, където е приложимо.
По отношение на съществуващите модули на системата, които са надградени се базират на съществуващата им архитектура. Където тя е позволила,  са извършени всички специфицирани дейности за постигане на желаната функционалност.

ИС „Контрол на горивата” обхваща следните специфични процеси:

- Подаване на документи (данни) от задължените лица по електронен път за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях;

- Подаване на данни от АМ към НАП;

- Изпращане на данни от НАП към АМ; 

- Зареждане на данни в базата данни на ИС „Контрол на горивата”, включващо:
o данни от ЗЛ за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях;
o данни от АМ;
o данни за регистрация и отчети на ЕСФП/ФУ;
o данни от нивомерните системи на обектите с ЕСФП;
o данни от документално отчетените доставени горива в обектите с ЕСФП;
o данни от колонките и пистолетите в обектите с ЕСФП;
o данни за рискови лица.

- Извършване на анализ на информацията от базата данни на ИС „Контрол на горивата” с помощта на функционалността на системата, включващо автоматизирани обработки, предефинирани и динамични справки за целите на осъществяване на контрол от органите на НАП и АМ.

Описание на БАЦИС

БАЦИС е единна централизирана и интегрирана система, която обединява функционалността на всички съществуващи в момента системи в акцизната област в Агенция „Митници", като ги надгражда с цел автоматизиране на всички бизнес процеси и разширява електронния обмен с търговския сектор.

- БАЦИС е разработена по начин, който да позволява  сертифициране за оперативна съвместимост и информационна сигурност съгласно ЗЕУ и подзаконовите нормативни актове.

- БАЦИС осигурява степен на сигурност и защита на информацията - ниво "2" или "В" съгласно Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

- БАЦИС прилага изискванията и препоръките на приложимите стандарти, технически доклади и технически спецификации на Общия технически комитет на ISO и IEC - ISO/IEC JTC1 или еквивалентни.

- При разработването на БАЦИС е предвидена възможността от промени, продиктувани от непрекъснато променящата се среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна система, която отчита  законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до  промени в работните процеси.

- БАЦИС е изградена като  WEB-базирано решение.

- Базата данни на БАЦИС  е централизирана.

-БАЦИС е интегрирана едновременно на ниво данни, функционалност и потребителски интерфейс.

- БАЦИС е разработена и интегрирана при съобразяване и съвместимост с наличната в АМ инфраструктура и представената техническа среда.


Агенция Митници и НАП подобряват ефективността си в сектор акцизи чрез нови информационни системи

© Computer World, Computerworld.bg

- БАЦИС позволява изобразяване, съхранение и движение на документи и файлове в различен формат – Word, Excel, вкл. сканирани документи във формат .pdf и др.

- БАЦИС позволява както стартирането на задачи в реално време,  така също и изпълнението на задачи, които се стартират автоматично по предварително зададен график в по-малко натоварени часове от денонощието.

- Потребителският интерфейс е лесен за използване и където е уместно се предлагат алтернативи -  възможните следващи действия, които потребителят да избере.

- БАЦИС е максимално параметризирана и позволява настройка и промяна на параметрите през потребителски интерфейс.

- Потребителският интерфейс е интуитивен, последователен и логичен и може да изпълнява функциите на навигатор при използване на различните модули на системата.

- БАЦИС е реализирана на модулен принцип, с единен вход за цялата система и с реализирани вътрешни интерфейси между отделните модули.

- БАЦИС осигурява възможност за потребители с административни права да отразяват в системата през потребителски интерфейс всички събития и промени, които могат да настъпят и които оказват влияние върху работата на БАЦИС.

- БАЦИС е съвместима с основните стандартни приложения на MS Office 2003 , MS Office 2007 и по-нови.

- За данните в БАЦИС е разработен специализиран модул за извличане на справочни данни. Модулът е изграден на динамичен принцип, даващ възможност за произволен избор на параметри и критерии, по които да се извличат справочните данни. Модулът предоставя възможност за съхранение на вече дефинирани изисквания за извличане на данни за последващо изпълнение. 

- Резултатите от всички търсения, реализирани в системата, могат да се експортират във файл (.xls, .pdf, .html, .csv и др.). Така генерираният файл може да се изтегля от митническия служител и да се записва.

- БАЦИС притежава механизми за противодействие на претоварването, възможност за разширяване, резервно обезпечаване и балансиране на натоварването.

- Прекъсване изпълнението на справки, както от администратор (за всички справки), така и от потребител (за справките, които самият той е стартирал).

- Всяко прекъсване на справка води до освобождаване на заетите за целите на изпълнението на справката ресурси.

- БАЦИС позволява работа с удостоверения за електронни подписи, издадени от всички доставчици на удостоверителни услуги, регистрирани съгласно чл. 38, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис, към датата на внедряване на системата.

- БАЦИС е интегрирана със съществуващите системи в АМ, комуникира със системата „Контрол на горивата” на НАП, с акцизните системи на ЕО (EMCS, SEED и др.) и с обектите на ИО, които имат монтирани измервателни устройства. В нея се регистрират данни от GPS системите на GPS операторите, което позволява строг контрол върху транспортирането на маркирани горива.

Очакван ефект от информационна система „Контрол на горивата” за НАП

Разработената Информационна система „Контрол на горивата” за НАП се очаква да доведе до:

- въвеждане на по-ефективен контрол върху цялостната верига за реализация на течни горива на територията на Република България.

- получаване на навременна информация в НАП, предоставяна от Агенция Митници, относно освободени за крайно потребление течни горива (в т. ч. от данъчните складове, доставки от страни от ЕС, без да постъпват в данъчен склад и внос от трети страни).

- изграден механизъм за своевременно проследяване и установяване на съответствието между документално отчетените с фактически потребените количества горива.

- анализ на получените данни и селекция (идентифициране чрез критерии за подбор) на групи лица, спрямо които да бъдат предприемани контролни действия.

- ще могат да бъдат селектирани за проверка лицата извършващи търговия на маркирани горива за отопление в нарушение на разпоредбата на закона и извършване на контролни действия по чл. 104 от ЗАДС.

ИС „Контрол на горивата” е изградена като модулно web базирано софтуерно решение работещо върху WebLogic Server 11g и операционна система SUSE Linux Enterprise Server с централизирана база данни с използване на СУБД Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 64bit Production.

ИС „Контрол на горивата”  се състои от следните модули:

- Модул за деклариране, чрез който ще се подават електронни данни от получател (ЕДП) и електронни данни от доставчик (ЕДД). Модулът включва в себе си и административна информационна систем, като специализирана ИС по чл. 20, ал. 2 от Наредбата за общите изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

- База от данни на принципа на складовете от данни, в която се събира информацията от различни източници в НАП – Софтуера за управление на приходите, програмния продукт „Дистанционна връзка”, вкл. за подадените ЕДД и ЕДП, от АМ, от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Данните се зареждат, като се използва средство за извличане, изчистване и зареждане на данни „Informatica Power Center”. Данните от НАП се зареждат или през резервно копие на Софтуера за управление на приходите (stand by база), или от специализирана междинна зона на НАП;

- Справочен инструментариум за предефиниране справки, който използва Oracle BI Publisher, който работи върху склада от данни;

- Средство за създаване на динамични справки – Oracle BI Suite, в който се дефинират бизнес обекти;

- Модул за автоматизирани обработки и известяване.

При разработката на потребителския интерфейс са използвани следните уеб технологии: JSP и custom JSP тагове, JDBC, Servlets 2.0, Javascript и CSS.

Предварително дефинираните справки са реализирани с Oracle BI Publisher с данни, заредени в склада от данни.

За получаване и предаване на данни между НАП и АМ ще се използват уеб услуги, базирани на JAX-WS (Java API for XML Web Services) и/или JAX-RPC (Java API for XML-based Remote Procedure Call), включващи функции за заявяване  на данни и потвърждаване на получаването им.

Данните, които ще се предават от БАЦИС на АМ към ИС „Контрол на горивата” в НАП, ще постъпват в специализираната междинна зона на НАП в реално време. Оттам с ETL процедура ще се зареждат в реално време в междинна зона на ИС „Контрол на горивата” в структура, близка до структурата на XML на данните. Зареждането ще става с продукт Inforamatica Power Center.

Със следваща ETL процедура ще се зареждат в реално време от междинна зона на ИС „Контрол на горивата” в самия склад от данни на ИС „Контрол на горивата” във вид, който е ориентиран към изпълнението на предефинираните справки, динамичните справки известяването за рискови събития.

ИС „Контрол на горивата“ е интегрирана с:
- информационната система на НАП за централизирано управление на достъпа до информационните системи в НАП, в частта на дефиниране на нови и промяна на съществуващите потребители и роли, генериране на уникален потребителски идентификатор и пароли по зададен алгоритъм и  смяна на потребителската парола.
- Системата за идентификация и автентикация на НАП за идентифициране на задължените лица, използващи електронната услуга за подаване на данни в Портала за електронни услуги на НАП.
- Програмния продукт „Дистанционна връзка” в НАП;
- Регистъра на задължените лица в НАП.

Възможност за електронно подаване на документи от лицата, регистрирани съгласно ЗАДС, е реализирана:
- чрез използване на web интерфейс на АМ, т.нар. портал за подаване на документи, където се импортират предварително подготвени xml файлове с формат, определен със заповед на директора на АМ,  или ръчно се въвеждат данни чрез попълване на екранните форми на съответните документи;
- чрез изграждане на връзка от тип „система - система" (В2В), при която  системите на икономическите оператори подават документите в точно определен формат (с изключение на АД), по предварително изградени комуникационни канали, без да се налага извършване на допълнителни действия извън системите.


Агенция Митници и НАП подобряват ефективността си в сектор акцизи чрез нови информационни системи

© Computer World, Computerworld.bg

Стойността на проекта по договор е 5 309 661,47 лв., като от страна на Агенция „Митници” в работата по него са били ангажирани 64 служители, а от страна на НАП 20 служители.

Отзиви от работата с новата ИТ система

Дирекция „Последващ контрол” участва в разработването изцяло на два от модулите в системата БАЦИС, а именно – модул „Възстановяване” и модул „Последващ контрол”. Тези два модула са напълно нови, обясни Тихомир Предолов, началник отдел „Акцизно законодателство”, Дирекция „Последващ контрол”, Централно митническо управление в Агенция „Митници”. В модул „Възстановяване” ще работят преди всичко служители от отделите „Акцизи” и „Последващ контрол”, а в модул „Последващ контрол” ще работят служители от отдел „Последващ контрол” на съответната митница.

Чрез разработената функционалност на тези два модула и интерфейса им с останалите модули в системата се дава възможност дейностите, които извършваха митническите органи до момента на внедряването на системата да бъдат напълно автоматизирани, с което ще се спестят както материални средства, време, а така също качеството и ефективността на работата да се подобри. На практика, чрез разработената система се създава една без хартиена среда на протичане на трудовата дейност на митническите служители. Подобрява се както качеството на труда, така  и управлението като цяло. Чрез различните роли, които са предоставени, може в реално време да се проследи дейността която се извършва в съответната митница по тези два модула, изтъкна Предолов - Поради спецификата на процесите в модулите „Последващ контрол” и „Възстановяване” т.е процеса на извършването на едно данъчно производство /проверка/ревизия/ е с продължителност от 1 до 3 месеца, а по някога и повече, същите към момента на тяхната експлоатация възникват проблеми от технически характер, които своевременно се отстраняват. До момента не са възникнали проблеми при работата на модула, които да попречат или възпрепятстват функционирането им.

Като потребител на БАЦИС, който използва приложенията основно с цел извличане на данни, необходими за изготвянето на анализи, фокусирани върху дейността с акцизни стоки (на микро и макро ниво), считам че приложенията в БАЦИС са с интуитивен интерфейс, който позволява дори на служители с базови компютърни умения лесно и бързо да работят с него.
Cognos BI облекчава работата на анализаторите, като осигурява бърз и удобен начин за извличане на справки. Приложението дава възможност за генериране както на предварително дефинирани справки, така и за динамично задаване на различни типове справки. Работи с големи масиви от данни без това да пречи на бързодействието му”, категорична е Даниела Димитрова, началник отдел „Национален координационен и контролен център”, Дирекция „Митническо разузнаване и разследване”, Централно митническо управление в Агенция „Митници”.

Работя като старши инспектор в отдел "Акцизи". Администратор съм в БАЦИС - въвеждам нови потребители и давам правата за достъп до различните модули в системата. Приемам и регистрирам акцизни декларации, въвеждам регистрации, правя справки в модул е-АДД, модул Измервателни устройства, в модул EMCS и в РЕЗМА. Въвеждам данни в модул "Възстановяване", обясни Кристина Зердева, старши инспектор, отдел Акцизи, Митница Столична в Агенция „Митници” - В БАЦИС цялата информация е на едно място, което улеснява работата. Улеснява се достъпът до различните данни и могат да се генерират различни справки. Интерфейсът е удобен, разбираем и лесен за работа.Най-голямата полза от БАЦИС е възможността от едно място да се получи цялостна информация за дейността на ДЗЛ - от акцизните декларации, акцизните данъчни документи, измервателните устройства и генерираните електронни документи за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

Членовете на Съюза на пивоварите в България (СПБ) винаги са подкрепяли усилията на Агенция „Митници” (АМ) за завишен контрол върху производството на акцизни стоки с цел по-добра събираемост на приходите от акциз и ДДС. Всички пивоварни дружества, в качеството си на  данъчно задължени лица по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), безусловно изпълняват разпоредбите и изискванията, на които следва да отговорят, включително приетите изменения и допълнения в ЗАДС, бр. 54 от 17 юли 2012 г., въз основа на които се разработи и осъществи концепцията за контрол на акцизните стоки чрез изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС).
В тази връзка от самото стартиране на този мащабен и иновативен проект на Агенция „Митници” Съюзът на пивоварите установи активни отношения на сътрудничество и диалог с Министерство на финансите и АМ. По този начин се постигна оптимизиране на изискванията, свързани с автоматизацията на процеси по административния контрол от страна на АМ и въвеждането на формат на електронните акцизни документи и процедури, които отчитат спецификите в производството, логистиката, отчетността и продажбите на бира, коментира Ивана Радомирова, главен секретар на Съюза на пивоварите в България - Информационната система на Агенция „Митници” надгражда специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, въведени с Наредба №3 от 19.02.2010 г., което  в значителна степен стимулира всички икономически оператори от пивоварния бранш  да въведат или да развиват собствените си методи и системи за отчетност. Автоматизирането на процеса за отчетност върху цялостната верига при реализацията на пиво като акцизна стока, спомага да се постигне  оптимизиране на отделни параметри на стопанската дейност на предприятията.

Длъжни сме обаче да отчетем, че законово определеният срок за разработването и внедряването на БАЦИС беше изключително кратък и това не даде достатъчно време както на разработчиците на АМ, така и на складодържателите на акцизни стоки безпроблемно да тестват и да усъвършенстват модулите на информационната система. Налага се АМ да правят редица промени в нейната функционалност в работен режим, което  създава затруднения за икономическите оператори своевременно и ритмично да регистрират акцизните си данъчни документи и съответно да  освобождават за потребление  готовата за доставки продукция.

Ето защо, като отговорен бизнес, ние настояваме при подобни проекти да се предвиждат разумни срокове за тяхното осъществяване, които заедно с идейната платформа на съответното проектно намерение да са предварително обсъдени и съгласувани с бизнес организациите на лицата, които следва да ги изпълняват.

Понастоящем Съюзът на пивоварите и Агенция „Митници” разширяват сътрудничеството си с оглед на възможността да бъде разработен пилотен проект за изграждане на B to B (system to system) връзка между пивоварни компании и БАЦИС, след като приключат всички текущи промени в системата и тя работи стабилно. БАЦИС дава възможност за такава по-висока оптимизация на функционалността си.  За целта обаче, следва да се постигне експертно съгласие между страните, участващи в пилотния проект, тъй като на този етап все още има неизяснени процедури и параметри за предаване на информация във формата на B to B връзката  между пивоварни компании и БАЦИС. Също така е необходимо да се предприемат необходимите действия за законодателна промяна с оглед премахване на нормативните пречки   за използването на B to B връзка, които сега произтичат от процедурите за подписване на  електронни акцизни документи с електронен подпис по смисъла на действащото законодателство.

В заключение следва да подчертаем, че тук изразеното становище на Съюза на пивоварите е израз на убедеността ни, че то ще допринасе за развитието на БАЦИС като интегрирана система за по-добро електронно администриране на дейностите с акцизни стоки. Системата дава възможност да се постигнат както облекчени процедури за икономическите оператори, така и да се осъществява стриктен и обективен контрол от страна на Агенция „Митници” и НАП. Ние виждаме, че сега съществуващата практика на диалог и партньорство между СПБ и АМ дава своите резултати. Персрективата постигнатото продуктивно сътрудничество да продължи е добър пример за насърчаване на иновативността и експертизата на заинтересованите страни".

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на всички индустриални производители на бира в страната: ”Болярка - ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, “Загорка” АД, “Каменица” АД, “Карлсберг  България” АД, “Ломско пиво” АД и две микропивоварни в София и Варна.

Eфект от ИТ решението

ИТ решението допринася за подобряване ефективността на работата чрез:

- Получаване на навременна информация в НАП, предоставяна от Агенция „Митници”, относно освободени за крайно потребление течни горива (в т. ч. от данъчните складове, доставки от страни от ЕС, без да постъпват в данъчен склад и внос от трети страни).
- Изграждане на механизъм за своевременно проследяване и установяване на съответствието между документално отчетените с фактически потребените количества акцизни стоки.
- Възможност за анализ на получените данни и селекция (идентифициране чрез критерии за подбор) на групи лица, спрямо които да бъдат предприемани контролни действия.
- Възможност за предоставяне на информация от страна на НАП към Агенция „Митници”.
- Селектиране за проверка на лицата, извършващи търговия на маркирани горива за отопление в нарушение на разпоредбата на закона и извършване на контролни действия по чл. 104 от ЗАДС
    - Единна и по-ефективна  администрация;
 - По-ниски разходи за поддръжка и управление;
 - Проследимост и контрол върху акцизните стоки;
 - Планиране на приходите от ДДС и акциз;
- Ограничаване на измамите и злоупотребите;
- Автоматизиране на процесите.


Агенция Митници и НАП подобряват ефективността си в сектор акцизи чрез нови информационни системи

© Computer World, Computerworld.bg

Положителните количествени и качествени ефекти на нова система ще се проявят на по-късен етап и в по-дългосрочен план.

Потенциал за развитие

Модулният принцип позволява надграждане на системите при възникнали нови бизнес нужди. Реализираните гъвкавост и адаптивност позволяват бързо и адекватно отразяване на законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до  промени в работните процеси.

Системата БАЦИС е разработена за обслужване на минимум 7500 потребителя, от тях 2500 вътрешни потребители – служители на АМ и 5000 външни потребители – „Контрол на горивата” се ползва от 100 потребители - служители на НАП и всички задължени лица, извършващи търговия с течни горива. Системите позволяват разширяване на капацитета и увеличаване на броя на потребителите, които ги ползват. Към момента в рамките на проекта е реализиран обмен на информация между АМ и НАП само по отношение на горивата. В бъдеще е възможно да се извърши надграждане на системите, което да обхване и останалите акцизни продукти.

Мултипликационни възможности

Системата БАЦИС и информационна система „Контрол на горивата” отговарят на специфичните нормативни изисквания за търговия и контрол на акцизните стоки, поради което те трудно могат да бъдат внедрени директно в друга държава. Въпреки това софтуерните решения и принципите на работа могат да бъдат заимствани в страната и чужбина.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X