Ит Проекти

Библиотечно-информационният център на УниБИТ вече работи с най-новите технологични решения

Computer World

Университетът по библиотекознание и информационни технологии  (УниБИТ) е със 60-годишна история, като през последните 7 години е едно от най-престижните висши училища в България.Наред с традиционните специалности – Библиотекознание и библиография, Библиотечен мениджмънт, Печатни комуникации и Компютърни науки, тук се предлагат и уникални специалности като Информационни технологии, Информационно брокерство, Информационна сигурност, Информационни фондове на културно-историческото наследство, Информационни ресурси на туризма,  Информационни технологии в съдебната администрация. От учебната (2012-2013) година се разкриват две нови специалности: „Комуникации и информиране” и „Архивистика и документалистика” УниБИТ е разкрил всички степени и форми на обучение.

Визитка на проекта:
 • Име: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна инфраструктура с цел подобряване качеството на предлаганите образователни дейности в сградата на Университет по библиотекознание и информационни технологии”. Проектът се осъществява по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
 • Възложител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
 • Изпълнител: ДЗЗД „КОЛБИС § РС-ТМ”
 • Дата на стартиране: 05.01.2012 г.
 • Дата на приключване: 29.05.2012 г.
 • Бюджет: 916 598 лв.

Тук успешно функционира едно от малкото в страната т.нар. Докторантско училище, в което се обучават над 120 докторанта. Преподавателският състав на УниБИТ е на едно от най-високите професионални нива в България. От 2012 г. в УниБИТ функционира ЮНЕСКО междуфакултетската катедра ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство. Тя има за своя мисия развитие на академични образователни програми в областта на приложението на ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство и осъществяване на програми за продължаващо обучение за библиотекари, училищни и университетски преподаватели, специалисти от културни институции (музеи, галерии, архиви) и други, свързани с културното наследство. Академичното издателство „За буквите О'Писменехь” издава уникалния културен алманах със същото заглавие.Във висшето училище се извършват огромни по обем научни изследвания във всички области, в които то развива своята образователна дейност. През последните години активно се работи по европейски проекти и проекти, финансирани от Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката.

Основните бизнес предизвикателства

“Динамично развитие и повишен имидж през последните няколко години, разширение и усъвършенстване на материалната база, разкриване на нови специалности, насочени към изискванията на пазара на труда са част от характеристиките на нашия университет”, разказва проф. Стоян Денчев, ректор на УниБИТ.„Непрекъснатото усъвършенстване на материалната база, въвеждането на нови технологични решения, са пряко обвързани с целта да се осигури  възможност за съчетаване на теоретичната и практическата подготовка на студенти и докторанти”, подчертава проф. Ирена Петева, зам. ректор и директор на Библиотечно-информационния център на университета.“Високото ниво на висшето образование е предпоставка за добро качество на човешкия капитал, на силна конкуренция на пазара на труда, което е основна движеща сила за постигане на устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност”, обяснява проф. Денчев.


Библиотечно-информационният център на УниБИТ вече работи с най-новите технологични решения

© Computer World, Computerworld.bg

Цели и задачи

Една от основните цели на УниБИТ е постигане на високо ниво в обслужването и осигуряването на информационните потребности на студенти, преподаватели, докторанти и служители чрез използване на традиционни и нови технологии. „Постигането на тази цел е пряко свързана с дейността на Библиотечно-информационния център (БИЦ) в УниБИТ. Стремежът на БИЦ към УниБИТ е да бъде инициатор и център за изграждане на информационната компетентност на своите потребители, обяснява ректора на учебното заведение”, разказва проф. Петева. Проектът се осъществява по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” (Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”) BG161PO001/1.1-07/2009  „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на  висшите училища в градските агломерации”.

ИТ решението

Чрез изпълнението на проекта се осигурява достъпна инфраструктура с цел подобряване качеството на предлаганите образователни дейности в УниБИТ. Осъществяването на целта е възможно след реализацията на цялостно системно решение, състоящо се от доставка, инсталация и настройка на роботизирани скенери за книги, изграждане на информационен портал (софтуерна среда), организиран посредством компютърна мрежа (сървър и работни станции) с достъп на заинтересуваните лица до информационните ресурси на Цифровия библиотечен фонд, създаване на принт център с модул за незрящи хора, реализиращ печат при поискване, физическа среда, изградена от подвижни/фиксирани стелажни конструкции, адресирани в базата мета данни, осигуряващи достъпа до отделната книга, както и система за обратна връзка книга – стелажна конструкция – електронен масив. 

Посредством иновативните технологични решения на Xerox (производство на документи и уеб портал), Kirtas (роботизиран скенер за книги и планетарен скенер и софтуери), CP Bourg (машина за подлепване на книги и учебници) Fujitsu (сървър и дисков масив) и Microsoft (операционни системи и база данни), се реализират няколко функционалности и услуги – обяснява Константин Колев, управител на ДЗЗД Колбис & PC-TM. - Между тях са електронна библиотека с е-книги, компютърна свързаност в LAN и WiFi мрежа, център за създаване на учебни пособия, предоставяне на услуги за печат по поискване, контрол на достъпа и опазване целостта на книжния фонд.”Посредством въведените технологии се: управляват авторските права (посредством софтуер за изходящите потоци и финансов модул), предоставят винаги актуални пособия, използва безскладова технология за учебните помагала (отпечатват се персонализирани бройки според конкретната необходимост), осигурява се достъп до по-качествено обучение с модерни средства, осигурява се уеб достъп до библиотеката и нейния фонд.“

Проектът няма за цел директна финансова възвръщаемост на инвестицията, тъй като е използвано европейско финансиране. Възвръщаемостта на тези инвестиции е косвена и многократно надхвърля финансовата стойност на проекта, защото инвестицията е в икономика на знанието, в подготовката висококвалифицирани специалисти в областта на библиотечните и информационните технологии и науки, опазването на културното наследство и печатните комуникации”, допълва проф. Ирена Петева.

Потенциал за развитие

Системата е отворена и дава възможност за гъвкаво саморегулиране на ресурса, според броя потребители, студенти, преподаватели и външни потребители. Налице е възможност за надграждане чрез взаимовръзка между университетските библиотеки и създаване на обща база знания на всички електронни библиотеки. Това решение може да се изгради в аналогични технологични структури в нови необхванати от проекта на ЕС университети. При решение на университета да изгражда нови филиали (независимо дали е в друг град или в друга държава) или сгради, те могат да бъдат приобщавани към действащата ИТ система, без това да коства допълнителни инвестиции, подчертава Цветан Томов, мениджър проекти в Ксерокс България.

Описание на решението:

 • Доставка и настройка на специализирано хардуерно оборудване за библиотека – 105 634 лева без ДДС;
 • Доставка и внедряване на специализиран софтуер за дигитализация и архивиране, специализиран софтуер за предоставяне на адаптирани услуги за хора с увреждания – 119 200 лева без ДДС;
 • Доставка на специализирано оборудване към библиотеката – 256 708 лева без ДДС;
 • Доставка на специализирани машини за принт център и център по сканиране към библиотеката – 350 100 лева без ДДС;
 • Доставка на специализирано обзавеждане за библиотека – 84 955, 79 лева без ДДС.

Целите на проекта се фокусират върху:

 • Подобряване условията за предоставяне на образователни услуги във УниБИТ.
 • Осигуряване равен достъп на групите в неравностойно положение до образователните услуги и модернизация на информационното обслужване в библиотечно-информационния център на УниБИТ като база както за обучение, така също и за практическа подготовка на специалистите.
 • Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на пазара на труда.
 • Укрепване на икономическия просперитет и пазара на труда и увеличаване на заетостта в градовете;- Насърчаване на равнопоставеност, социална интеграция и обновяване на градските райони;

Eфект от ИТ решението:

 1. Най-новата и актуална информация се влага и отпечатва(публикува през уеб) в учебните пособия;
 2. Унищожава се вторичния пазар на стари учебни пособия (посредством персонализация и влагане на материали за попълване);
 3. Понижава се цената на учебните пособия (ниска цена на отпечатване и подвързване посредством технологиите на Xerox и CP Bourg);
 4. Опазва се книжния фонд от ненужни физически намеси (по-редки обръщения и контрол на достъпа);
 5. Осигурява се достъп до книгите от разстояние (от домашен компютър, смартфон или друго преносимо устройство);
 6. Икономия от ненужно обзавеждане на специализирани читални (площи, обзавеждане, персонал) – електронна библиотека с уеб достъп;
 7. Повишаване ефективността на достъпа до знания, превръщане на текст в говор (.mp3), създаване на документи за незрящи (брайлов принтер); 
 8. Осигурен уеб достъп до електронна библиотека с е-книги, чрез: фиксирани мултимедийни работни места с тъч екрани в библиотеката и чрез мобилни устройства на студенти и преподаватели през интернет;
 9. 100% достъпност (24ч на ден) до учебните пособия посредством уеб достъп;
 10. Цената на учебните пособия е много ниска (заплащат се само авторски права и стойност за отпечатване в принт центъра на библиотеката), което обезсмисля нерегламентираното копиране.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X