Ит Проекти

ВиК Русе управлява своите активи и услуги с ГИС

Computer World

През 1961 г. с Указ на Министерски съвет е основано едно от най-големите ВиК предприятия в България – „ВиК“ ООД-Русе. Дружеството предоставя услуги по водоснабдяване и канализация в 86 населени места на територията на област Русе, като негови съдружници са държавата, в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и 8 общини в Русенска област.

На снимката: Инж. Сава Савов, управител на водоснабдителното дружество „ВиК“ ООД-Русе

Организирана в 10 експлоатационни района, дейността на ВиК оператора включва процесите по добиване, обеззаразяване, транспортиране, разпределяне и доставяне на вода до потребителите и съответно нейното последващо отвеждане и пречистване. Освен предоставянето на услуги по водоснабдяване и канализация, дружеството отговаря още за поддръжката, експлоатацията и развитието на водоснабдителната и канализационна мрежи. 

Бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проекта

Визитка на ИТ проекта

Име: „Географска информационна система за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Русе“

Възложител: „Водоснабдяване и Канализация“ ООД - Русе

Изпълнител: ЕСРИ България

Дата на стартиране/дата на приключване: 21.06.2011 г.- 17.12.2012 г.

Бюджет: 764 427 лв. без ДДС

„ВиК” ООД – Русе, като  повечето ВиК оператори у нас, се изправя пред множество предизвикателства в стремежа си да предоставя качествени и надеждни ВиК услуги, отговарящи на европейските и световни стандарти. Един от основните проблеми, с които се сблъсква предприятието, е загубата на питейна вода – загуба, която освен до увеличаване на производствените разходи, може да доведе и до санкции, посредством въведените от държавата икономически лостове.

Друго предизвикателство е необходимостта от  повишаване надеждността на предлаганите ВиК услуги, а именно  осигуряване на водоснабдяване и канализация на населението с минимални аварийни и ремонтни престои.

За решаването на тези проблеми, а и за осъществяването като цяло на едно информирано и ефективно управление на ВиК мрежите, позволяващо предоставянето на качествени услуги, е необходим интегриран поглед върху активите на предприятието. Необходимо е да се събере и интегрира цялата налична информация за ВиК системата на дружеството в единна геобаза данни. Единствено на база въведената и интегрирана информация за местоположението и техническите характеристики на активите, историята на повредите, адресната база, кадастъра, регулацията и т.н., могат да се извършват необходимите анализи, да се оптимизират ремонтните дейности и да се взимат информирани оперативни и управленски решения.

Ето защо на 27.03.2012 г. „ВиК“ ООД-Русе стартира проект за разработване на интегрирана географска информационна система за нуждите на предприятието. За изпълнител на проекта бе избрана фирма ЕСРИ България.

Цели и конкретни стъпки за реализирането им


ВиК Русе управлява своите активи и услуги с ГИС

© Computer World, Computerworld.bg

Посредством въвеждането на ГИС, „ВиК” ООД-Русе цели създаването на единна корпоративна система за управление на активите на предприятието и предоставяните ВиК услуги. ИТ решението има за цел да осигури на служителите бърз достъп до актуална и изчерпателна информация за ВиК системата, обслужването на клиенти, поддържането и експлоатацията на мрежите, като по този начин позволи извършването на множество видове справки и анализи. Като резултат се подпомагат и оптимизират процесите по управление, експлоатация и поддръжка на ВиК мрежите и съоръженията, дейностите по проучване и планиране, диспечиране и инспектиране, обслужването на клиенти, управлението на аварийни и ремонтни дейности, управлението на инвестиционни проекти и много други.


ВиК Русе управлява своите активи и услуги с ГИС

© Computer World, Computerworld.bg

В този контекст, проектът и заложените в него дейности са конкретни и измерими стъпки в посока изпълнение изискванията на Закона за водите, тъй като неговото изпълнение допринася за увеличаване качеството и надеждността на предоставяните ВиК услуги, като същевременно ще се намалят общите загуби на вода. Изграждането на ГИС, също така осигурява прозрачност в работата на предприятието пред регулаторните органи, гражданите и бизнеса като предоставя възможност за обмен на информация на специалистите от „ВиК“ ООД-Русе с общините, държавните структури (МРРБ, МОСВ, ДКЕВР и т.н.), другите ВиК оператори и потребителите на услуги.  

Информационната система


ВиК Русе управлява своите активи и услуги с ГИС

© Computer World, Computerworld.bg

За да реализира заложените в проекта цели, екипът на ЕСРИ България първоначално осъществява анализ на бизнес процесите и основните дейности на дружеството, както и такъв на съществуващата структура и данните на ВиК мрежите. На база този анализ и направените изводи е проектирана и разработена географската информационна система на предприятието.

Изградена на модулен принцип, тя обхваща всички основни дейности във ВиК дружеството, като подпомага и оптимизира следните бизнес процеси:   

- Управление на активите, в това число ВиК мрежите и съоръженията;
- Издаване на изходни данни за проектиране;
- Съгласуване на работни проекти;
- Управление на експлоатационни дейности;
- Сключване на предварителни и присъединителни договори;
- Управление на аварийни дейности;
- Управление на инвестиционни проекти и програми;
- Други.

Описание на технологичното решение


ВиК Русе управлява своите активи и услуги с ГИС

© Computer World, Computerworld.bg

ГИС за „ВиК“ ООД-Русе е разработена като информационна система с централизирана сървърна архитектура, която създава и поддържа централизиран информационен, софтуерен и хардуерен ресурс. Информационната база на системата е изградена като геобаза от данни, обединяваща цялата информация за обектите и съоръженията на ВиК мрежите, адресите, кадастъра, сигналите и авариите, клиентите, проектите и др. Геобазата от данни съхранява пространствената и описателната информация и предоставя интегриран достъп на потребителите до нея. Ядро на системата се явява сървърната й част.

В нея са съсредоточени функциите за управление на потребителите, осигуряване на достъпа до информацията, основната обработка на данните, в това число геообработка и предоставяне на геопространствени услуги.

Осигурявайки основните функции на системата, сървърната част на ИТ решението включва:
- Централизирана геобаза от данни;
- Приложен геосървър;
- Уеб сървър на системата;
- Услуги, публикувани от геосървъра и уеб сървъра.

Клиентската част на системата се състои от два вида клиенти – Десктоп и Уеб. Десктоп клиентите осигуряват функциите по управление на геобазата данни, редактиране на графичните и атрибутните данни за мрежата, осигуряване на моделирането и др. Взаимодействието между сървърната част на системата и десктоп клиентите се осъществява посредством корпоративната компютърна мрежа, а тази между сървърната част и уеб клиентите – посредством корпоративната мрежа и/или чрез Internet.
ГИС за ВиК Русе е проектирана и разработена със сервизно-ориентирана софтуерна архитектура, включваща слоевете „Потребителски приложения“, „Бизнес логика и услуги“ и „Информационна база“.

Трите слоя са изградени на база технологии на Esri и Microsoft. Използвани са система за управление на бази данни MS SQL 2012 Standard, Esri ArcGIS for Server Standard и ArcGIS for Desktop Standard.
ArcGIS for Server Standard предоставя базовата инфраструктура за създаване на ориентираната към услуги архитектура на ГИС за управление на активите и предоставяните ВиК услуги. Софтуерът осигурява публикуване на пространствени данни в Интернет, управление на геоданни и геопроцесинг на сървъра. ArcGIS for Server позволява поддръжка на неограничен брой уеб клиенти, ползващи стандартен браузър – Internet Explorer, Mozilla и др. Софтуерът поддържа растерни и векторни пространствени данни и предоставя широк набор от геопространтвени услуги и инструменти на сървъра за създаване и публикуване на географски уеб приложения.

В комбинация с геосървъра, за целите на проекта, е доставен още настолен професионален десктоп клиент – ArcGIS for Desktop Standard. Продуктът представлява цялостна настолна географска информационна система за редактиране и управление на данни. ArcGIS for Desktop Standard позволява създаване и редактиране на геобази данни, в това число топология, връзки, атрибути и правила, моделиране на комплексни, многопотребителски работни процеси, извършване на разширени анализи и др.

Eфект от ИТ решението

„Разработената ГИС система не само допринася за модернизиране управлението на предприятието, но и оптимизира значително оперативните дейности и повишава ефективността на работните процеси, споделя инж. Сава Савов, управител на водоснабдителното дружество - Основните ползи от внедряването на ИТ решението се изразяват предимно в по-ефективното управление и експлоатация на ВиК мрежите, благодарение на бързия и лесен достъп на служителите до цялата информация за ВиК мрежите и съоръжения. Събрана и интегрирана в единна геобаза данни, тя позволява например извършването на бързи анализи за зоните на спиране на водоподаването, в това число с кои арматури от мрежата може да се осъществи то. Внедрената ГИС намалява времето за ремонтни дейности поради подобрената подготовка, планиране и информационна обезпеченост на техническите екипи. В този контекст, проектът е една голяма крачка в посока реализиране на ефективно, основано на най-съвременни информационни технологии, управление, отговарящо на европейските стандарти.“

Потенциал за развитие на системата

Така създадената ГИС за управление на активите и предоставяните от оператора ВиК услуги позволява лесно надграждане, мащабиране и гъвкава пренастройка. Системата притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добавяне/създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни.

Софтуерната и хардуерната архитектура са проектирани и реализирани така, че да осигурят възможност за многократно увеличение на броя на потребителите само чрез използване на стандартни средства – браузър и достъп до Интернет среда. Внедреното решение позволява  интеграция с други ИС, в това число CRM, Billing, софтуерни продукти за хидравлично моделиране и др. Нещо повече, то позволява добавяне на мобилни клиенти в архитектурата на системата без допълнителна разработка.

Устойчивостта на разработената ГИС и на проекта като цяло се гарантира благодарение на обучените за целта експерти от ВиК предприятието, които ще поддържат и актуализират новоизградената система.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X