Ит Проекти

Община Асеновград внедри уникална за България ГИС за туристически атракции

Computer World

Разположена в Южния Централен регион на България, община Асеновград обхваща територия от над 650 кв.км и се явява естествена връзка между Централна България, Родопите и Беломорието. Това нейно благоприятно географско разположение, в комбинация с уникалното съчетание на планина с равнина, е причина Асеновград и районът около него да бъдат заселени още от най-дълбока древност и на територията на общината да се намират едни от най-значимите културни, исторически и природни забележителности у нас. Нещо повече, в община Асеновград  е разположена най-голямата в България концентрация на свети места – четири манастира, трийсет и три църкви, шейсет параклиса и множество светилища, някои от които от най-дълбока древност.

Визитка на ИТ проекта

Име: „Разработване на географска информационна система (ГИС) за туристическите атракции в община Асеновград, доставка на базов софтуер и цифрови модели/геобаза данни“

Възложител: Община Асеновград

Изпълнител: ЕСРИ България

Дата на стартиране/дата на приключване: 16.08.2012г. – 13.11.2012г.

Бюджет на проекта: 298 000 лв. без ДДС

Ето защо политиката и визията за развитие на община Асеновград са насочени към постигане на високо качество на живот  на жителите на общината, основано на максимално използване на климатичните условия, разполагаемите природни ресурси, икономическия и човешкия потенциал, културните традиции и историческото наследство. За реализирането на тази визия, програмата за развитие на община Асеновград поставя именно туризма като един от приоритетните  отрасли  за общината и залага като основна цел превръщането на Асеновград  в признат и утвърден туристически център за вътрешен и международен туризъм. Това е и причината, поради която усилията на общинската администрация на Асеновград са насочени именно към максимално използване на даденостите на общината и превръщането на богатото й културно-историческо наследство във визитна нейна картичка.

Бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ решението

За превръщането на Асеновград в атрактивна и предпочитана туристическа дестинация, общинската администрация е изправена пред множество предизвикателства. Един от основните проблеми се явява фактът, че голяма част от ценното природно и културно наследство, с което разполага общината, остава  почти непознато. Много малко са тези, които знаят, че в община Асеновград се намира единственият по рода си у нас Палентологичен музей, в който се помещава уникален не само за България, но и за света, скелет на динотериум с височина от 4,5 м. и дължина от почти 7 м., или са чували за скалния феномен Беланташ, който представлява  древно тракийско скално светилище  от края на IV в. - началото на V в.  след Христа. За съжаление популяризирането на туристическите атракции, намиращи се на територията на община Асеновград е крайно недостатъчно. Налице е и териториална концентрация на туризма, тъй като някои от туристическите атракции остават пренебрегвани от туристите, поради което се получават сериозни флуктуации в посещаемостта – директно следствие от недобре развитата географска структура на туризма. Липсва и така необходимият електронен регистър на културно-историческото наследство и природните забележителности в общината, който да позволява тяхното ефективно управление и популяризиране.

На снимката: Д-р Емил Караиванов, кмет на община Асеновград.

За решаването на всички тези проблеми, община Асеновград стартира проект „Разработване на географска информационна система (ГИС) за туристическите атракции в община Асеновград, доставка на базов софтуер и цифрови модели/геобаза данни“ като част от проект „Асеновград – свещената порта на Родопите“, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие“.

Цели и конкретни стъпки за въвеждане на ИТ решението

Разработването на географска информационна система за туристическите атракции в община Асеновград цели да постигне оптимално и ефективно използване на туристическия потенциал на общината. Посредством създаването на електронен регистър с информация за туристическите атракции, в това число снимков и видео материал, се цели изграждането на така необходимата геобаза данни за туристическите обекти, която да подпомогне тяхното ефективно управление и популяризиране. Изграждането на специален геопортал, като част от проекта, позволяващ на посетителите му да се разходят по картата на община Асеновград и да разгледат туристическите забележителности на нейната територия, има за цел да промотира и предостави повече информация за богатото хилядолетно културно-историческо наследство на района, като по този начин повиши интереса към него. Целта на триизмерните модели на всички туристически атракции в общината и на виртуалната разходка на Асеновата крепост, е постигането на едно по-атрактивно, интересно и съвременно популяризиране на туристическите атракции, което до доведе до по-голям интерес към тях и допринесе за развитието на туризма в региона.


Община Асеновград внедри уникална за България ГИС за туристически атракции

© Computer World, Computerworld.bg

Ето защо заложените в проекта дейности са конкретни и измерими стъпки в посока осъществяване на споменатата визия за развитие на община Асеновград. Проектът е ориентиран към прилагане на най-съвременни високотехнологични и иновативни ГИС технологии в комбинация с 3D модели, с помощта на които не само да бъде използван оптимално, но и да се повиши регионалният туристически потенциал за развитие на общината.


Информационната система

За постигането на заложените в проекта цели екипът на ЕСРИ България първоначално извършва анализ на информационното осигуряване на предоставяната и искана информация от община Асеновград по отношение на културните, историческите и природните ресурси, дейностите за тяхното обновяване и реставрация  и необходимостта от подобряване в тази сфера. Проучен и анализиран е процесът на информационно взаимодействие между общинската управа, гражданите и бизнеса. На база тези анализи е проектирана еографска информационна система, която оптимизира процесите и осигурява ефективното взаимодействие на общината с граждани, бизнеса и трети страни, с оглед гарантирането на по-добри услуги в областта на туристическите атракции.

Разработената ГИС се състои от подсистема „Туристически атракции“, подсистема „Публикуване на данни“ и модул за администриране.


- Подсистема „Туристически атракции”

Основните функции на подсистемата са съсредоточени в уеб приложение за ползване от служителите на община Асеновград. Подсистемата позволява въвеждане и редактиране на  туристически забележителности в специално създаден за целта електронен регистър, визуализиране на атракциите върху динамична карта и извършване на богата палитра от пространствени анализи и справки. Служителите на община Асеновград имат възможност да въвеждат и редактират информацията в електронни досиета на туристическите атракции, в това число да прикачат документи към различните забележителности.


- Подсистема „Публикуване на данни”

Този модул позволява публикуване на данни за туристическите атракции в община Асеновград в Интернет в специално разработен за целта Геопортал, който осигурява достъп на туристи, граждани, бизнеса и трети страни до богато съдържание от информация за културно-историческите и природни забележителности на територията на общината. Подсистемата публикува данните, въведени в системата посредством модула „Туристически атракции“ и тези, заредени с помощта на настолния професионален десктоп клиент.

Геопорталът е разработен на три езика – български, английски и руски, тъй като има за цел да популяризира туристическите атракции в общината, не само на вътрешния, но и на международния пазар. Той позволява на посетителите да разглеждат забележителностите, като научават повече за това къде се намират те, как се стига до тях, каква е историята им и свързаните с тях легенди и проекти.


Община Асеновград внедри уникална за България ГИС за туристически атракции

© Computer World, Computerworld.bg

Освен снимков и видео материал, геопорталът предоставя още 3D модели на всички туристически атракции. Така той позволява на потребителите да разглеждат забележителностите от всеки един ъгъл, което допринася за добиването на по-пълна и цялостна представа за атракцията.

Като част от геопортала е разработена и интегрирана в него и виртуална разходка на Асеновата крепост. За целта са извършени заснемания и измервания на обекта с цел събиране на изходни данни. Крепостта, всички нейни детайли и заобикалящата я околна среда са заснети с фотографска техника от различни гледни точки. Всички изображения са обработени посредством специална технология на „зашиване“ и в последствие интегрирани в уеб-базиран софтуер за виртуална разходка, който отговаря на всички уеб стандарти.


Община Асеновград внедри уникална за България ГИС за туристически атракции

© Computer World, Computerworld.bg

Разработената 360-градусова виртуална разходка на Асеновата крепост може да бъде отворена през геопортала и предоставя възможност на потребителя да се разходи виртуално из крепостта, избирайки интерактивни точки, по които да се предвижва по предварително определени пътеки. 360-градусовата разходка на Асеновата крепост позволява на посетителите на геопортала да придобият богати впечатления и усещане за реалистично посещение на забележителността.       

Елементи и технически характеристики на приложението

Географската информационна система за туристическите атракции в община Асеновград е изградена като централизирана такава. Тя създава и поддържа единна централизирана база от данни и осигурява онлайн достъп на всички потребители до нейните функции и възможности, в зависимост от техните права за достъп. Десктоп потребителите могат да достъпват функциите на системата през LAN на общината, а уеб потребителите – чрез Интернет браузър.

Решението е базирано на технологии на Esri и Microsoft. Използвани са система за управление на бази данни MS SQL 2012 Standard, Esri ArcGIS for Server Standard 10.1 и ArcGIS for Desktop Standard 10.1.

ArcGIS for Server Standard предоставя базовата инфраструктура за създаване на ориентираната към услуги архитектура на ГИС за туристическите атракции в общината. Продуктът осигурява публикуване на пространствени данни в Интернет, управление на геоданни и геопроцесинг на сървъра. ArcGIS for Server позволява поддръжка на неограничен брой уеб клиенти, ползващи стандартен браузър – Internet Explorer, Mozilla и др. Софтуерът поддържа растерни и векторни пространствени данни и предоставя широк набор от геопространтвени услуги и инструменти на сървъра за създаване и публикуване на географски уеб приложения.

В комбинация с геосървъра, за целите на проекта, е доставен още настолен професионален десктоп клиент – ArcGIS for Desktop Standard. Продуктът представлява цялостна настолна географска информационна система за редактиране и управление на данни. ArcGIS for Desktop Standard позволява създаване и редактиране на геобази данни, в това число топология, връзки, атрибути и правила, моделиране на комплексни, многопотребителски работни процеси, зареждане на CAD и ZEM файлове, извършване на разширени анализи и др.

За постигането на заложените в проекта цели са доставени още и цифрови данни на град Асеновград и община Асеновград, отговарящи съответно на карти М: 1:100 000 и М 1:5000.

Eфект от ИТ решението

„Разработената географска информационна система за туристически атракции по проекта „Асеновград – свещената порта на Родопите” е единствената в България и няма аналог, заяви д-р Емил Караиванов, кмет на община Асеновград – Тя отговаря на добрите световни практики и е един напълно нов за страната ни модел на популяризиране на туристически атракции. Допълнителен неин плюс е, че позволява интеграция с други информационни системи. Инфраструктурата на информационните технологии по проекта създава и поддържа единна централизирана база данни и осигурява онлайн достъп на всички потребители. Ние вече гарантираме най- добрите услуги в областта на туристическите атракции.”


Община Асеновград внедри уникална за България ГИС за туристически атракции

© Computer World, Computerworld.bg

Посредством създадения електронен регистър на забележителностите, служителите имат възможност да управляват ефективно туристическите атракции на територията на общината и същевременно да предоставят информация за тях на трети страни по един нов, съвременен начин. Разработеният геопортал позволява на посетителите да разглеждат картата на забележителности, да получават повече информация за тях и на тази база да планират своята почивка в Асеновград. Съвременният начин, по който е поднесена цялата информация в комбинация с триизмерните (3D) модели и виртуалната разходка на Асеновата крепост, отговаря на световните добри практики и представлява един нов за България модел на популяризиране на туристическите атракции.

Потенциал за развитие

Така създадената ГИС за туристическите атракции в община Асеновград позволява надграждане, мащабиране и гъвкава пренастройка. Системата притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добавяне/създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни, което се дължи на сервизно ориентираната й архитектура. Системата позволява  интеграция с други ИС, както и добавяне на различни типове клиенти и нови работни места.

Устойчивостта на разработената ГИС за туристическите атракции в община Асеновград и на проекта като цяло се гарантира благодарение на обучените за целта 10 експерта от общинската администрация на Асеновград, които ще поддържат и актуализират новоизградената система.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X