Ит Проекти

Hunter подобрява възможностите на УниКредит Булбанк за засичане на измами

Computer World

УниКредит Булбанк (UniCredit Bulbank) е най-голямата българска банка с активи над 12 млрд. лева към края на септември 2011 г. Тя обслужва над 1 млн. граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и притежава кредитен рейтинг BBB от рейтинговата агенция Standard and Poor's. Банката е носител на многобройни награди, сред които „Банка на клиента за 2011“ на Асоциация Банка на годината, „Най-добра банка в България“ на Фондация „Банки Инвестиции Пари“ за 2012 г., „Най-силен банков бранд 2012“ на Superbrands и др.

Визитка на проекта

Име на проекта: Проект за внедряване на Hunter в УниКредит Булбанк (Hunter implementation project at UniCredit Bulbank)

Възложител: УниКреди Груп/УниКреди Булбанк

Изпълнител: Experian/Experian Bulgaria

Дата на стартиране/дата на приключване на проекта: 17 Май 2011- 23 Март 2012 г.

Бюджет на проекта: тъй като бюджетът за реализирането на програмата е общ за четирите пилотни страни, не може да се посочи точна цифра, която се пада на УниКредит Булбанк в България. В проекта са участвали бизнес консултанти и анализатори, технически експерти на ниво имплементация, но и софтуерни разработчи, експерти по интеграция и продуктово обучение, системни администратори и мрежови специалисти както от страна на Experian, така и от страна на УниКредит Груп.

С Hunter кредитната информация е по-добре и по-обстойно анализирана

С внедряването на продукта за обработка на кредитни заявления Hunter, разработен от Experian, УниКредит Булбанк по-скоро е подобрила вече съществуващ процес и е постигнала на още по-висока рентабилност на реализираните от банката кредити, отколкото да реши критично предизвикателство или проблем. Банката е разполагала с надежден процес за обработването на кредитни заявления и преди Hunter да намери своето място в общия кредитен процес. Новата придобивка обаче позволява кредитната информация да бъде по-добре и по-обстойно анализирана, а след това и обогатена и в този и вид представена в един синтезиран вид, който улеснява и ускорява значително процеса по вземането на решение за отпускане на кредити. С новата система е постигната и допълнителна автоматизация и улесняване работата на звеното, отговарящо за типа проверки, които преди Hunter са извършвани по по-трудоемък начин и поради тази причина са отнемали по-дълъг период от време.

Реализирането на Hunter в УниКредит Булбанк е извършено като част от програма, предвиждаща стартирането на система за предотвратяване на кредитни измами в 4 пилотни страни, където е представена УниКредит Груп (UniCredit Group). „С цел постигане на определено ниво на стандартизация, подходът бе да се изработи базов модел като се вземат предвид общите елементи от кредитните процеси и продукти, валидни за четирите страни – обясниха от УниКредит Булбанк. – Впоследствие базовият модел беше допълнително конфигуриран, така че да откликне на специфичните процеси, пазарни условия и кредитни практики специфични за всяка една страна, като тук попада и решението, осъществено в УниКредит Булбанк. Базовият модел пък приключи своето развитие до едно междинно ниво и остана наличен под формата на нещо като ядро с минимални и общи за групата параметри. Така всяко следващо активиране на продукта гарантира старт от едно и също начало и осигурява съпоставимост в обсега на реализация и функциониране на продукта.“

Реализирането на проекта в УниКредит Булбанк е преминало през стандартните фази на предварителна оценка и анализ на наличната информация, която се явява входяща и изискуема от Hunter. След това е последвала фаза на проектиране, изграждане и конфигуриране на продукта, съпроводени с вътрешно тестване и настройки. Веднага след това е започнало интегрирането на Hunter със съществуващата система на клиента за обработка на кредитни заявления. След предоставяне на обучение за употреба на продукта, е стартирала фаза за съвместна проверка за функционирането на продукта в тестова среда. Тестването е приключило, след като всички нетипични поведения на продукта са били коригирани, като се е наложили някои елементи от дизайна и някои процеси в банката да бъдат предефинирани и донастроени, така че наличието на новата система да не забавя обичайния процес на кредитиране. Последната фаза от проекта е започнала с миграция на продукта от тестовата към продукционна среда, след което е дошъл ред на гаранционния период за контрол на системата в реални условия. В края на гаранционния период системата е била анализирана още въднъж и донастроена на баата на показанията, получени в условията на реално функциониране на продукта по време на въпросния гаранционен период.

Това е първата инсталация на Hunter у нас

Макар и доста утвърден в световен мащаб и в по-голямата си част разработван в България, този продукт за пръв път се появява на българския кредитно-финансов пазар чрез реализирания проект в УниКредит Булбанк, коментираха от банката. Неговият обсег е изцяло насочен към процеса на кредитиране, а по своята същност продуктът е интегриран в съществуващата вече среда на клиента за обработка на кредитни заявления. Той се явява като още едно звено от цялостния процес по обработването на едно кредитно заявление с основно предназначение да идентифицира и предотврати потенциалните опити за кредитни измами, като по този начин сведе до още по-ниски нива кредитния риск и потенциалните загуби за банката.

Продуктът е разработен на базата на .Net и използва Oracle база данни . От 5 г. насам разработката и техническата му поддръжка са концентрирани в българския офис на Experian. В софтуерния екип на продукта работят 25 софтуерни инженери и инженери по качество.

На посочената по-долу схема се вижда модел на използваната инфраструктурна организиция. Средата на Hunter се поддържа централизирано и се достъпва чрез уеб-базиран способ, кореспондиращ със съответни нива на сигурност. В наличност са продукционна/работна и тестова среди, като последната потребителите на системата използват за изследване, донастройване или промотиране на нови решения, отговарящи на динамичните нужди на пазара.

Както вече беше споменато по-горе Hunter е интегриран към съществуващата система за обработка на кредитни заявления Transact, която също е продукт на Experian. Тъй като физически двете среди са разположени в различни страни, комуникацията помежду им се осъществява мрежово, подсигурена от съответните нива на сигурност.

С Hunter вече са идентифицирани редица случаи на потенциални измами

Hunter е изграден върху гъвкава бизнес логика, адаптивна към индивидуалните потребности и изисквания на банката и спецификата на финансовия сектор, посочи Никола Николов мениджър „Специални случаи и злоупотреби“ към дирекция „Управление на риска” в банката. „Hunter е създаден така, че да оптимизира вътрешните процеси за управление на риска и да намалява до минимум загубите свързани с финансови измами. Чрез автоматизиране на рутинните дейности, свързани с анализ и обработка на информацията, въведения продукт подобрява ефективността на процеса на идентифициране на случайте на потенциални измами“, коментира той.

Освен, че оптимизира и до известна степен стандартизира вътрешните процеси за управление на риска, Hunter предоставя и широки възможности за интеграция с разнообразни външни системи чрез стандартизирани интерфейси.

От въвеждането на проекта в експлоатация са идентифицирани редица случаи на потенциални измами. По някои от тях вече са стартирани полицейски проверки и наказателни производства.

В допълнение от УниКредит Булбанк споделиха, че размерът на инвестицията в проекта вече е възстановен.

От Hunter могат да се възпозлват и други звена на банката и групата

Що се отнася до развитието на проекта занапред, продуктът е създаден по такъв начин, че посредством бърза настройка на системата от правила да може да откликне и на най-изтънчените опити за манипулиране на данните при процеса на кредитиране, твърдят от Experian. Също така Hunter позволява към него да бъдат добавяни множество външни информационни източници, които да се включат в процеса за проверка и да обогатят крайния резултат с още по-точна оценка относно надеждността на едно кредитно заявление. В зависимост от потребностите на клиента, Hunter предоставя много добри възможности за мащабиране на използвания хардуер и оптимизация на разходите за неговото имплементиране и подържане.

От проверките, които извършва продуктът, могат да се възползват не само специализираните звена в УниКредит Булбанк, отговорни за обработка на кредитните заявления с подозрителен статут, но и други отдели и потребители в банката, които работят с по-ниско рискови продукти, но също използуващи апликационни форми от клиенти. Като възможност, която е реализуема и в настоящия момент, Hunter е в състояние да функционира в мрежа на национално ниво, в която участват и други кредитни организации, които споделят своите бази от данни само в частта за Hunter проверките. Това е опция, чието осъществяване е свързано с по-широка наличност на системата в страната, определени законодателни промени и съвпадение на интересите на отделните потребители на системата.

Не е нужно участниците в този модел да принадлежат само към един отрасъл. Това могат да са разнородни по обхват и характер институции, които в своята дейност по някакъв начин предлагат стоки или услуги на кредит. Такива модели вече съществуват и работят много ефективно в страни като Великобритания, Русия и Индия, споделиха от Experian.

Както беше вече описано в етапите на реализиране на програмата, заданието и последвалия дизайн на продукта, в рамките на която бе реализиран и проекта за УниКредит Булбанк целеше именно възможността той да бъде използуван и на наднационално ниво, като проверките за дадена кредитно заявление могат да обхващат и бази от данни в други страни, където УниКредит Груп има свои подразделения, стига да не съществуват законови ограничения за това. В този смисъл вече бе извършено първоначално напасване на правилата, работещи в четирите пилотни страни, където е внедрен продуктът. По този начин се посигна определено ниво на стандартизация и по-пространния опит от един кредитен пазар да може да бъде приложен и на друг такъв в рамките на групата и при всяко следващо активиране на Hunter. В момента тече внедряването на продукта в следващата група от страни част от системата на УниКредит Груп.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X