Ит Проекти

С Интернет преброяването НСИ е спестил на държавата 3 млн. лв.

Computer World

Националният статистически институт на Република България (НСИ) е държавна агенция, пряко подчинена на Министерския съвет, която се занимава със събиране, обработване и предоставяне на точна информация за цялостното социално и икономическо състояние и развитие на България. Националният статистически институт е част от Националната статистическа система (НСС) и изпълнява водеща методологическа и координираща роля.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА
Име на проекта ИС  „Преброяване 2011”
Възложител Национален статистически институт
Изпълнител Консорциум „Ей Си Ен” Консултинг, обединение на фирмите Абати АД, Сиела-Норма АД и Нео Сървисис ООД
Дата на стартиране/дата на приключване 16.06.2010 - 31.01.2011
Бюджет 515 000 лв. без ДДС

Предизвикателства, довели до въвеждането на ИС „Преброяване 2011”

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване, което НСИ провежда на всеки десет години. Целта на преброяването е да се осигури надеждна и изчерпателна информация за населението и жилищните условия, при които живее.
НСИ като правителствена агенция, чрез ИС Преброяване 2011, предложи на обществото една услуга в съответствие с основните принципи на Общата  стратегия на Република България за е-управление и Стратегията за развитие на националната статистическа система за периода 2006-2012 г.
Българското правителство избра да представи ИС "Преброяване" (е-Пребряване) като добра практика на Изложението на шестата европейска конференция на министрите за електронно правителство на тема "Borderless eGovernment Services for Europeans", проведена от на 17-18 ноември 2011 г. в Познан, Полша.

Предизвикателства пред НСИ:
- за първи път се разработва такъв мащабен национален проект;
- трудност за предварително изчисляване капацитета на   необходимата инфраструктура;
- системата не може да бъде спирана за настройване  и отстраняване на установени дефекти;
- при проблеми или провал се дискредитира НСИ.


Цели и стъпки за реализирането им

В изпълнение на Стратегията за развитие на националната статистическа система на Република България за периода 2006-2012 г., приета от МС, една от основните  цели е намаляване натоварването на респондентите. 
Друга важна цел е  осигуряване изпълнението на европейските регламенти и националната правна рамка за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. Във връзка с изпълнението на тези цели, България регламентира със закон и проведе преброяване на населението и съответно като страна-членка на Европейския съюз при изпълнение на този процес следваше нормите на следните документи:
- Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в България през 2011 г.;
- Закон за статистиката;
- Закон за защита на личните данни;
- Закон за електронното управление;
- Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд
- Регламент (ЕО) № 1201/2009 на ЕК за прилагане на Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на техническите спецификации на темите и на техните разпределения
За първи път НСИ приложи смесения метод за извършване на преброяването, чрез осигуряване възможност за попълване на електронен формуляр през Интернет (е-Преброяване) и традиционен, чрез интервю, при използване на хартиен въпросник.
Основна цел на проекта беше да се предложи на обществото услуга, от технологична гледна точка, актуална на днешния ден, която да отговори на търсенията и очакванията на потребителите и да демонстрира начина на взаимодействие с правителството.

ИКТ решението

Информационна система “Преброяване 2011” обхваща следните бизнес процеси:
- Подготовка и създаване на преброителните списъци;
- Определяне на контролните райони и преброителните участъци;
- Изготвяне на списъци с контрольори и преброители и разпределянето им по контролни райони и преброителни участъци;
- Преброяване по Интернет (е-Преброяване);
- Класическо преброяване чрез преброителни карти, осъществявано от Преброители;
- Въвеждане, обработка и обобщаване на преброителните данни;
- Изготвяне на статистически справки на база обобщените данни;
- Предоставяне данни на Евростат в рамките на проекта Census Hub за разпространение на резултатите от преброяванията на страните от Европейския съюз.
Уеб приложението “еПреброяване 2011”  е разработено така, че да се справи с големи натоварвания в периода на електронното преброяване.
При разработването на информационната система са използвани изцяло технологиите на Microsoft. Те са следните:
- Microsoft Windows Server Enterprise Edition 2008 R2
- Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2008 R2
- ADO.NET Entity Framework 4.0
- Microsoft Internet Information Server 7.5
- Microsoft .NET Framework 4.0
- Microsoft ASP.NET MVC 2.0
- jQuery

Системата е-Преброяване беше изключително  мащабируема и надеждна: по време на пиковите натоварвания повече от 72000 потребители работеха едновременно без да има някакви прекъсвания или влошаване качеството на услугата.
Във връзка с програмата на Европейския съюз за преброяване на населението и внедряването на SDMX стандарта за електронен обмен на данни и метаданни, НСИ се включи успешно в Census Hub проекта на Евростат.

Проектът „Census Hub” на Евростат е модерно и иновативно технологично решение за пренос и разпространение на данните от последното преброяване на европейските страни през страницата на Евростат, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1201/2009 от 30 ноември 2009 г. Основната цел на Census Hub проекта е да се предостави на потребителя лесен достъп, през сайта на Евростат, до подробни данни за преброяването на населението, които са методологически сравними между страните-членки и са структурирани по един и същи начин.
Европейският Census Hub е концептуално нова система, която се базира на принципа за споделянето на данните, при която група партньори се споразумяват да предоставят достъп до данните си съгласно стандартни процеси, формати и технология.

Отзиви от потребителите

Информационната система беше използвана от всички териториални статистически бюра в страната през целия период на преброяване на населението.
След приключване на преброяването, системата продължава да се използва за генериране на статистическа информация.
Значителна част от процесите, които са осъществявани ръчно при предишни преброявания на населението, са напълно автоматизирани.

Eфект от системата

Новото ИТ решение допринася за подобряване ефективността на работата чрез:
-Високо качество на данните. В съответствие с един от основните политически приоритети, заложени в Европейския план за действие на електронното правителство 2011-2015 (за подпомагане на потребителите), потребителският интерфейс на електронния формуляр за е-Преброяване е изграден така, че въвеждането на данните да е максимално улеснено;
-осигуряване бърз и удобен достъп на гражданите за предоставяне на данни относно “Преброяване 2011”, чрез използване на Интернет приложението;
-намаляване на времето и необходимите ресурси от страна на държавата за събиране, обработване и оповестяване на данни за “Преброяване 2011”;
-ограничаване на хартиения документооборот и спестяване на разходи за транспорт. “Преброяване 2011” дава своя принос в подпомагане на зелената вълна за екология и опазване на околната среда.
Въвеждането на новата информационна система помага за по-лесно, по-бързо, по-екологично и по-евтино осъществяване на преброяването на населението чрез използване предимствата на Интернет. Спестяват се и финансови, човешки и времеви ресурси (за преброители, за обработка и последващи разходи).
Електронното преброяване, което се проведе през февруари тази година, предизвика голям обществен интерес и степента на участие от страна на гражданите далеч надмина очакванията. Общият брой на българите, преброени по Интернет, е 3 100 023, което представлява 41,2% от общия брой на хората, живеещи в България. Това е изключително висок резултат. За сравнение - средната очаквана стойност за държавите-членки на ЕС е 20%.
Информационна система „Преброяване” е разработена и внедрена за сумата от 515 хил. лева без ДДС, след избор от проведена процедура по реда на ЗОП, при бюджет от 800 хил.лв. с ДДС. Използването на модерните технологии и най-вече преброяването през Интернет е спестило на държавата около 3 милиона лева (намалени разходи за събиране на данни за преброители, обработка и последващи разходи).

Потенциал за развитие

Информационната система продължава да се развива като склад за съхранение на данни (Data Warehouse), което дава възможност да се извлича информация и статистика по различни параметри и  характеристики.
Системата е гъвкава и може да се използва на практика от неограничен брой служители като обемът на данните, които могат да се въвеждат и обработват, е в пъти по-голям от ползвания към момента.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X