Ит Проекти

КРС предлага 39 електронни административни услуги

Computer World

Визитка на проекта

 • Име на проекта: Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС

 • Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)

 • Изпълнител: ТехноЛогика ЕАД (TechnoLogica)

 • Дата на приключване на проекта: декември 2011 г.

 • Бюджет на проекта: 741 588, 80 лв. – 100% финансиран от ОПАК чрез Европейския социален фонд

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) осъществява държавната секторна политика в областта на далекосъобщенията и пощенските услуги в страната. КРС е специализиран независим държавен орган, натоварен с функцията да регулира и контролира осъществяването на електронни съобщения. В условията на равнопоставеност и прозрачност, съобразно българското законодателство, комисията работи за насърчаване на конкуренцията на телекомуникационния пазар, както и за увеличаване на инвестициите в сектора, развитието на новите технологии в областта на съобщенията и защитата на интересите на потребителите на електронни съобщителни услуги в страната.

Проектът цели подобряване на административно-информационното обслужване

на гражданите и бизнеса, свързано с осигуряване на уведомителната, разрешителната, лицензионната и регистрационна дейности на КРС, чрез въвеждане и прилагане на принципите на електронното управление в работата на регулатора.

Специфичните цели на проекта са:

 • улесняване достъпа на гражданите и бизнеса до административни услуги по електронен път, свързани с уведомителната, разрешителната, лицензионната и регистрационна дейности на КРС;

 • по-добро регулиране посредством по-ефективен мониторинг и контрол, чрез организация на работните процеси.

39 електронни административни услуги чрез ИС „Лицензиране и регистри“

КРС е секторен регулатор, чиито правомощия предполагат дейности по обхвата на три действащи закона – Закон за електронните съобщения (ЗЕС), Закон за пощенските услуги (ЗПУ) и Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Обемът от дейности е наложил в обхвата на внедрената по проекта информационна система „Лицензиране и регистри“ да се включат голям брой онлайн административни услуги за граждани в областта на регулацията. Чрез новата система и в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ) вече се предоставят 39 електронни административни услуги на гражданите и бизнеса, в резултат на което се подобрява ефективността на работата на КРС, свързана с уведомителната, разрешителната, лицензионната и регистрационната дейности, чрез оптимизиране на процесите и изграждане на модерна организационна среда посредством реинженеринг на съществуващите системи, поддържащи публичните регистри. Най-широк кръг услуги в новата информационна система попадат по реда на ЗЕС и ЗПУ, съгласно чиито разпоредби и подзаконови актове регулаторът изпълнява многобройни дейности, сред които:

 • издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс (радиочестотен спектър, позиция на геостационарна орбита и номера);

 • издава и преустановява действието на временни разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;

 • издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни медии;

 • издава разрешителни за правоспособност на радиолюбители;

 • издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии за извършване на универсалната пощенска услуга или на част от нея;

 • създава и поддържа публични регистри на предприятията.

ИС „Лицензиране и регистри“ се състои от 2 основни компонента:

публично достъпен сайт и вътрешната оперативна система. Целта е между тях да има надеждна електронна връзка, която да създаде пълна координация между процесите на външна комуникация с гражданите и бизнеса и на вътрешна комуникация между дирекциите за предоставяне на административните услуги.

 1. Публично достъпният сайт притежава 2 отделни приложения: Портал за електронни административни услуги на КРС с интерфейс за комуникация с потребителите и Публични регистри с интерфейс, подходящ за търсене на данни.

 • Електронните административни услуги на КРС имат следните функции: регистриране и оторизация на потребители; подаване на заявления и уведомления, обработване и контрол на електронни документи; електронни разплащания; тарифен калкулатор.

Системата предоставя информация за въведените заявления/уведомления от конкретните предприятия/оператори и проследява процеса на обработване на документите в КРС.

 • Публичните регистри предоставят интерфейс за изготвяне на разнородни справки и средства за автоматично синхронизиране на данните с тези от вътрешните регистри.

 1. Вътрешната оперативна система и служебни регистри притежават множество функционалности, които позволяват бързата и надеждна обработка и контрол на постъпилите документи; оперативен модул и разплащания; публикуване в регистрите на КРС; статистически справки и анализи; връзки с други системи; поддържане на исторически данни; архивиране и възстановяване и др.

Във вътрешната оперативна система се съхраняват данните за потребителите и техните сертификати. Цялата функционалност по въвеждане, контрол и верификация е налична и в тази система.

Оперативният модул включва процесите по приемане и обработване на заявления/уведомления, изготвяне на разрешения и лицензии и поддържане на публичните регистри.

Справките в системата се генерират от т. нар. интерактивни панели, които позволяват на потребителя да задава допълнителни филтри, да групира, да изчислява, да извежда графични диаграми и др. Всяка справка е с възможности за експорт в Excel и PDF формат.

Архитектура на ИС „Лицензиране и регистри“

Компонентите на системата са инсталирани на централния сървър на КРС и на портала за е-услуги Crc.bg, като връзката между тях се осъществява посредством междинен компютър в демилитаризираната зона на КРС.

Конкретно на портала за е-услуги са инсталирани Oracle Dadabase Express Edition и Apache Tomcat, а операционната система е Oracle Linux, като също така е наличен Java аплет за подписване на е-документи в XAdES формат.

Посредством междинния компютър в демилитаризираната зона на КРС се гарантира, че няма директна връзка от Интернет до вътрешната база от данни. Не него е инсталиран Oracle Connection Manager. Връзката между Сrc.bg и този компютър става посредством VPN.

На централен сървър се намират базата данни на системата и приложенията. Инсталирани са Oracle Database Server Enterprise Edition 11g и Oracle Application Server 11g, а операционната система е Widows Server 2008.

Бекъп сървърът служи за съхраняване на временните копия на базата данни, която е на централния сървър.

 • Обмен на данни между публичния регистър и вътрешната система

Публичните регистри са реализирани посредством приложение на Oracle Application Express, което работи в Oracle Database Express Edition . Достъпът от тях до централната база от данни става посредством специализирана междинна схема, различна от основната схема в централната база данни, притежаваща права само за четене от определени виртуални таблици (views).

 • Достъп до портала за е-услуги

Достъпът до портала за електронни услуги се осъществява посредством криптиран протокол (SSL) и става единствено с квалифициран е-подпис. Подадените електронни заявления се подписват с квалифициран е-подпис посредством подписан Java aplet и се съхраняват в XAdES формат.

 • Обмен на данни между Crc.bg и вътрешната система

Порталът е реализиран чрез Oracle Application Express в Oracle Database Express Edition. Въвеждането и редактирането на заявления/уведомления става посредством специално разработени за целта екранни форми.

При получаване на електронно подписан документ се извършва верификация, документът се прехвърля в централната база от данни и е достъпен единствено за четене. Публикуването на данни в публичните и вътрешните регистри става автоматично след присвояването на съответен статус на уведомлението, лицензията или разрешението.

 • Интеграция с други системи

ИС „Лицензиране и регистри“ е интегрирана с деловодната система на КРС – Eventis – за осъществяване на автоматично регистриране на подадените заявления и получаване на входящ номер.

Реализирана е и връзка за плащане по електронен път на заявленията на физически лица посредством e-pay.bg.

Разработени са нужните уеб услуги за връзка с ЕСОЕД, съгласно ЗЕУ.

От няколко дни до броени минути

Мненията и оценките на потребителите, получени след провеждане на анкета относно електронния портал за административни услуги на КРС, са, че той работи много добре, като спестява време и средства. Преди въвеждането на е-услуги потребителите от цялата страна са подавали документи за вписване на хартиен носител, като са идвали лично в деловодството на КРС в София или са използвали пощенски услуги, което отнема време. В момента с електронните услуги това става за броени минути. Чрез анкетата потребителите изразяват и своето удовлетворение от бързата и качествена работа на екипа, който поддържа системата и обслужва клиентите.

Според експерти от КРС, системата чрез автоматизацията на работните процеси улеснява както служителите, така и външните потребители.

Ефект от ИТ решението

Изпълненият проект предоставя лесен достъп до комплексни административни услуги по електронен път, като така намалява натовареността на контрагентите и спомага за по-ефективното изпълнение на задачите на КРС. Системата подобрява регулирането чрез автоматизиране на процесите на подаване, приемане и обработка на уведомления, заявления и разрешения по реда на ЗЕС, ЗПУ и ЗЕДЕП. Също така „Лицензиране и регистри“ осигурява поддръжката и обработката на данни за оборота на електронните документи и документите на хартиен носител при извършване на административни услуги и изпълнението на административните процедури.

Освен това проектът за ИС „Лицензиране и регистри“ бе номиниран за наградата Diskobolos за 2011 г. Престижните международни отличия се връчват от 1995 г. на най-успешните постижения при използване на модерните ИТ в бизнеса. Сред организаторите и журито на конкурса са представители на Съвета на европейските професионални информационни общества – CEPIS, Европейската търговска камара – EEIG, Сръбската асоциация на информационните технологии – JISA, регионални търговско-промишлени палати, изтъкнати ИТ експерти.

Тази година за наградата Diskobolos са били регистрирани 128 проекта, от тях 52 са избраните. Те ще се съревновават в 13 категории. Проектът на КРС е отличен като един от най-добрите в категорията „Обществени услуги“. Наградите ще бъдат връчени на 20 декември 2011 г. в Белград, Сърбия.

С въвеждането на ИС „Лицензиране и регистри“ Комисията представя нов, адекватен на изискванията на ЕС начин за комуникация с гражданите и бизнеса, като се улеснява максимално достъпът до комплексните административни услуги и публични бази данни. Внедряването на проекта превръща КРС в първия български секторен регулатор, който извежда процесите на комуникация с бизнеса и гражданите на качествено ново ниво, чрез съвременното е-управление, коментираха от комисията.

Заглавно изображение: www.sxc.hu

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X