Ит Проекти

ГИС - внедрена в ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

Владимир Владков

Общи данни за проекта
 • Име: „Проектиране и внедряване на Географска информационна система за нуждите на НКЖИ"
 • Възложител: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура"
 • Изпълнител: Консорциум „ЕвроГеоРейл"
 • Старт/приключване на проекта: 25 май 2009 ÷ 25 ноември 2010 г.

Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) съществува от 1 януари 2002 г., когато според Закона за железопътния транспорт НК БДЖ бе разделена на две компании – НКЖИ, поемаща част от активите и пасивите, която се отнася до железопътната инфраструктура, и БДЖ ЕАД, която отговаря за железопътния транспорт.

НКЖИ осигурява използването на жп инфраструктурата от лицензирани превозвачи, извършва дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на тази жп инфраструктура, като събира инфраструктурни такси в размер, определен от МС. Над 7 хиляди км е общата разгъната дължина на жп линиите, като 43,9% са единични (или малко над 3 хил. км), а 1941 км са удвоени. Освен това компанията се грижи и за над 1800 км гарови коловози.

Същевременно НКЖИ отговаря за разработването на графици за движение на влаковете, съгласувано с превозвачите, а за пътническите превози - и с общините, както и за управление на влаковата работа в жп инфраструктурата. НКЖИ е длъжна да приема всички заявки за превоз от превозвачите, както и да изготвя, поддържа и съхранява регистър, съдържащ данни за земята и обектите на жп инфраструктура.

Именно за модернизиране на тази инфраструктура в компанията подготви огромен проект, с който кандидатства за финансиране по ОП „Транспорт", като финансовата помощ е одобрена в началото на 2009 г.

Финансиране

Проектът е финансиран от Приоритетна ос V „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт" (ОПТ) 2007–2013 г., като договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ОПТ е сключен на 6 януари 2009 г. Безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е в размер на 85% от общата стойност на проекта, а останалите 15% са национално съфинансиране.

Изпълнител е консорциумът „ЕвроГеоРейл", като Контракс е водещ партньор в консорциума, в който участват още ЕСРИ България, Лирекс БГ, Евросенс, Геокад-93 и Геотехинженеринг (вж. карето).

Ерол Мустафов, ръководител на Звено ГИС в Дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" към ЦУ на ДП НКЖИВ рамките на проекта се проектира и внедрява Географска информационна система (ГИС), която осигурява база данни с геопространствени параметри за железопътната инфраструктура. ГИС осигурява идентифицирането на обектите на жп инфраструктурата и установява тяхното местоположение в пространството, а освен това се използва за извършване на геоанализи и ефективно управление на инфраструктурните операции. Системата позволява следене на обекти в реално време, постигане на високо технологично управление на влаковата работа, дейността в гарите и управлението на капацитета.

Договорът за изпълнение е сключен на 25 май 2009 г. след проведена тръжна процедура по реда на ЗОП. Той е с продължителност 18 месеца, като дейностите по проекта са групирани в 4 етапа – проектиране на ГИС, заснемане на железопътната инфраструктура, изграждане на ГИС и внедряване на ГИС.

Цели и конкретни стъпки за реализиране

Проектът изисква създаване на ГИС – софтуерно приложение за въвеждане и следене на цялата жп инфраструктура, както и заснемане на жп инфраструктурата и нейните елементи, включително аерофото заснемане от самолет и създаване на цифров модел на релефа и ортофото карта с резолюция 10 см. Включени са и дейност като геодезическо заснемане на имотите на НКЖИ за нанасяне в кадастър, а също обработка и подготовка за въвеждане на данните в ГИС.

Следващата стъпка по проекта е доставка и пускане в експлоатация на хардуерна, комуникационна и софтуерна инфраструктура, в това число мощен сървърен комплекс, комуникационно оборудване, непрекъсваемо токозахранване, плотер и скенер, работни станции и операционни системи за тях.

Доставена и пусната в експлоатация е и система за управление на базата данни. Накрая е проведено тестване на системата, обучение на администратори и потребители на ГИС решението.

Напредък на проекта

На 24 септември 2009 г. Изпълнителят е предал доклад за Етап 1, който е върнат за корекции и доработване, а ревизираният доклад е приет и одобрен от комисия от НКЖИ на 17 ноември 2009 г. Проектът на ГИС включва бизнес модел на ГИС с детайлна техническа спецификация, изграждане на системна архитектура. На този етап е изготвен и проект на базова архитектура – хардуер и база данни, информационна инфраструктура. Изготвени са също ортофото-прототипи на жп инфраструктура и елементи, с окончателен формат на данните, извършени са и пилотни геодезически дейности – заснемане на 30 гари.

В края на декември 2009 г. е одобрен прототип на системата, като хардуерът и софтуерът за нея са доставени съответно на 10 май и на 25 май 2010 г. На 25 май 2010 г. е представена изградената ГИС система.

На 5 ноември 2010 г. е осъществено внедряването на ГИС системата. Изградено е сървърно помещение, като преместването на ИТ инфраструктурата в него е осъществено на 8 март 2011 г. Освен това е изградена комуникационна свързаност между Централно управление и регионалните поделения на НКЖИ. Купени са допълнителни лицензи за работа с ГИС на служителите от регионалните поделения на компанията, както и още работни станции за тези служители.

Описание на решението

Проектът обхваща цялата територия на България, която е разделена на 13 регионални подразделения на НКЖИ. Обект на заснемане са основни средства и съоръжения като железен път (горно и долно строене) – общо 6937 км, в т.ч. 5114 км текущ път; 1823 км гарови коловози, 186 тунела с обща дължина 48 км, 1018 моста с обща дължина 42 км, около 15 300 водостоци и 843 прелеза.

За подсистема „Кадастър и имотен регистър" от ГИС системата на НКЖИ са получени данни за имотите, собственост на компанията, от много различни ведомства, включително Министерството на земеделието и храните, Агенция по геодезия, картография и кадастър. Има и имоти от кадастрални карти, които са в процес на одобряване, както и кадастрални и регулационни планове, предоставени от самата компания.

За тази подсистема „Кадастър и имотен регистър" данни за имоти, собственост на НКЖИ, са получени чрез цифров модел за прилежащи територии на НКЖИ, за които има одобрени кадастрални карти. Данни са подадени и чрез обединен цифров модел за прилежащите територии на НКЖИ, но без кадастралните карти, в които са обединени имоти в земеделски и горски територии, имоти от преки геодезически измервания, както и кадастрални карти в процес на одобрение. Всички файлове с данни са трансформирани в система UTM35N и са разделени по зони К-3, К-5, К-7 и К-9.

Въздушното аерофото заснемане е отнело повече от 226 летателни часа и обработка на над 32 хиляди аерофото изображения. За навигация по време на полет е използвана GNSS мрежа за първи път за територията на цялата страна. При тези полети са маркирани и измерени над 3500 броя наземни контролни точки. Създадена е 3D база данни на елементите от жп инфраструктура и съвместяването на геодезическо и фотограметрично (лабораторно) заснемане. Изработени са прецизен Цифров модел на релефа, както и Цифрово цветно ортофото с резолюция 10 см.


ГИС - внедрена в ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Предизвикателствата

Едно от предизвикателствата бе изключително кратки срокове за аерофото заснемане – 7 месеца, в т.ч. зимен период. Изискваше се значителна логистична подкрепа при аерофото заснемането (предполетна подготовка, разрешения за полети (в т.ч. и граничните райони), МТО бюлетини, летищна информация, въздушен контрол на трафика и т.н.). Освен това се налагаше работа със секретни материали, т.е. декласификация по ЗЗКИ.

Методологията на работния процес е изисквала напълно завършена технологична карта за набиране и съвместяване на различни по вид пространствени данни, включително геодезическо заснемане, 3D стереокартографиране, данни за релеф и цветни ортофото изображения до подготовката им за въвеждане в ГИС.


ГИС - внедрена в ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Сред използваните иновации са създаване на 3D база данни на обектите и елементите на жп инфраструктура, съчетана с прецизно цветно ортофото покритие. Немалко предизвикателство представлява и обхватът на проекта – за първи път за територията на цялата страна инфраструктурна организация разполага с такъв вид данни.

ИТ инфраструктурата

Каре 1: Хардуерни елементи от ИТ инфраструктурата
 • Блейд инфраструктура HP BladeSystem c7000
 • Дисков масив HP StorageWorks EVA 4400
 • Роботизирана лентова библиотека и управляващ софтуер
 • HP OV DataProtector
 • LAN и SAN комутатори
 • UPS устройства
 • PC-та  за локалните и отдалечени АРМ
 • Широкоформатен принтер, скенер и копир
 • ОS: Windows Server x86 & Itanium

Още по време на подготвителния етап са направени проверки и препоръки за избор на сървърно помещение, преглед на ИТ архитектурата в НКЖИ, включване на новата инфраструктура и съгласуване.

Самото изграждане включва доставка и физически монтаж, инсталация на оборудването, инсталиране и конфигуриране на ОС, настройки на системата за архивиране и възстановяване, настройки на системния хардуер и софтуер във връзка с оптимизация работата на приложенията, както и пълно документиране на направените инсталации.

При самото внедряване на ГИС решението освен инсталирането на хардуера, системния софтуер (вж. каре 1) и софтуера за управление на бази данни, както и на ГИС приложението с всички модули (вж. каре 2), е осъществена системна интеграция, зареждане на данните. След това е проведено обучение на потребителите и са организирани приемни тестове за системата при пълно натоварване на системата с реално въведени данни.

Софтуерни елементи от ИТ инфраструктурата

Доставени, инсталирани и пуснати в експлоатация са модули:

 • База данни на Oracle Enterprise Edition
 • Partitioning
 • RAC (Real Application Cluster)
 • OLAP
 • Spatial Diagnostics
 • Pack Tuning
 • Pack WebLogic Server Enterprise Edition

Разработени са и са тествани модулите на ГИС:

 • Подсистема „Железен път"
 • Подсистема „Кадастър и имотен регистър"
 • Модул „Цифров чертожен архив"
 • Модул „Администриране"
 • WEB приложение на системата (със съответните модули за „Железен път", „Кадастър и имотен регистър", „Цифров чертожен архив" и „Ревизионни актове")

Eфект от ИТ решението

Въвеждането на ГИС ще спомогне за подобряване на качеството и ефективността на управление на железопътната инфраструктура, ще създаде условия за икономически растеж. Системата ще спомогне за постигането на дългосрочните цели за устойчиво развитие и модернизиране на националната транспортна инфраструктура, обяснява Ерол Мустафов, ръководител на Звено ГИС в Дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" към ЦУ на ДП НКЖИ.

Изпълнителите на проекта

Консорциум „ЕвроГеоРейл" печели обществената поръчка с предмет „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура". Партньорите в консорциума, обединяващи успешен опит и добри технически възможности за реализирането на проекта, са Контракс, ЕСРИ България, Лирекс БГ, Евросенс, Геокад-93 и Геотехинженеринг. Консорциумът съчетава богатия опит на лидери в съответната област и притежава комбинация от експертни знания и специфично ноу-хау за успешното изпълнение на проекта.

 • Контракс е на българския ИТ пазар над 17 г. и е сред водещите системни интегратори. Компанията е специализирана във внедряване на високотехнологични решения в областта на ИКТ, аутсорсинг, развоен софтуер. През последните години Контракс реализира редица широкомащабни иновативни проекти в страната, в това число: национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, Център за аерокосмически наблюдения, Система за гласуване на Народното събрание. Като лидер в консорциума Контракс e отговорен за управление на проекта, както и за дизайн на базата данни, внедряване и поддръжка на системата за съхранение на информация.
 • ЕСРИ България е официален представител на американската компания ESRI Inc., световния лидер в областта на географските информационни системи (ГИС). ЕСРИ България притежава близо 15 г. опит в предоставянето на ГИС продукти, решения, технологии и професионални услуги. Благодарение на изключителния опит на своя екип, компанията е реализирала успешно множество ГИС проекти от национален мащаб в сфери като централна и местна власт, отбрана, кадастър, ютилити, околна среда, земеделие, регионално развитие, управление при извънредни ситуации, телекомуникации, транспорт, здравеопазване, образование.
  ЕСРИ България отговаря за изграждане на софтуерната система на проекта, като изпълнява проектиране, реализация, внедряване и поддръжка на ГИС за железопътната инфраструктура. Системата обхваща железния път и кадастъра и в съответствие със стандартите интегрира голям обем от разнообразни подробни данни. Тя се базира на мощната и съвременна географска платформа на ЕСРИ, осигуряваща както постигане на техническите предизвикателства на проекта, така и удовлетворяване на изискванията за оперативна съвместимост.
 • Евросенс е учредено през 2003 г. от европейската корпоративна група ЕUROSENSE, която е лидер в световен мащаб в областта на дистанционните изследвания от 1964 г. Евросенс предлага високотехнологични услуги за аеро-фото заснемане, дешифриране на снимки, обработка и дешифриране на цифрови сателитни изображения, изготвяне на фотограметрични и топографски карти, въздушно лазерно сканиране (LIDAR) за височинни измервания, разработване на бази данни за ГИС/ИСЗ и AM/FM и предоставяне на консултации в тази сфера, градоустройствено и ландшафтно планиране, проучвания на горските и природните ресурси, цифрово ортофото заснемане, картография, хидрография, изследвания на околната среда. Във връзка с реализацията на обществената поръчка Евросенс осъществява планиране, организация, изпълнение и контрол на дейностите по заснемане на железопътната инфраструктура и нейните елементи, както и подготовка на данните за вход в ГИС по предварително разработена и утвърдена структура.
 • С повече от 18 г. опит в сферата на ИТ, Лирекс БГ е една от водещите компании в тази област. Успешната реализация на проекти, значими за държавната администрация и корпоративните клиенти, е в основата на репутацията й на иновативна организация, оправдаваща очакванията за намирането на ефективни ИКТ решения. Опитът, натрупан от изграждането на многобройни иновационни проекти, утвърждава дружеството като технологичен лидер, който задоволява нуждите от оптимизация на бизнес процесите на своите клиенти и повишава тяхната ефективност. Отговорностите на Лирекс БГ в консорциума включват управление на проекта, както и доставка, изграждане и поддръжка на информационната и комуникационна инфраструктура.
 • Геокад-93 е компания с основен предмет на дейност извършване на всички видове топографо-геодезически дейности, разработване на приложен софтуер, създаване и поддръжка на цифрови модели на населени места и извънселищни територии и разработване на географски информационни системи. Висококвалифициран екип от фирмата е участвал при създаването на първата автоматизирана информационна система на територията на гр. София (1986-90 г.) От 2007 г. фирмата работи активно на територията на Франция, където изработва ортофотопланове и геодезически заснемания на над 500 км магистрали. Отговорностите на Геокад-93 в консорциум ЕвроГеоРейл включват изпълнение на дейности по заснемане на железопътната инфраструктура и нейните елементи.
 • Геотехинженеринг е фирма за инженерингови, проектантски и консултантски услуги в областта на геодезията, кадастъра, картографията, пътното, жп и хидротехническото строителство, геодинамиката. Работи в областта на строителството на сгради и съоръжения, минното дело, изработването на общи и подробни устройствени планове. Отговорностите на Геотехинженеринг в консорциум „ЕвроГеоРейл" включват изпълнение на дейности по заснемане на железопътната инфраструктура и нейните елементи. 
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X