Ит Проекти

Системите за управление – добавената стойност за бизнеса

Computer World

Системите за управление на бизнеса са в непрекъснатия фокус на компаниите – като основа за подобряване на дейността, за управление и контрол на процесите, като средство да се запази конкурентността на едни непрекъснато променящи се пазари и да се осигури прозрачност за бизнеса. Ако се направи бегъл преглед на представяните от доставчиците решения през последните 10 години в България, могат да се отбележат няколко етапа  (фигура 1) .
Системите за управление на ресурсите (ERP) заявяват стабилно участие на пазара през  2000 г. (преди това преобладаваха финансово-счетоводните системи).

За BI системи започва да се говори още през 2002-2004 г., но едва през 2008 г., когато става консолидация на BI платформите и се натрупва опит с ERP системите, компаниите започват да осмислят ползата от тях. През 2009 г. кризата наложи преосмисляне на ERP и CRM решенията, търсене на възможности да се извлекат нови ползи от съществуващите транзакционни системи и данните в тях.
В динамично изменящата се среда решенията за използване на нови технологии, консолидация или обновяване на системите се движат от няколко фактора:
- Глобализация и разширяване на сливанията на компании;
- Нарастващ натиск за съответствие с международните и местните регулаторни изисквания, както и с различни стандарти за качество и добри практики;
- Изискванията за намаляване на разходите (които се правят с очакването това да не доведе до отрицателно въздействие върху бизнес процесите и да не увеличи загубите);
- Управление на рисковете за бизнеса.

Отчитането на тези фактори и едновременно запазването и увеличаването на ползите от инвестициите в бизнес информационни системи изисква промяна на начина на мислене – от разбирането, че системите увеличават ефективността чрез замяна на ръчните процеси,  към разбирането за генериране на добавена стойност за бизнеса, чрез системи, които позволяват подобряване на „продукта”, който компанията предоставя на своите клиенти.
От 2010 г. има решително настъпление на технологиите със силна бизнес ориентация, преосмисляне на използването на информационните активи на компаниите, търсенето на решения с пряк ефект върху ефективността на производството и управлението на активите.
И разбира се, очертават се тенденции, чието значение ще нараства в бъдеще – системите за управление на процеси, мобилните приложения, управлението на данните и изчисленията в облака.
Има ли преминаване към нов етап в използването на ERP системите?
Изброените по-горе фактори доведоха до необходимост от управляване на бизнес процесите и ИТ дейностите в множество бизнес единици, често в различни локации. ERP създава основата за изграждане на гъвкава организация, позволяваща плавно приспособяване към променящия се пазарен климат. Внедряването на основната ERP функционалност обаче е само началото.
За да се реализират пълните ползи, нещо повече, да се създаде конкурентна полза и нова стойност за бизнеса, интеграцията на ERP функционалността трябва да се осмисли в контекста на цялостния бизнес модел и стратегия на организацията, което изисква преминаване към нови етапи в жизнения  цикъл на системите.
Какво се има предвид?
Все по-често измеримите ползи за бизнеса са водещият критерий, по който се оценява реализацията на ERP. Въвеждането й се разглежда като успешно единствено тогава, когато е свързано с възможността за подобряване на резултатите и ефективността от дейността, а не само защото осигурява регулаторно съответствие, контрол и намаляване на ръчните операции. Създаването на добавена стойност  за бизнеса „излиза” от фазата на внедряване и изисква дългосрочна стратегия, оценка на това на кой етап от цикъла на ERP внедряването е организацията (фигура 2). С оглед на тази оценка и дефинираните бизнес цели (бизнес модел) се планират бъдещите инвестиции в подобряване или обновление на системата.


Системите за управление – добавената стойност за бизнеса

© Computer World, Computerworld.bg

Както се вижда, основното внедряване на ERP функционалността е само първия етап  от цикъла.
На втория етап подобряването на бизнес процесите, на организационните промени и запазването на фокус към резултатите са критичните компоненти, които се оценяват периодично, с оглед инвестирането в подобрения и интеграция. На този етап се цели постигане на цялостна интеграция на процесите, обхванати от ERP решението.
Последният етап е свързан с цялостно подобряване на бизнес дейността и преосмисляне на ERP средата за получаване на конкурентни предимства и създаване на добавена стойност в съответствие със стратегията, а не само запазване на първоначално постигнатата.
Практиката показва, че много от компаниите очакват ползите за бизнеса да се реализират веднага при внедряването и да се запазят в дългосрочен план. Всъщност тези очаквания се реализират на етапи, тъй като в повечето случаи внедряването се насочва към реализация на „базовите”, краткосрочните изисквания. Това, което наистина създава добавена стойност, са последващите подобрения и интеграцията на системите.
Осигурява ли BI ново качество на използване на информацията?
В резултат от усилията и инвестициите в традиционните транзакционни системи, тези решения са най-често достатъчно надеждни и дават добри резултати.
От друга страна обаче, в много случаи използването на системата се свежда до автоматизиране на оперативната работа без натрупаните данни да се разглеждат като актив на фирмата за генериране на допълнителни ползи за бизнеса, интеграцията между отделните системи липсва или е тромава.
Ако се погледнат резултатите от изследване на KPMG, проведено сред 400 големи компании през 2009 г., все още като едни от най-големите пречки за реализиране на базовите ползи от системите за управление на бизнеса са наличието на множество, разпокъсани системи и липсата на интерфейси между тях и необходимостта от ръчни операции за получаване на необходимите справки, както и липсата на интегритет на данните между отделните системи, ръчните рекласификации на данни и т. н.
Осъзнаването на факта, че постигането на ново качество на информацията и реализацията  на ползите от натрупаните данни изисква нови средства, предопредели и възобновения интерес към BI решенията. В този случай се реализира максимата, че „за да се спести, трябва първо да се инвестира.”
Чрез подходяща обработка и анализ на натрупаните в отделните системи данни могат да се мултиплицират ползите от системите – както за по-ефективно управление на ресурсите, така и за оптимизация на отношенията с клиенти и доставчици, за оптимизация на разходите и др.
При оценка на необходимостта от въвеждане на BI решение могат да се използват следните характеристики: когато говорите за информацията, която ви е потребна за получаване на справка за ключови показатели за бизнеса или за вземане на решение, можете ли да кажете, че тя е точна, навременна, на разположение във всеки момент, обхваща данните от различни оперативни системи, събрана на едно място, консистентна, ясно проследима, неизискваща допълнителни обработки, надеждна?
Ако отговорът е „не”, по-вероятно е текущите системи да не генерират максималните ползи за бизнеса. Ако това е валидно и за системите, които пряко обслужват клиентите или основната дейност на фирмата, може би трябва да се замислите за BI решение.
Разбира се, готовността на компанията да използва максимално информационните си активи е от критично значение за реализация на ползите от инвестицията в BI.
Няколко кратки съвета за оценка на момента на инвестиция в подобрения на системата или нови решения
Основната цел на внедряването на система за управление на бизнеса е да се оптимизира ИТ средата, която подпомага осъществяването на бизнеса така, че стратегическите цели да се постигнат по оптимален начин. Съответно, фокусът е да се реализират ползи за бизнеса, като системите се използват като двигател за осъществяването им.
В усилията си да създадат добавена стойност с помощта на система за управление на бизнеса, която да подкрепя дългосрочните цели на компанията, организациите трябва да си зададат следните три въпроса:
- Кои пазарни тенденции трябва да се вземат предвид в дългосрочен план?
- Как тези тенденции се превръщат в изисквания към трите нива – бизнес модел, процеси и технологии?
- Как изискванията въздействат върху съществуващите бизнес  модел, процеси и ИТ?
Ако при отговора на тези въпроси се установи,  че съществуващата система не подкрепя дългосрочната пазарна стратегия на компанията и не допринася за създаването на допълнителни ползи, е дошъл моментът за преминаване към нов етап в развитието на ERP, обновление или въвеждане на нови решения.
Поглед напред
Динамиката в организациите, налагането на мобилността като модел на живот и правене на бизнес, разширяването и глобализацията на отношенията между отделните участници в бизнеса, както и постоянният натиск за намаляване на разходите определят тенденциите в развитието и използването на системите за управление на бизнеса.
Наред с традиционните решения, много компании ще разглеждат възможностите за използване на изчисления в облака поради безспорните предимства, които те предоставят и независимо от все още съществуващите резерви, свързани със сигурност на информацията, неизяснени юридически и данъчни проблеми. Мобилните решения ще отговорят на изискванията за различен и по-ефективен начин на правене на бизнес. Едновременно с това компаниите са изправени пред предизвикателството да управляват огромните масиви от данни, които вече са натрупани в системите, без при това да загубят знания или бързодействие.
Бъдещето ще покаже кои от новите решения ще останат на пазара и ще донесат истинска полза за бизнеса, но в днешните реалности компаниите могат да използват ясни измерители на своите действия:
- Да оценят дали инвестициите в системи или тяхното подобрение се използват максимално за извличане на нови ползи за бизнеса и подобряване на ключовите показатели за дейността;
- Да инициират инвестирането в иновативни решения само при доказано подобряване на резултатите за бизнеса.
В заключение може само да се каже, че многообразието от възможности за въвеждане на системи за управление на бизнеса нараства, технологиите стават все по-мощно средство за трансформация на бизнеса. Едновременно с  това тези възможности повишават изискванията към ИТ организациите за осъществяване на тези възможности във връзка и в контекста на реализация на бизнес стратегията на компанията.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X