Ит Проекти

Община Габрово внедри ГИС и е-услуги за по-добро качество на административното обслужване

Computer World

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име:

Модернизиране на административното обслужване в Община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса


Възложител:

Община Габрово


Изпълнител:

ЕСРИ България ООД, София


Дата на стартиране/ дата на приключване: 12.06.09-12.05.2011 Бюджет: 636 720 лв.

Като орган на местното самоуправление, общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Съгласно действащия в България Закон за местното самоуправление и местната администрация, общината е натоварена с дейности и отговорности, свързани с постигане на устойчиво местното социално-икономическо развитие в рамките на своята територия, както и предоставяне на качествено административно обслужване за гражданите и бизнеса.


Община Габрово управлява 15 проекта на стойност над 150 млн. лева при среден годишен бюджет за местни дейности 30 млн. лв. В процес на подготовка и оценка са още 6.
Националното сдружение на общините в Република България отличи през есента на 2008 г. Габрово като “Община Реформатор” в категорията “Големи Общини”.
Община Габрово е една от първите общини в България, която с помощта на реализиран проект по ОПАК притежава разработена и внедрена Географска информационна система (ГИС), с която си поставя задачата да подобри качеството на административното обслужване в експертните области: кадастър, устройство на територията и общинска собственост. Целта е да се скъсят сроковете и да се оптимизира използването на финансовите ресурси, с което да се подобри управлението на процесите в общината чрез въвеждане и интегриране на съвременни технически средства. Внедрената система предоставя основата за последващото развитие на ГИС и в други сфери и дирекции на общинската администрация и осигурява ядрото за интегрирана ГИС на общината.

“Всеки проект поставя началото на нещо, ние с реализацяита на проекта по ОПАК нямаме илюзията, че сме решили всички проблеми и завинаги, но се постарахме да поставим основата за развитие на едно в добрият смисъл по-технократско, по-бизнес и повече ориентирано към резултати  управление, стремеж, който считам, че е редно да бъде следван във времето, тъй както добро управление не се постига с еднократна промяна, а по-скоро се поддържа с постоянни усилия”, обясни инж. Добрин Савчев - зам.-кмет по устройство на територията, благоустрояване и строителство в Община Габрово.

На 17-и ноември 2010 г. - Световният ден на Географските информационни системи, община Габрово беше отличена от ЕСРИ България с наградата „Високи постижения в прилагане на ГИС за по-качествено електронно управление на общината”.

Бизнес предизвикателствата

В условията на реално членство на България в ЕС, пред българската община е поставена нелеката задача да постигне устойчиво социално-икономическо развитие в рамките на своята територия във всички области, в това число ефективно взаимодействие с гражданите и бизнеса като условие за подобряване качеството на живот. Това налага търсене и въвеждане на иновационни механизми и подходи за взаимодействие, които максимално да подобрят административното обслужване. Във века на информационните технологии, въвеждането и интегрирането на съвременни информационни системи дава възможност за развитие на електронните услуги, реинженеринг и оптимизация на административните процеси. Осъзната е необходимостта от използването на човешкия потенциал за решаване на съществени въпроси и заместването му с подходящите технически средства за изграждане на устойчива във времето институционална памет и използването й за намиране правилни технически и информирани управленски решения.

Цели и конкретни задачи

Община Габрово си е поставила за цел подобряване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса посредством развитие на електронните услуги, реинженеринг и оптимизация на административните процеси, чрез въвеждане и интегриране на съвременни информационни системи.

Специфични цели:
1.    Подобряване качеството на административното обслужване и регулиране в областите кадастър, устройство на територията и общинска собственост.
2.    Скъсяване на сроковете и оптимизация на финансовите ресурси с цел задоволяване интересите на потребителите на административни услуги в условията на гарантирана прозрачност.
3.    Подобряване на управлението на процесите в община Габрово чрез въвеждане и интегриране на съвременни информационни системи.

Общата и специфични цели на проекта са в унисон с Европейската и национална политики за подобряване на институционалния и административния капацитет и са средство за постигане на целите на:

- Стратегическите насоки за сближаване на Общността, 2007-2013;
- Актуализираната Лисабонска стратегия 2005;
- Националната програма за реформи, 2006-2009;
- Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013
- ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013 г. - целите съвпадат със стратегическата цел на ОПАК за подобряване на работата на държавната администрация чрез реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

С реализацията на настоящия проект се повишава професионализма, прозрачността и отчетността и се модернизира административното обслужване в община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса. Това съвпада с основната задача на ОПАК да подкрепи изграждането на модерна държавна администрация, както и спомага за въвеждането на мерки за оптимизиране на разходите в публичния сектор на местно ниво. В контекста на целта на приоритетна ос 3 на ОПАК, реализацията на проекта гарантира осигуряване на опростени, изчистени от регулаторна тежест процедури, които ще бъдат предоставяни в Центъра за информация и услуги на гражданите (ЦИУГ) на община Габрово от специално обучени служители.


“Решението ни за внедряване на такава система се обосновава с нуждата от създаване на устойчива институционална памет за документи, събития и обстоятелства от една страна, а от от друга – от нуждата от представяне на всичката налична информация в единна (доколкото  е възможно) система, предоставянето й в избрана от потребителя степен на подробност от по-дребен към по-едър мащаб удобен за вземане на информирани решения, било то управленски или експертни.
Във време, когато технологиите позволяват да се събира, анализира и представя (визуализира) сложна за вербално или физическо възпроизвеждане информация, каквато е географската, специфичните обстоятелства в собствеността, нивото на проектна готовност и т.н. е нелепо да се използват хората с техните комуникативни качества като елементи на виртуален масив от данни. От друга страна информацията, с която се работи, нараства все повече. Качеството на обслужване, приравнено към всеки друг процес в човешката дейност, поставя изсискване пред съвременния човек и съответно пред администрацията да може да се съобрази с всеки дребен факт, имащ отношение към даден проблем. Отделно считам, че във всеки процес човешкият потенциал трябва да използва креативността в предлагането на по-добри решения и раждането на идеи, а не в натрупването на рутинни умения за изнамиране на вътрешноведомствена информация и зависимости между различни величини, в това число онези, имащи географски характер”, заяви инж. Добрин Савчев - зам.-кмет по устройство на територията, благоустрояване и строителство в Община Габрово.

Задачи и стъпки за реализиране на целите

Същинските етапи в реализацията на проекта включват:
1. Проучване и анализ на административните процеси и обслужване в сферата на кадастър, устройство на територията и общинска собственост.
2. Реинженеринг на процесите и проектиране на електронни административни услуги.
3. Разработка на бек офис ГИС система за интегрирано управление и обслужване в сферата на кадастър, устройство на територията и общинска собственост.
4. Разработка на електронни административни услуги и електронен публичен регистър.
5. Внедряване на ГИС системата и интегриране на услугите с уеб сайта на общината.
6. Обучение на специалисти в общината.

ИКТ решението

Географската информационна система, създадена в резултат от реализацията на проекта, приема, създава, издава, регистрира и съхранява електронни документи, регламентирани в Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите и организира документооборота във връзка с предоставянето на електронни административни услуги. Тя включва базов ГИС софтуер и приложните системи за кадастър, устройство на територията и общинска собственост. Решението ще бъде интегрирано и със системите на електронното правителство по отношение на обмена на данни и предоставяните електронните услуги. Географската информационна система ще бъде сертифицирана, съгласно изискванията на ЗЕУ и Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност.Община Габрово внедри ГИС и е-услуги за по-добро качество на административното обслужване

© Computer World, Computerworld.bg

Изпълнителят на проекта - ЕСРИ България ООД, достави ГИС сървър, осигуряващ публикуване на пространствени данни в Интернет, управление на геоданни и геообработка на сървъра с възможност за едновременно предаване на пространствени данни за настолни и уеб-базирани клиенти от един ГИС сървър, както и с възможност за едновременно обслужване на неограничен брой web базирани клиенти, ползващи единствено стандартен браузър. Решението е базирано на сервизно ориентирана архитектура (SOA) и осигурява поддръжка на растерни и векторни пространствени данни.


Сървърното ядро съдържа стандартния набор от ГИС услуги и потребителски инструменти за създаване и публикуване на данни. Чрез него се предоставят възможности за разработка на приложения с утвърдени езици за програмиране, а също така се осигурява възможност за включване на ГИС базирани  инструменти. Компонентите работят на Linux и Windows платформи. За съхранение на данните се използва Microsoft SQL Server.


Доставени са 4 лиценза за базов ГИС настолен софтуер за редакция на данни, отговарящ на редица минимални изисквания заложени в документацията, включително: създаване на дефиниции и администриране на пространствени данни; множество аналитични функции и поддръжка различни кординатни системи и мощен инструментариум за редактиране. Целта е след надстройката на базовия софтуер със необходимите потребителски компоненти да се осигурят инструменти, улесняващи поддържането на геопространствената база на община Габрово в актуално състояние.

Геобазираната информационна система обхваща с наличните данни територията на град Габрово и община Габрово, но може да съхранява данни за географски неограничен обхват.  


Архитектурата на системата включва:

Сървърна част:
- Обща интегрирана геобаза, съхраняваща всички данни на системата;
- СУБД – система за управление на бази данни;
- ГИС сървър – системен софтуер за управление, съхраняване, обработване и публикуване на пространствени данни, включващ приложни компоненти за осигуряване на функционирането на бек офис подсистемите;
- Web сървър – системен софтуер за публикуване на данни за използване в Web;
- Подсистема „Услуги” – приложен софтуер, част от подсистема услуги, работещ на Web сървъра на системата.

Клиентска част:
- Базов ГИС софтуер;
- Подсистема „Кадастър и УТ” – приложен софтуер, използван от Дирекция „Кадастър и УТ” за актуализиране и поддържане на данни за кадастъра, устройствените планове, застроителните планове и специализирани данни. Използва функциите на базовите ГИС десктоп лицензи (ArcEditor, ArcView)
- Подсистема „Управление на общинската собственост” – приложен софтуер за поддържане на данни, свързани с управлението на общинската собственост, създаване и публикуване на регистри.

Web част:
- Вътрешен административен Web портал – достъп до карти и данни за вътрешно използване в общината;
- Външен Web сайт – достъп до електронните услуги, част от подсистема „Услуги”, достъп до графична картна информация и динамични електронни регистри за собствеността

Освен ГИС, в рамките на проекта изпълнителят – ЕСРИ България разработи 7 нови електронни административни услуги:


- Административна услуга „Устройство на територията” – учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път. 
- Административна услуга „Устройство на територията” – издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии.
- Административна услуга „Кадастър” – издаване на скица за недвижим имот.
- Административна услуга „Кадастър” – издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ.
- Административна услуга „Устройство на територията” - издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж.
- Административна услуга „Устройство на територията” - заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка.
- Административна услуга „Кадастър” – изготвяне на копия от кадастрален план/кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП (подробен устройствен план). 
Създаден е и електронен публичен регистър на община Габрово.

Схема на действие и ползване на ИТ решението

Електронните административни услуги се реализират чрез фронт-офис приложения за взаимодействие със заявителите и бек-офис система за управление на услугите, предмет на проекта. Подаването на заявления и връщането на резултата от изпълнението им може да става по електронен път, както и по стандартния начин за приемане на заявленията от административен служител в центъра за информация и услуги на граждани.
След като заявлението е прието, се формира преписка и се инициират процеси, обусловени от съответната технологична карта на услугата в рамките на свързаните с предоставянето на услугата отдели и дирекции от администрацията на община Габрово.


Крайния резултат се предоставя на заявителя по указан от него начин:


- На електронната поща на заявителя;
- На указан адрес;
- Получаване на място, на територията на общинската администрация.


Подсистемите „Кадастър и устройство на територията” и „Общинска собственост” въпреки публичните си информационни елементи се определят като „бек офис”, т.е. такива, които нямат пряко участие в административното обслужване, а се използват за обслужващи дейности. Подсистема „Услуги” има както бек офис част (обработка на подадените електронни заявления за административни услуги), така и фронт офис част, позволяваща през Web сайта на общината гражданите и бизнесът да заявяват по електронен път заявки за административни услуги в областта на кадастър и устройство на територията.

Изградената информационна база на системата е единна и се състои от следните основни компоненти:


- Кадастър – данни и документи, свързани с кадстралните карти и регистри: векторни, растерни (сканирани карти), описателни данни;
- Данни за устройствени планове (общи и подробни – застроителни и регулационни) – данни и прикачени документи (заповеди за одобряване на ПУП), свързани с устройствените планове: векторни, растерни (сканирани карти), описателни данни;
- устройствените планове: векторни, растерни (сканирани карти), описателни данни;
- Специализирани слоеве – данни за подземна и надземна инфраструктура, геодезични точки, релеф, адреси, инвестиционни проекти, ортофото, сателитни снимки, метаданни;
- Данни за общинска собственост – данни, свързани с управлението на общинската собственост
- Данни за предоставяне на услуги, свързани с предоставянето на електронни услуги
- Системни данни – данни за история, потребители, логове и др.

Основните работни потоци при работата с подсистема „Кадастър и УТ” са:

- Актуализиране на кадастрални данни за територия с приета кадастрална карта;
- Актуализиране на кадастрални данни за територия без приета кадастрална карта;
- Актуализиране на кадастрални данни от КВС (карта на възстановената собственост);
- Актуализиране на устройствени и застроителни планове;
- Извършване на услуга.

Основна цел на подсистемата „Общинска собственост” е да автоматизира процесите по изграждане и поддържане на регистрите на общинската собственост и подпомагане на служителите в общинската администрация при работата им по първоначалното регистриране, актуализиране и мониторинг на общинската собственост.

Тази подсистема се разделя на няколко основни модула според дейностите, извършвани от отдел „Общинската собственост”:


1. Актуване и деактуване на имот;
2. Попълване на нови актове и създаване на досиета;
3. Връзка с графична (кадастрална) база от данни;
4. Визуализиране на отделен имот върху електронна карта.
5. Поддържане на актуална информация за всеки имот (кадастрални данни, характеристики, адрес, собственост, собственици);
6. Промяна на собствеността и правото на ползване;
7. Поддържане на операциите по разпореждане с имота (продажба, делба, пристрояване, замяна, ликвидиране, отстъпване на право на строеж, реституция, участие на собствеността в капитала на търговски дружества и предприятия (апортиране));
8. Поддържане на регистър на публичната общинска собственост;
9. Поддържане на регистър на частната общинска собственост;
10. Поддържане на регистър на общинските предприятия;
11. Поддържане на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината;
12. Поддържане на гражданските дружества, в които участва общината;
13. Поддържане на регистър на търговските дружества с общинско участие.

Ефект от внедряването

Оптимизираната процесна среда със своята ясна и логическа последователност от действия, осигурените необходими знания и технически средства за изпълнението им и следващото от всичко това общо подобряване на качеството на извършваните от администрацията услуги ще изиграе положителна роля върху мотивацията на служителите благодарение на по-високата удовлетвореност от справяне с работата, а това е допълнителен механизъм за подобряване качеството на обслужване.
Увеличаването на броя и формата на услугите от общ информативен характер, улеснената достъпност и коректността на предлаганата информацията ще даде възможност на бизнеса да взема решения при по-висока степен на информираност и с по-висока прецизност в планирането, оценката на рисковете и др. Заедно с това ще се спести време за намиране на коректна информация, което също допринася оптимизиране на разходите и увеличаване производителността.  
Положителните резултати вследствие на въвеждането на посочените електронни административни услуги, в т.ч. ГИС, може да бъде разгледан в три основни категории, в зависимост от целевите групи, към които е насочено решението.


- Общинска  администрация Габрово – увеличаване броя на предоставените електронни услуги за гражданите и бизнеса; интеграция на работата между съответните дирекции в Община Габрово с възможност за обработка на големи обеми бази данни, текстова и графична информация; оптимизиран обмен на данни с АГКК ( СГКК -Габрово); събиране и систематизиране на информацията от действащите и отменемите кадастрални и регулационни планове; гъвкавост при изготвяне на вариантни решения и реинженеринг на процесите, въвеждане, и интегриране на геоинформационна система, осигуряваща автоматизиране и интегриране на процесите;

- Бизнес на територията на община Габрово – облекчаване на административните бариери, въвеждане на добри регулаторни практики, опростяване на достъпа и предоставяне на нови електронни услуги, скъсяване на сроковете и оптимизация на финансовите ресурси;

- Граждани, в т.ч. граждани в неравностойно положение – опростяване на достъпа и предоставяне на нови електронни услуги, скъсяване на сроковете и оптимизация на финансовите ресурси;
 
С реализацията на проекта се подобри значително качеството на междуинституционалните връзки в процеса на административно обслужване на гражданите и бизнеса, което довежда до бързо и качествено обслужване и недопускане на злоупотреби, уточниха от община Габрово. Чрез подобряване на процесите, снижаване на субективния фактор при обработката на преписките, се гарантира не само по-бързо и качествено обслужване от страна на общинска администрация, но и се отразява положително върху общото качество на обслужването. По този начин се подпомага изграждането на доверие на гражданите към администрацията като цяло.

Очакваното съкращаване на времето за откриване на географска информация свързана кадастъра, устройственото планиране, собствеността и др. свързани е повече от 50%. Качественият ефект би могъл да се определи и като осигурена достъпност вътре в администрацията до необходимата информация за решаването на проблематика според компетенциите на всеки служител.

Потенциал за развитие

Нововъведените електронни административни услуги да бъдат интегрирани с единния портал за достъп до електронни услуги на администрацията, както и за платените услуги е разработен интерфейс за интеграция с единната среда за електронни разплащания на държавната администрация.


Уеб сайтът на Община Габрово е разширен с модул за обратна връзка с гражданите, използващи новите електронни услуги, посредством онлайн анкета за измерване на удовлетвореността на потребителите от въвеждането на новите електронни услуги. 
Внедрената ГИС система има възможност за интеграция със системите на електронно правителство по отношение на обмена на данни и електронните услуги, които предоставят.


По своята същност внедрените решения предоставят неограничени възможности за развитие чрез добавяне на нова функционалност, нови слоеве от информация, нови услуги, изграждане на все повече интеграционни връзки като между системите работещи вътре в организацията, така и със системи, работещи в други институции.


От изключителна важност е фактът, че сървърният и настолният ГИС софтуер предоставя основата за последващото развитие на ГИС в други сфери и дирекции и осигурява ядрото за интегрирана ГИС на община Габрово. Базовите продукти, така и продуктите от разработката са обособени в инсталационни пакети.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X