Ит Лидери

Е-трансформацията на България до 2030 г. описана в документ на правителството

Владимир Владков

Национален стратегически документ, озаглавен "Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г." е бил приет от Министерския съвет с негово решение №493 от 21 юли 2020 г. В документа са описани 6 цели, които трябва да бъдат постигнати за този 10-годишен период, включително:
 • Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура
 • Осигуряване на достъп до адекватни технологични знания и цифрови умения
 • Укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации
 • Отключване потенциала на данните
 • Цифровизация в полза на кръгова нисковъглеродна икономика
 • Повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги

"Развитието на цифровите технологии и тяхното навлизане във всички сфери на икономическия и социален живот налага необходимостта от преосмисляне на подхода по отношение оползотворяването на изключителния им потенциал за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, засилване на търсенето и предлагането и ефективността на публичните услуги и успешно справяне с основните социални предизвикателства в периода до 2030 г.", пише в документа.

Цифровата трансформация е основен приоритет на европейско ниво, а Европейската комисия ежегодно отчита цифровия напредък в държавите членки на ЕС чрез индикатори, съставляващи индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). "За съжаление България се нарежда на последно място по този показател, се признава в документа. - Съществено е и изоставането спрямо средноевропейските нива на цифровата свързаност, използването на цифровите умения онлайн, цифровизацията на предприятията и цифровите обществени услуги", анализира ситуацията стратегическият документ.

С него се определя визията и целите на политиката за цифрова трансформация на Република България за периода до 2030 г., като обобщена политическа рамка, в която намират място Националната програма "Цифрова България 2025", приоритетите на "Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030", както и редица други национални стратегически документи с технологична компонента, обхващащи периода от 2020 до 2030 г. В него са взети предвид целите на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и използването на новите технологии за тяхното постигане, както и стратегически документи на Европейската комисия "Европа, пригодна за цифровата ера", "Изграждане на цифровото бъдеще на Европа", "Нова индустриална стратегия за Европа" и др.

Общо 17 са областите на въздействие за периода до 2030 година, описани в документа:
 1. Цифрова инфраструктура
 2. Киберсигурност
 3. Научни изследвания и иновации
 4. Образование и обучение
 5. Адаптиране на трудовия пазар - образование, обучение и социална защита
 6. Цифрова икономика
 7. Селско стопанство
 8. Транспорт
 9. Енергетика
 10. Околна среда и климат
 11. Здравеопазване
 12. Финанси
 13. Култура
 14. Дезинформация и медийна грамотност
 15. Териториално развитие
 16. Цифрово управление
 17. Сигурност и участие на гражданите в демократичния процес
Специално по отношение на научните изследвания в документа пише, че е необходима подкрепа за развитието на капацитета на ИКТ сектора за научни изследвания и иновации. "Със средногодишно увеличение от 17% от 2007 г. насам ИКТ секторът ни е един от най-бързо развиващите се в икономиката, а софтуерната индустрия е най-бързо развиващият се сегмент. Особено силен е експортният потенциал на софтуерната индустрия, която изисква инвестиции само в човешки ресурс", обясняват създателите на документа. Те допълват, че България се утвърждава като дестинация за развитие на НИРД интензивни иновационни технологии не само в софтуера, но и в хардуера, като дават за пример увеличаващото се присъствие на производствени бази и НИРД центрове на мултинационални лидери в автомобилната промишленост и най-вече микроелектроника и ИТ продукти за нея.

В документа се обяснява, че има "трайна тенденция за създаването на силно иновативни стартиращи предприятия и развитие на МСП предимно в сфери като финансови технологии, интернет на нещата, анализ на данни и изкуствен интелект. Именно те се нуждаят от подкрепа чрез улеснен достъп до финансови инструменти и схеми, консултантски услуги, инфраструктура за тестване на иновативни продукти и услуги в реални условия и участие в европейските програми в областта на научните изследвания и иновациите", пишат още авторите на стратегическия документ.

Тематична област "Информатика и ИКТ" ще бъде приоритетна и в новата Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. като ще се разширява обхватът на мерките, насърчаващи цифровизацията на предприятията чрез технологиите на Индустрия 4.0. Ще бъде насърчено кандидатстването чрез интегрирани проекти за финансиране на иновации в предприятията, които да съчетават двете приоритетни тематични области - "Информатика и ИКТ" и "Мехатроника и чисти технологии".

Снимка на Gerd Altmann от Pixabay
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X