Ит Лидери

ФНИ набира проекти по програма FLAG-ERA

Computer World

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) отваря кандидатстването в конкурс за проектни предложения по програма FLAG-ERA (www.flagera.eu/). Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти в областта на бъдещите и нововъзникващи технологии.

Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектни предложения в тематичните направления Graphene (Графен) – фундаментални изследвания и Human Brain Project (Проект „Човешки мозък“) – фундаментални изследвания. Допустими кандидати за участие в конкурса са акредитирани  висши  училища  по  чл.  85  ал.  1,  т.  7  на  ЗВО, имащи разрешение от НАОА за провеждане на обучение по образователна и научна степен "доктор“, както и научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО.

В обявения конкурс ФНИ участва като съфинансираща организация. Бюджетът от страна на фонда за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 195 583 лв. за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до два проекта с българско участие. Максимална сума за един проект е до 97 791,50 лв., а срокът на изпълнение е три години.

ФНИ ще приема проектни предложения в една от двете обявени тематични области в рамките на следните срокове:

Срок за подаване на кратки проектни предложения (pre-proposal phase) – 19 февруари 2019 г.

Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – юни 2019 г.

Пълният текст на официалната покана и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук

Допълнителна информация, документация за българските участници и насоки за подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“, ще намерите тук.

Повече информация за конкурсите по програма ЕРА-НЕТ на Европейското научноизследователско пространство (ERA), финансирана от Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на ЕК, можете да откриете тук.

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X