Ит Лидери

ФНИ набира проекти по програмата за двустранно сътрудничество България-Русия

Computer World

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) открива процедурата за кандидатстване в „Конкурс за финансиране на проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. – България – Русия“. Целта на програмата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2018 г., в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава.

Допустими бенефициенти са акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, имащи правото да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор”, както и научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО със същата правоспособност.

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области:

- Математика, механика;

- Физика и астрономия;

- Химия;

- Биология и медицински науки;

- Науки за Земята;

- Телекомуникации и информатика;

- Основи на инженерните науки;

- История, археология, етнология и антропология;

- Обществени науки и икономика;

- Филологически науки, изкуствознание;

- Психология, педагогически науки;

- Селскостопански науки.

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 900 000 лв. Максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв., а срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца

Проектните предложения трябва да бъдат представени до 17 часа на 28.02.2019 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“ на хартиен и електронен носител. Пълния текст на поканата и документите за участие можете да намерите тук

Фонд „Научни изследвания“ напомня, че със същия краен срок е отворена и поканата за участие в „Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия“. Повече информация можете да откриете тук

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X