Ит Лидери

Министерството на правосъдието създава централизиран електронен портал за медиация

Computer World

 

 Министерството на правосъдието планира да създаде централизиран електронен портал за медиация. Той е част от проекта „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“, който е на стойност малко над 405 хил. лева и се изпълнява по оперативна програма „Добро управление“ с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

Към момента в Министерство се поддържа Единен регистър на медиаторите, но в него липсва информация относно конкретните им компетентности, дейността им, решените чрез средствата на медиацията спорове, както и информация за разходите, които страните биха заплатили при решаване на спор чрез средствата на медиацията, обяснява Милена Първанова, директор на Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“.

Преди да се пристъпи към разработката на портала, ще се проведе задълбочен анализ на текущото състояние и добрите практики в областта на медиацията. Изводите от проучването ще залегнат в основата на платформата. Предвижда се тя да предоставя възможност за онлайн медиация и комуникация - аудио и видео, групови чатове и форум. Тя ще бъде с безплатен публичен достъп за граждани, страни, медиатори, обучителни организации и правоимащи органи и ще позволи да се обменя информация между групи от граждани с различни гледни точки и по различни теми на свободно избираеми езици.

Основната цел на проекта е да се намали натовареността на магистратите чрез промяна на нормативната уредба и използване на алтернативни форми за разрешаване на спорове. Експертите предвиждат след стартирането на портала да се увеличи броят на извънсъдебно решените спорове чрез медиация. Това на свой ред ще доведе до намаляване на броя на заведените съдебни дела и съответно ще облекчи работата на съдилищата.

Партньор по проекта е Висшият съдебен съвет, който ще организира създаването на 5 центъра за медиация - по един за всеки апелативен район, отбелязва директорът на дирекция „Правна“ в администрацията на Висшия съдебен съвет Николай Найденов. Те ще предоставят възможност за срещи между граждани и медиатори за консултации и за реално провеждане на медиация. Местата на центровете ще бъдат определени от ВСС. Изпълнението на заложените дейности се очаква да допринесат за цялостното подобряване на работата на съдебната система в България, уверяват от Министерството.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X