Ит Лидери

ДАЕУ издаде практически насоки за администрациите във връзка със Закона за е-управление

Владимир Владков

Практически насоки, които да улеснят различните администрации при прилагането на разпоредби на Закона за електронното управление (ЗЕУ), издаде Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Насоките се отнасят до работата на администрациите по приемането, издаването и подписването на електронни документи, както и способите за взаимодействието им с физическите и юридически лица, потребители на административни услуги.

От агенцията, отговаряща за издаването, налагането и контрола на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление, обясняват, че издават това практическо ръководство във връзка с „постъпили конкретни сигнали на граждани“.

 

Практическите насоки,

достъпни на сайта на агенцията, включват единния модел на заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ), като целта на модела е с минимални усилия и чрез наличните технологични средства да предостави възможност за централизирано заявяване и предоставяне на електронни административни услуги. „Моделът позволява автоматизация на процеса по заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ и разширяване на функционалностите на хоризонталните системи на електронното управление, както и създаването на нови такива. По този начин се гарантира високо ниво на автоматизация на процесите за предоставяне на електронни административни услуги от ниво 4 (заплащане и получаване на резултата по електронен път), сигурността и достъпността на услугите по заявяване на ЕАУ от потребителите“, допълват от агенцията. Самият единен модел е подробно обяснен в прикачен файл в pdf формат.

Практическите указания включват още и модел на интеграция с хоризонтална система за електронна автентикация (еАвтентикация). В прикачения документ са описани разработения модел за интеграция на системата за еАвтентикация със средствата за електронна идентификация, както и сценариите за взаимодействие със съответстващите им доставчици на идентификация. В него се обяснява подробно и начина на взаимодействие на системата за еАвтентикация с останалите хоризонтални и централизирани системи, предоставяни от ДАЕУ и информационните системи (ИС) на административните органи и на лицата, осъществяващи публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги.

Публикуваните практически насоки включват още методически указания за формиране на наименованията на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронната поща на административните органи; методически указания за разработване на технически спецификации (задания) по чл. 58а от ЗЕУ; Контролен лист за проверка на проектни предложения в областта на електронното управление и ИКТ; Контролен лист за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на задания по реда на чл. 58а от ЗЕУ, както и правила за предоставяне на достъп до споделено пространство в хранилище за изходен програмен код по проекти на електронното управление в Р. България.

 

ЗЕУ е задължителен за администрациите

„ДАЕУ напомня, че административните органи са задължени да приемат електронни документи и изявления, издадени и подписани като електронни документи, съгласно изискванията на ЗЕУ и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“, пише в съобщението на агенцията. Оттам допълват, че „електронен документ“ е всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис. „Съгласно ЗЕУ, интегритетът и авторството на подадените по електронен път изявления се установяват чрез положения електронен подпис върху електронния документ, освен ако със закон е предвидено друго“, допълват от ДАЕУ.

От агенцията припомнят още, че лицата в администрациите, които имат право да правят електронни изявления от името на административния орган (по силата на закони или овластени по друг надлежден ред), следва да подписват с квалифициран електронен подпис електронните документи, които издават.

Всеки е-документ, който постъпи в администрацията, се регистрира и след това веднага се изпраща потвърждение до заявителя за получаването му. „Потвърждението е електронен документ, който трябва съдържа уникален регистров идентификатор на получения документ; време на получаване на електронния документ и информация за достъп до електронния документ и всички приложени към него документи“, обясняват от ДАЕУ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X