Ит Лидери

ДАЕУ откри търг за поддръжка на държавната ШЛ инфраструктура

Computer World

Процедура за възлагане на обществена поръчка за поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура за високоскоростен широколентов достъп до интернет в слабо населени и отдалечени райони обяви Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Тя обхваща 53 населени места в 14 области на страната и 906 км оптична инфраструктура.

Предмет на поръчката е „Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”.

Изградената инфраструктура създава предпоставки за развитие на електронното управление в слабо населени и отдалечени райони чрез осигуряване на достъп до интернет от следващо поколение и свързаност на държавните и обществени институции, в т.ч. образователни, културни, социални и здравни институции, към Единната електронна съобщителна мрежа, поддържана от Агенцията за е-управление.

От ДАЕУ допълват още, че инфраструктура създава условия за развитие на пазара на широколентови услуги от следващо поколение на едро, както и предпоставки за развитие на пазара на този тип услуги за гражданите и за бизнеса чрез осигуряване на благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят услуги в слабо населени и отдалечени райони.

Прогнозната стойност на разходите по поддръжка на изградената инфраструктура по двете обособени позиции на процедурата възлиза на близо 13 млн. лева без ДДС за период от 15 години.

Документацията за участие е публикувана в Профила на купувача на интернет страницата на Агенцията за е-управление и на сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Срокът за подаване на оферти е 17.30 ч. на 24 август 2018 г. в Деловодството на Държавната агенция „Електронно управление“ на адрес гр. София, ул. „Йосиф В. Гурко“ 6.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X