Ит Лидери

Сирма Груп пуска почти 40 млн. нови акции

Computer World

Комисията за Финансов Надзор одобри Проспекта за вторично публично предлагане на Сирма Груп Холдинг АД. Негов предмет са са 39 573 679 броя нови, обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев.

Публичното предлагане ще бъде успешно ако бъдат записани и платени най-малко 19 786 839 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев всяка. Търгуваните акциите са от един клас: обикновени, поименни, безналични, свободно – прехвърляеми, дават еднакви права на акционерите, а именно право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Според данните в Проспекта в момента на пазара се търгуват над 59 млн. акции на дружеството. С новата емисия техният брой трябва да достигне почти 99 млн.

„Сирма Груп Холдинг“ АД е холдингова компания с над 25 годишна история и е една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа. В групата работят над 300 софтуерни специалисти. Компанията има експертиза и дългосрочни клиенти в сфери като: семантични технологии, изкуствен интелект, ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence), финансови, банкови и разплащателни услуги, електронно правителство.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X