Ит Лидери

Доставчиците на обществени услуги масово не спазват законодателните изисквания

Computer World

Иван Гайдаров

Липса на вътрешни правила за административно обслужване, възможност за плащане през POS-терминал и канал за обратна връзка от потребителите. Изискване на документи, налични при първичните администратори на данни. Нарушения на сроковете за предоставяне на информация. 287 административни услуги, които не присъстват в Регистъра на услугите. Липса на механизми за контрол на спазването на законодателството.

Това са само част от констатациите от инвентаризацията на процесите по предоставяне на обществени административни услуги в България, направени в рамките на проекта “Трансформация на модела на административното обслужване” с бенефициент администрацията на Министерски съвет. Резултатите бяха представени в рамките на кръгла маса, която събра представители на различни доставчици на административни услуги както от държавния, така и от частния сектор.

Анализът е направен на база посещения в над 3700 централни администрации, териториални звена, държавни и общински болници, детски градини, училища, библиотеки, ВУЗ-ове, музеи, пощи, електроразпределителни и газоразпределителни дружества, ВИК и топлофикации. Въпросните несъответствия са в разрез с изискванията на поне три законодателни акта - Закона за администрацията, Наредбата за административното обслужване и Закона за електронно управление – според които от гражданите и организациите не трябва да се изисква предоставянето или доказването на създадени данни, съхранявани от първични администратори например, като доставчиците имат право на безплатен служебен достъп до тях.

Представители на различни организации от сектора на обществените услуги обаче обърнаха внимание, че много от нарушенията са в следствие на липсата на ясни правила, по които да бъдат прилагани различните нормативни документи, като дадоха пример с трудния достъп до данните на основните държавни регистри.

В отговор от Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ) бяха категорични, че осигуряването на достъпа до данните на първичните админисратори е техен основен приоритет.

“Съгласно сегашната разпоредба на Закона за електронното управление данните трябва да бъдат предоставяни безплатно и служебно на организациите, предлагащи обществени услуги, при наличие на нормативно основание. За съжаление обаче, към момента все още съществува съпротива от страна на някои от първичните администратори да отворят регистрите си, но ние работим усилено по отстраняването на този проблем. Работим и по разширяването на кръга от потребители, които ще имат достъп до средата за междурегистров обмен RegiX, която е основен инструмент за осигуряване на достъп до тази информация”, обясни Деница Голева, държавен експерт в ДАЕУ и разкрих, че в момента се създава работна група за промяна на Закона за електронно управление, която трябва да засили някои от задълженията, свързани с достъпа до данни и включването на организациите, които предлагат обществени услуги, в процеса на електронно управление на държавата.

“В момента създаваме и единен процес по предоставяне на електронна административна услуга. Искаме чрез нашите хоризонтални системи да интегрираме в Единния портал за достъп до електронни административни услуги модули за е-плащане, заявяване, получаване и автентикация. Там ще бъдат качвани и всички електронни форми за заявяване на услуги, като по този начин през една платформа потребителят ще може да прави всичко”, обясни още от Голева.

Представителите на Министерски съвет бяха категорични, че до санкционни мерки трябва да се стига единствено след като процесите, гарантиращи спазването на законодателството, бъдат достатъчно изгладени, за да не затрудняват доставчиците на обществени услуги.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X