Ит Лидери

Проект по ОПДУ предвижда сериозно намаляване на регистрите в администрацията

Владимир Владков

 

 

Нова организация на регистрите, създавани и използвани от администрация, която предвижда обединяването им по теми, така че поддръжката им да се осъществява с най-малко разходи, съхраняване на повече централизирани регистри в държавния облак, осигуряване на служебен обмен между тях и предоставяне на услуги на бизнеса, базирани на регистрите, предвижда проектът за трансформация на модела на административно обслужване. Финансира от ОП „Добро управление“ с бенефициент Администрацията на Министерския съвет, проектът се базира и на направената инвентаризация на режимите за административните услуги и информационните масиви в администрацията, при която са открити над 17 000 различни регистри, за 10% от които няма административно основание да съществуват. А за всеки регистър се събират данни, често и лични данни, отделят се хардуерни и софтуерни ресурси, хора за поддръжката им“, заяви Алеко Джилджов от дирекция „Модернизация на администрация“ към Администрацията на МС и координатор на дейности 3 и 4 от проекта.

„Темата за регистрите е стара, колкото света. За ДАЕУ темата е сред най важните. И в момента имам система, която се занимава с обмена на данните, базирана на регистри. На практика само за миналия месец през нея са осъществени над 240 000 транзакции, свързани с предоставянето на електронни услуги, въпреки че все още само 40 регистъра са свързани към Regix от инвентаризирани над 17 000 регистъра“, заяви Атанас Темелков, председател на ДАЕУ.

Сред ключовите дейности по проекта са определяне на услугите на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“, осигуряването на служебен достъп и служебно издаване на удостоверителни документи през наличните системи, както и надграждане на Интегрираната ИС на държавната администрация. Това би довело до опростяване на минимум 700 услуги за бизнеса на базата и на проектите за отстраняване на констатирани административни нарушения, обясни Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС.

 

Защо е необходима реформа на регистрите?

Още през 2013 г. бе въведен моделът за комплексно административно обслужване (КАО), т.е. лицето (фирмата или гражданинът) да не предоставя данни, които вече са налични в системи на администрацията. През 2015 г. бе въведен и административният процесуален кодекс, „забраняващ“ на администрацията да иска такива данни, налични някъде другаде. Но днес сме 2018 г. и е ясно, че този кодекс не се спазва, т.е. все още административните органи изискват документи в противоречие с кодекса. Този проект цели да запълни именно тази ниша, давайки възможност на административните органи да осигуряват информация по служебен път когато регистрите бъдат изградени по единен структуриран модел. Без такъв модел за управление и поддръжка на регистрите е-управление и КАО не могат да се развиват, обясни Алеко Джилджов.

По време на инвентаризацията компаниите изпълнители са посетели над 3700 локации във всички централни администрации и техните териториални звена, всички областни, общински районни администрации, както частни доставчици на обществени услуги като банки, поща, част от висшите училища, ВиК компаниите, ЕРП дружества и други. Заедно с прегледа на регистрите е направен пълен преглед как е организирано обслужването, доколко е съобразно със Закона за е-управление (ЗЕУ), направени са предложения за удостоверителни услуги.

Всички резултати от този одит ще бъдат представени на 10 май, но вече е ясно, че от над 17 000 регистри, около 13 880 са на общински администрации (над 60 за всяка община при около 300 общински администрации заедно с районните в големите градове), около 1730 са регистрите на централната администрация, 1650 са тези на специализираните териториални звена (като РИО, басейнови дирекции и други), всяка от които поддържа регистри, а 532 са регистрите на областните администрации.

На централно ниво най-много регистри има в областта на земеделието и животновъдството, околната среда, бюджета, финанси, данъците и акцизи, следвани от здравеопазването, социалната политика, енергетика, образованието и наука, културата и историческото наследство и др. В общинските администрации най-много регистри са в областта на гражданската регистрация, собствеността, социална политика, търговията, стопанска дейност на общината.

„От анализа на проучването става ясно, че няма единно разбиране какво е регистър, за какво служи и как трябва да бъде структуриран“, каза Джилджов. Той даде за пример използвани термини като бази данни за местни данъци и такси, информационен фонд, карта, бюлетин, класификатор, списък, схема, разписание, система и др. термини, дори архив (в НОИ).

Има голям брой отделни регистри в една тематична област (примерно 14 регистъра в областта на здравеопазването, в които се говори за лекарства, 19 за животни и животновъдни обекти, при водите е същото. Трябва да се работи за групиране на регистрите, но това да не е самоцелно“, заяви експертът. Освен това няма стандарти и механизми за проверка дали регистърът е структуриран по определен начин, което впоследствие затруднява служения обмен между тях, добави той.

За част от публичните регистри не е осигурен публичен достъп, а те са свързани с лицензионни , разрешителни и други регистри, които трябва да бъдат качени на уеб сайтовете, така че да са достъпни за всички, включително за другите административни органи, а не те да искат представяне на нов документ.

 

Основната цел на регистровата реформа

е да оптимизира организацията на регистрите на държавната администрация, да осигури поддръжката им с най-малко разходи, включително къде ще бъдат съхранявани те (все повече ще се „качват“ в държавния облак, а визуализацията им може да става на сайтовете на отделните общини и други администрации). Принципите на регистровата реформа включват:

 • Една тематична област – един регистър;

 • Технологична неутралност;

 • Отворени данни;

 • Контрол над собствените данни;

 • Само веднъж (служебен обмен на данни). След като съществуват, данните трябва да бъдат достъпни за останалите администрации;

 • Дигитализация (с публичен интерфейс за извличане на данни);

 • Функционално разделение. За първи път се говори за такова. В настоящия модел всяка администрация, която отговаря за даден регистър, поддържа регистъра и вписва данните. Този модел ще се промени – една ще отговаря за поддръжката, а другите могат да попълват данните. Например МРРБ да поддържа един национален регистър в областта на инвестиционните намерения и строителните разрешения, а различните администрации да вписват данните в него.

 • Безплатно предоставяне на данните (в ЗЕУ е указано, че служебният обмен е безплатен, само ако е осъществен по електронен път).

Тези изисквания ще бъдат заложени към регистрите.

 1. Обединяване на регистри и изграждане на единни регистри в една тематична област. Това включва физическо обединяване на регистри или чрез обща ИС. „Не бихме искали всеки регистър да има собствена ИС. По-добре е една централизираната ИС да управлява предоставянето на данни от отделните регистри“, каза специалистът.

 2. Отпадане на някои регистри, които не би трябвало да съществуват (10% в момента), но кои точно всяка администрация трябва да каже дали да се спре или да се интегрира в друг. Регистър може да съществува само по закон, така че всеки регистрационен режим трябва да бъде въведен със закон.

 3. Централизиране на регистрите. Мерките засягат регистри, поддържани от общинските, областните и специализирани териториални администрации, а не да са 28 отделни.

 4. Уреждане със закон на регистри, предвидени в подзаконови нормативни актове (около 20% от регистрите в момента)

 5. Предоставяне на данните, налични в публичните регистри, само по служебен път. Пълна забрана за искане на документи при наличие на публичен регистър.

 6. Общи мерки за регистрова реформа. Въвеждане на дефиниция за регистър, която да се уреди в ЗЕУ или АПК. Трябва да се въведат стандарти как да изглежда един регистър.

 7. Финансиране. Сегашният модел – всяка администрация вписва данни, търси средства да купи хардуер, софтуер, хора за записване на данните. Част от данните ще бъдат качени в облака, като администрациите ще споделят и част от поддръжката.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X