Ит Лидери

Сирма Груп Холдинг се стреми към 120 милиона евро приходи от продажби до 2022

Computer World

Стратегическите цели на Сирма Груп предвиждат до края на 2022 година приходите от продажби да нараснат до 120 милиона евро, което отговаря на 35% CAGR на приходите за периода. Планът предвижда също така към 2022 година 70% от приходите от продажби да са генерирани в Северна Америка и Европа при преобладаващ дял (отново 70%), постигнати чрез използване на XaaS модел на продажби. Бързият темп на растеж следва да бъде изпълнен при запазване на оперативната ефективност от 29% EBITDA марж. Това са основните аспекти, върху които акцентираха от Сирма Груп при оповестяването на своята Стратегия за развитие и растеж за периода 2018 – 2022 година, която беше актуализирана през първото полугодие на 2017 година, след обсъждане с акционери и заинтересовани лица.

Осъзнаваме предизвикателствата от публикуването на нашата Стратегия и очаквани резултати. Същевременно, вярваме в нашия ангажимент за прозрачност и чувстваме като свое задължение да споделяме с нашите акционери знанието, намеренията и съображенията си. Затова, приемайки предизвикателствата, споделяме Стратегията на Сирма Груп за развитие и растеж за периода 2018 – 2022 година“, коментира изпълнителният директор на компанията Цветан Алексиев.

 

SENPAI

 

От Сирма Груп също така дефинират основните елементи на своята Стратегия и целите, които са си поставили, както и показателите (KPI), чрез които ще се измерва постигането им. Определени са и стратегическите технологии, които ще залегнат в основата на бъдещото развитие на Групата и нейната технологична трансформация, чиято цел е концентрацията на когнитивни технологии и развойна дейност в Sirma ENterprise Platform with AI (накратко SENPAI), което ще позволи на Групата да развива силно конкурентоспособни приложения в избраните от нея вертикали на специализация.

 

 

Паралелно с общите цели беше представено и очакваното развитие, поставените цели и стъпките за тяхното постигане на всяка от шестте стратегически вертикали на специализация на Сирма Груп – мулти-индустриални бизнес решения, здравеопазване, финансов сектор, издателство, медии и културно наследство, индустриални приложения и търговия.

Освен това, от компанията отчетоха и пазарната си експозиция, която включва растеж на приходите с 50%; достигнат 38% дял повтаряеми приходи; преориентация към XaaS модел; стабилна финансова позиция, позволяваща гъвкавост и достъп до финансиране, както за собствени разработки, така и за придобивания; широк спектър решения за нужди на клиенти с фокус върху развитие на когнитивни технологии и low code; повишаване на производителността на един софтуерен инженер от 31 хил. евро през 2012 г., на 73 хил. евро през 2017 г.; нарастване на броя на акционерите от 38 на малко под 1000 и значителен напредък в разработването и усъвършенстването на софтуера за измервателната индустрия и CAD/CAM софтуера за опаковъчната индустрия.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X