Ит Лидери

ДАЕУ с услуга за електронна препоръчана поща

Computer World

Нова услуга, заместваща класическия метод за доставка на документи при предоставяне на административни услуги от институциите стартира Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване) представлява нова възможност за изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи.

Услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.

Администрациите могат да интегрират специален модул за е-Връчване към информационните си системи или да го използват чрез потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт).

Обхванатите от услугата електронни документи, са резултати от изпълнение на електронни административни услуги, актове, фишове, електронни фишове и наказателни постановления по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, както и други документи или актове, при които връчване или съобщаване се изисква със закон.

С премахването на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител се очаква към Системата за сигурно е-Връчване да се присъединят администрации, които предоставят електронни административни услуги и такива, които нямат системи за електронен обмен на документи (системи за е-документооборот), допълват от ДАЕУ. За целта е разработена документация за достъп до системата, с която се определят правата, задълженията и редът за присъединяване на административните органи, на лицата, осъществяващи публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги.

Системата за сигурно е-Връчване е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Изграждането й е предвидено с разпоредбите на Закона за електронното управление (чл. 26, ал. 2 и ал. 4), както и в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X