Ит Лидери

Стартира изграждането на е-регистър на ИКТ проектите в администрацията

Владимир Владков

Владимир Владков

Информационна система, която да осъществя контрол на ИКТ проектите в държавните и общински организации, започва да изгражда Държавната агенция за е-управление (ДАЕУ). Проектът се реализира от ДАЕУ по ОП „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“. Общата стойност на този проект е малко над 722,5 хиляди лева, от които 614 хил. са европейско финансиране, а останалите малко над 108 хил. лева се съфинансират от националния бюджет.

Важна част от проекта е и създаването на публичен регистър, в които ще се вписват всички проекти и дейности в областта на е-управление, независимо коя администрация ги осъществя. Освен това ще има и портал за достъп до ресурсите за разработка на новите софтуерни системи за е-управление, които по закон (ЗЕУ) задължително трябва да са с отворен код, обясни ръководителят на проекта от ДАЕУ Стоян Цонев.

Екипът от ДАЕУ, който ще отговаря за изпълението на проекта. Снимка: Владимир Владков

Всъщност това са и трите основни дейности по проекта – ИС за контрол, публичен е-регистър и портал, като изпълнителите на тези три дейности ще бъдат избрани след обществена поръчка в края на октомври. Дотогава Информационно обслужване ще разработи техническите изисквания към кандидатите, а самите системи и платформи трябва да се готови до 12 декември 2018 г.

Очакваните ползи от проекта

включват прозрачност по отношение на всички проектни идеи за рамките на е-управление, като тяхното текущо състояние, бюджет, индикативни дейности, утвърдените бюджети и други данни ще са достъпни публично, обясни Стоян Цонев. Според него, това ще доведе до оптимизация на разходите за ИКТ в администрацията, ще подобри проследимостта на ИКТ проектите в отделните ведомства, като прекрати досегашната практика за многократно реализиране на едни и същи системи и проекти, които често са несъвместими помежду си и са със затворен код.

Основните компоненти от проекта включват:

  1. Изграждане и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на е-управлението, както и използването на ИКТ в дейностите на администрацията. В този регистър всеки административен орган ще е задължен да попълва 3-годишни бюджетни прогнози в областта на ИКТ, проектобюджетите си за следващата финансова година, текущите и годишни отчети, както и одобрените годишни бюджети. Информацията трябва да бъде въвеждана в машинно четим формат заедно със съответните метаданни, като разработчикът на системата осигури и служебен интерфейс за връзка с ИИСДА, обясни Цонев.
  2. Изграждане и внедряване на публична електронна база данни, съдържаща информация за всички проекти и дейности в областта на е-управление в администрацията, включително за ИКТ. Този е-регистър също трябва да предоставя опция за свързаност с други ИС за управление и изпълнение на проекти, финансирани от други източници.
  3. Третата основна дейност по проекта предвижда изграждане и внедряване на портал със свободен и безплатен достъп до ресурсите за разработка на софтуерни системи, осъществявайки нова е-административна услуга, предоставяна от ДАЕУ. В рамките на тази дейност ще бъде създаден и публичен регистър на всички софтуерни системи, разработени в рамките на е-управлението, допълни Стоян Цонев.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X