Ит Лидери

НСИ представи проект за осъвременяване на информационните си активи

Computer World

Националният статистически институт (НСИ) представи на 10 май проекта си за привеждане на информационните активи на ведомството в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към хибридния частен облак (ХЧО). Инициативата се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). В събитието участваха Диана Янчева - заместник-председател на НСИ, Юрий Стаменов - директор на Дирекция „Информационни системи и инфраструктура“, ръководител и членовете на екипа по проекта. 

Целта е да се приведат информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2013 „Системи за управление на сигурността на информацията“, чрез осигуряване на сървърна инфраструктура, инфраструктура за съхранение на данни, софтуер за създаване и управление на резервни копия и мрежови компоненти.

НСИ. Снимка - Юлия Лазарова, Дневник

Финансирането е в размер на 1 566 401,43 лв. За 18 месеца (септември 2017- февруари 2018 г.) се изгражда нова информационна инфраструктура. В резултат на изпълнението на дейностите по проекта, НСИ ще може да покрие изискванията на Евростат и стандарт БДС ISO/IEC 27001:2013, ще се увеличи капацитетът и възможностите на държавния хибриден частен облак. Специално внимание заслужава и гаранцията, че ще се подобри информационната и киберсигурност, конфиденциалността и интегритетът на информационните активи на НСИ, защитата на личните данни и управлението на инфраструктурата. След изпълнението на този проект, за хибридния частен облак ще бъде осигурен интегритет и комплексно използване на събираните данни от различни държавни институции. Достъпът от всички видове устройства – компютри, таблети, телефони ще е еднакво защитен, твърдят от НСИ.

Проектът „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“ е приоритетен, включен в първия етап на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е управление“ на ОПДУ.

В рамките на проекта НСИ обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на хардуерно оборудване и инсталиране на софтуерни решения: 2 сървъра тип 1; 8 сървъра тип 2; дисков масив тип 1; дисков масив тип 2; дисков масив тип 3; софтуер за сървърна виртуализация; софтуер за създаване и управление на резервни копия (Backup/Restore); мрежови комутатор; 2 мрежови оптични преобразуватели; система за мрежова сигурност за идентифициране на потребителите и крайните устройства в мрежата, и управление на достъпа. Прогнозната стойност на поръчката е 1 247 400 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 06.06.2017 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X