Ит Лидери

ГИС Алианс отбеляза със семинар празника на географските системи

Computer World

Александър Главчев

С конференция за представяне на изпълнени проекти и на нови решения бе отбелязан Световният ден на географските информационни технологии от ГИС Алианс България. „Събирането на географска информация е нещо, което все повече ще вълнува обществото“, обяви в началото на конфренцията Александър Лазаров от фирма Мапекс. По думите му изминалата 2016 г. е била трудна за компаниите от бранша у нас.

Първата презентация на събитието бе посветена на изграждания национален портал за пространствени данни, в чието изграждане участва фирма Мапекс. Според Деян Балтаджиев от компанията разказа на гостите, че през 2015 г. България все още не е разполагала с такъв портал въпреки съответната директива от страна на ЕС. За целта от бившата изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС) взимат решение да разширят възможностите на географския портал на военно-географската служба (изграден също от Мапекс) към Министерството на отбраната, така че той временно да поеме и на национален портал до изграждането на пълноценен такъв.

По думите на Балтаджиев конфигурацията на решението е отнела на Мапекс около един месец. Използваните технологии пък са изключително с отворен код, подчерта той. В рамките на около половина година, откакто работи системата, порталът се използва от около 700 потребителя.

Друг показан на конференцията проект е свързан с управление на риска от наводнения в община Бургас, изпълнен от ТехноЛогика. Според Светлозар Захариев един от интересните изводи по време на работата по системата е бил фактът, че теоретичните модели за очакванията на подобни катаклизми, с които работи Басейнова дирекция „Черноморски район“, не съвпадат с проблемните зони, очертани от самата община на базата на техния опит.

Системата събира, обработва и визуализира данните от 16 мониторингови станции, разположени в невралгични места в община Бургас. Целта е получаваната в реално време информация да помогне за по-адекватна и дори превантивна реакция, като например информиране на съответните отговорни институции.

Презентация на тема „Използване и прилагане на open source технологии в АГКК (Агенция по геодезия, картография и кадастър)“, изнесе Чавдар Тодоров от фирма Риал Системс. Конкретният проект представлява надграждане на съществуващата информационна система и подобряване на административните услуги.

Тодоров направи сравнителен анализа за това колко би струвал проектът при използване на технологии с отворен код, спрямо аналогична ситуация, налагаща закупуване на лицензи за софтуера за управление на базата данни и др., при който плащането е на процесорно ярдро. Според него използването на решения с отворен код е спестило на АГКК около 160 хил. долара.

За използването на ГИС при управлението на водите в речни басейни в Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна разказа Любомир Филипов от ГАП Консулт. В споменатите страни компанията участвала наднационален проект с европейско финансиране.

Една от трудностите при изпълнението му е била свързана избора на локация, където физически да бъде реализирана системата. Според Филипов никоя от страните не е била склонна да се нагърби с подобна отговорност. По думите му решението на проблема се е оказало най-лесното от технологична гледна точка – изграждане на облачна система.


ГИС Алианс отбеляза със семинар празника на географските системи

© Computer World, Computerworld.bg

Също така на събитието бяха представени и две ГИС решения: „Система за генериране и оптимизиране на маршрути за транспортиране в логистична верига“ на Датекс и „Система за управление и контрол на недвижима собственост“ на ТехноЛогика. Първата позволява изготвяне на маршрути за например доставки в зависимост от конкретната обстановка, изчислява разходите за всеки маршрут или автомобил и т.н. Системата следи изпълнението на задачите и при поява на нови такива, те биват динамично включвани в плана.

Решението на ТехноЛогика пък цели да предоставя историческа информация за техническото и експлоатационното състояние, материалната отговорност, инвентаризациите, прехвърлянията на недвижимата собственост. Разделено е на две части – публична, за разработка на приложения и генерирани карти, както и служебен портал.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X