Ит Лидери

„Топ ИКТ Работодател“ 2016 - демографска информация и данни за ангажираността

Computer World

През 2016 година в изследването “Топ ИКТ Работодател” взеха участие 37 компании. Броят на служителите, попълнили въпросника е 3172, като от тях 63,1% са мъже, а 36,9% са жени. Над половината от заетите в сектора са на възраст между 26 г. и 35 г. (55,1). Забелязва се, че най-много заети имат стаж в компанията си за период по-малко от година.

Най-високи средни нива на ангажираност през 2016 г. се наблюдават при факторите “Качество и фокус върху клиентите” и “Корпоративна отговорност”, а най-ниски - при “Обучение и развитие”, “Възнаграждение и придобивки” и “Оценка на представянето”.


„Топ ИКТ Работодател“ 2016 - демографска информация и данни за ангажираността

© Computer World, Computerworld.bg

Трите фактора с най-ниски оценки са взаимно свързани и се нуждаят от целенасочени усилия за покачване на нивата им. В продължителен период на икономически растеж се случва да бъдат засегнати мотивацията и уменията на трудещите се, затова е важно редовно да се оценява представянето им и да се влагат ресурси в тяхното обучение и развитие. Закърняването на мотивацията и уменията на служителите може да донесе неприятни последици на бизнеса, като ниска ефективност и компетентност на служителите, което от своя страна повишава текучеството.


„Топ ИКТ Работодател“ 2016 - демографска информация и данни за ангажираността

© Computer World, Computerworld.bg

Нека се спрем на интересни и ключови резултати от проучването (навсякъде в текста под „топ 3“ се разбират най-добре представилите се в изследването 3 компании):

- 89% от служителите взели участие в проучването са удовлетворени от компаниите си като работно място, за сравнение този процент за топ 3 е 98,5%;

- За 83% от служителите в сектора и 95% от топ 3 работата носи чувство на удовлетвореност;

- 84% от служителите взели участие в проучването и 96% от топ 3 смятат, че споделянето на знание е съзнателен процев в тяхната компания;

- Едва 68% от служителите в сектора и 92% оттоп 3 знаят, че ако вършат съвестно и добре работата си ще бъдат повишени;

- 70% от служителите и 89% от топ 3 се чувстват удовлетворени от възможностите за обучение, които им предлага компанията;

- 75% от служителите и 94 от топ 3 смятат, че компанията им дава признание за добре свършената работа;

- 67% от служителите и 96% от топ 3 смятат, че компанията им стимулира допълнително доброто представяне;

- Малко повече от половината служители 57% и 87% от топ 3 вярват, че има възможност да участват в процеса на взимане на решенията;

- Само 76% от служителите и 91 от топ 3 получават признание за добре свършена работа.


„Топ ИКТ Работодател“ 2016 - демографска информация и данни за ангажираността

© Computer World, Computerworld.bg

Има още доста работа по развитието на ангажираността на служителите при факторите с по-ниски резултати. Обръщаме специално внимание факта, че 43% от служителите в сектора не са въвлечени в процеса на взимане на решение, или не са наясно с тяхната роля и принос във вземането на решения. Определено служителите не искат да вземат решения, без да са упълномощени за това, но желаят да бъдат въвличани в процеса на събиране и анализ на факти и обстоятелства, обсъждане на хипотезите, прогнозите и плановете. Ползите от тяхното участие в този процес са изключително много. Например, чувството за съпричастност при формиране на стратегията и плановете на компанията, снижава нивата на шум в комуникацията и нивата на съпротива при изпълнение. Когато служителите са част от решението, са много по-ефективни и продуктивни при изпълнението и обратното - при не ясно разбиране на въпроса “Защо трябва да свършим работата „Х“ по начина „Y” - качеството намалява.

Предизвикателство представлява и откритата комуникация както по вертикала, така и по хоризонтала в компанията. Всеки пети служител в сектора не е удовлетворен от обратната връзка в отдела си и смята, че тя не е в помощ на ефективността на екипа. 23% от работещите в компаниите участници не смятат, че комуникацията между мениджмънт и служители е добра. Нещо повече - 32% от служителите не мислят, че промените в компанията се комуникират подходящо и навреме.


„Топ ИКТ Работодател“ 2016 - демографска информация и данни за ангажираността

© Computer World, Computerworld.bg

От тези резултати ясно виждаме огромно поле за работа и подобрения. Насочваме вниманието на компаниите, че е необходимо да се изгради култура на отворена комуникация и свободно изразявана, която от своя страна ще подобри работната атмосфера и ще отключи процеси като непрестанен обмен на идеи за подобряване на бизнеса и постигане на по-добри резултати.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X