Ит Лидери

Защо е важна ангажираността на служителите?

Computer World

За да бъде успешна в днешно време една организация, не е достатъчно да продава или да предлага дадена услуга на примамлива цена, тя трябва да генерира чувство на доверие и усещане за сигурност у клиентите, трябва да поддържа имиджа си и да бъде готова да се променя заедно с изискванията на външния свят. Всичко това се случва с помощта на човешкия капитал в нея и неговото работно поведение.

В управленските практики ангажираността е утвърдена като съществена причина и измерител за бизнес успех и икономическо развитие. Ангажираните служители се свързват с компанията си на емоционално ниво и редица проучвания показват, че с това те допринасят много повече за постигане на бизнес целите. Те припознават в целите на компанията и свои лични цели, поради което се трудят с желание и силен стремеж за постигане на резултати. Това ги кара да се чувстват повече успяващи.

Компаниите работещи системно за повишаване на ангажираността на служителите си в крайна сметка постигат по-добри резултати и са по-успешни.

Основни фактори, свързани с ангажираността според „Топ ИКТ работодател 2016“

Проучването “Топ ИКТ Работодател” се провежда сред български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на нашия пазар и се осъществява по методология на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА).

В изследването се взимат под внимание 18 фактора на ангажираността. Всеки от тях оказва влияние на различен аспект от работното битие на служителите. Факторите се свързват в система и изграждат цялостното отношение към работната среда. След статистическа обработка на данните от проучването можем да разкрием най-важните фактори оказващи влияние върху ангажираността на служителите. Очертава се стабилна тенденция в най-значимите фактори, тъй като за трета поредна година те са: лидерство, признание, даване на възможност за развитие, управление на знанието и комуникация. Интересното е и че тези фактори не променят последователността си. Още веднъж подчертаваме устойчивостта на нагласите и апелираме към HR отделите и мениджмънта да отчетат резултатите и да се „вслушат“ в гласа на служителите си. При планиране на практики и програми за повишение на ефективността и ангажираността на служителите би следвало да се вземат предвид най-важните области за служителите и разбира се тези, които се очертават като проблемни. Съзнателната работа върху емоционалната връзка между служители и компания е не лека, но изключително полезна и в помощ на бизнес резултатите. От своя страна резултатните компании живеят по-дълго и по-успешно, точно както и резултатните хора. Нека разгледаме водещите фактори и анализираме важността им.


Защо е важна ангажираността на служителите?

© Computer World, Computerworld.bg

Лидерство

Лидерите са героите в една компания! Това са успяващите хора в компанията, тези които вдъхновяват останалите членове да полагат усилия да им подражават и да успяват. Те имат желание и настойчивост за преследване на цели и постигане на резултати. В трудни моменти за организацията служат за модел за подражание, а останалите се допитват до тях.

Лидерството и неговото развитие е от ключово значение за цялостната организационна атмосфера. Насочете усилията си в изграждане на корпоративни ценности и отгледайте лидери, които да правят правилните неща. Достатъчно мениджъри правят нещата по правилния начин, но са рядкост талантите, които притежават усета, решителността и активността да изберат правилния път. В дългосрочен план служителите биха следвали хора, които се грижат за тяхното развитие, демонстрират уважение към постиженията им и ги подкрепят в усъвършенстването им. Усилията в откриване и развитие на лидерските умения са инвестиция в развитието на бизнеса, но не само. Тези усилия дават отзвук и в развитието на обществото и на предприемаческата култура в България.

Признание

Длъжни сме да отбележим, че това е значим фактор, но с ниски стойности на удовлетвореност от служителите. Погрешно е да се счита, че признанието се изразява във възнаграждения, бонуси и допълнителни придобивки. Всеки трудещ се човек очаква компенсация за труда си с пари, това е ясно. Доброто възнаграждение е важно, обаче то работи само при добре изградена, прозрачна и носеща чувство за справедливост система за възнаграждение и оценка на представянето.

Необходимо е признанието да се види като директно свързано с въздействие върху бизнес резултатите и HR процесите: то прави видими най-добрите усилия; представя и утвърждава желания стандарт на изпълнение на работата; подкрепя процесите на разпознаване и управление на таланти.

Само по себе си възнаграждението не е достатъчно за постигане на желаното ниво на ангажираност на служителите. Чувството за признание, подкрепа и поощрение за добре свършената работа не трябва да се омаловажава. Към външните мотиватори (възнаграждение и бонус), следва да се прибави и демонстрирана благодарност, уважение и признание. Хората имат нужда да се чувстват ценени и това да бъде направено по подобаващ начин.

Даване на възможност за изява

Получаването на възможност да изявят и развият себе си е високо ценена от служителите и не се изразява единствено с начертаване на кариерен път. Служителите очакват подкрепа при извървяването на този път и действителна заинтересованост спрямо техните несполуки и постижения.

Живеем във време, в което служителите все по-често съзнателно желаят да бъдат по-добри и по-значими за своята компания. Това е сигурен знак за мениджърите, че трудещият се човек е готов да се развива и да постига все по-добри резултати. Тук е ролята на управлението да организира, насочва и помага на това развитие, защото именно стремежът към високи резултати от страна на служителите е ключов при постигане на бизнес целите.

Служителите търсят развитие на личностните си компетенции и умения, както и израстване в компанията на всички нива (хоризонтално или вертикално). Насърчаването на инициативността и делегирането на отговорности са добра възможност за тях, както и израз на доверие.

Управление на знанието

Свидетели сме на изключително интересна и динамична икономическа среда. Глобализацията, иновативността и мобилността на бизнеса са на нива недостигани до момента. От своя страна ИКТ браншът е сред водещите в тази промяна и активност, не само по отношения на компаниите и пазара на труда, но и по отношение на използваните технологии. Тук без изненада отчитаме значимостта на изградените в бизнеса практики за съзнателно управление на знанието. Начинът, по който се ръководи събирането, съхраняването и споделянето на знания между служителите, е ключов фактор за тяхната ангажираност и успеха на компанията.

Компаниите трябва съзнателно да изградят процеси и практики за натрупване, споделяне и запазване на корпоративното знание сред служителите си. Това е неотменимо условие, за да преведат знанието към действие, което от своя страна да допринесе за резултатността.

Лесно достъпните данни и информация в интернет притъпяват любопитството на човек. Тъкмо за това е важно да бъдат поощрявани и възнаграждавани служителите с естествена жажда за знание и развитие на компетенциите. Професионализмът на специалистите е ключово конкурентно предимство във всеки бизнес.

Комуникация

Успешните компании полагат особени усилия за улесняване и подобряване на комуникацията.

На работното място служителите имат естествени потребности свързани с желанието за общуване и подобряване на отношенията с клиенти, ръководители и колеги. Откритата, честна и навременна комуникация на всички нива е ключова за задоволяване на тези потребности. Яснотата в отношенията, взимането на решения и поставянето на задачи е ключова за ангажираността и резултатите на служителите. Компаниите трябва да обърнат внимание на навременното разрешаване на конфликти и да вложат ресурси в знанието за даване на ефективна обратна връзка на всяко ниво в организацията. Това е значимо за поддържането на продуктивна работна атмосфера и постигането на целите.

Важно е компаниите да изградят добра инфраструктурата на комуникация, за да се гарантира разбирането на стремежите и целите, към които е насочена организацията на всички нива. Това от своя страна гради доверието на служителите към компанията и повишава тяхната резултатност.

Динамика през годините:

За всички фактори се използва петстепенна скала за оценка. От “едно” - пълно недоволство до “пет” - пълно удовлетворение от страна на служителите.

Ангажираността на служителите в сектора на информационните и комуникационните технологии запазва стабилност. Отчитаме лек ръст на средното ниво ангажираност на служителите от компаниите участници в проучването „Топ ИКТ Работодател“ – 4,17 (за сравнение 4,12 през 2015 г. и 4,25 през 2014 г.). Нека се има предвид, че извадката от служители попълнили въпросника през 2016 г. е 3172, докато през 2015 г. са 2131, а през 2014 г. - 2273).

През 2016 година, както и през 2015 г., има леко повишение на процента активно ангажирани служители и спад на активно неангажирани (7,6% през 2015 г. и 7% през 2016 г.). Трябва да отбележим, че резултатът в голяма степен се дължи на топ работодателите и на добрата работа на HR мениджърите за развитието на практиките свързани с ангажираността и удовлетворението на работното място в сектора.

Все още много голям е делът на служителите “в риск” и “безучастни”, общо за сектора тези групи съставят 54% от служителите. Насочваме вниманието на ръководителите за анализ и бърза реакция от страна на фирмите относно този слаб резултат.


Защо е важна ангажираността на служителите?

© Computer World, Computerworld.bg

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X