Ит Лидери

Интелигентен град или интелигентен подход на управление

Computer World

Интелигентни са не отделни области или градове – това е подход и нов метод на управление. Няма никакви колебания, че не само големите областни градове могат да бъдат умни градове. Eдин град с население от 10 000 души също може интелигентно да решава проблемите си. Това са част от  изводите, до които стигнаха участниците в конференцията „Интелигентна трансформация на общините“. Инициативата бе организирана от ICT Media съвместно с Националното сдружение на общините в Р. България (НСОРБ) в рамките на Годишната среща на местните власти, която тази година се провежда от 6-8 октомври в курортния комплекс "Албена".

Конференцията „Интелигентна трансформация на общините“ представи много примери за интелигентна градска среда чрез технологични иновации. Сред участниците в събитието бяха Дилян Млъзев, кмет на община Елена; Станислава Димитрова, представител на Търговския департамент на САЩ, Посолство на САЩ в Република България и д-р Соку Рий, заместник-директор кибер-физични системи в Националния институт за стандарти и технологии на САЩ; Радостина Петрусенко, главен сътрудник към ГД "Градско и регионално развитие" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ); инж. Иван Тотев, кмет на община Пловдив; Велимир Миленкински, ключов експерт „Интелигентни транспортни системи“ към „Проект за интегриран столичен градски транспорт” в Столична община; Тодор Тонев, експерт към Асоциация на български Черноморски общини и инж. Лъчезар Росенов, председател на УС на Фондация за реформа в месното самоуправление (ФРМС).


Интелигентен град или интелигентен подход на управление

© Computer World, Computerworld.bg

Lirex.com, Here, TechnoLogica и Vivacom представиха решения, с чиято помощ може бъде постигнато интелигентно управление на градовете.

Как да овладеем кризисните ситуации чрез интегриран подход и съвременни технологии и да осигурим ранна превенция и адекватна реакция при бедствия и кризи обясни Велина Топалова, ръководител търговски екип "Публичен сектор" в Lirex.com. Предлаганият от компанията интегриран подход включва бърз мониторинг и локализиране на бедствието (пожар, наводнение), ранно откриване на признаците и мащаба на събитието, намаляване на човешкия фактор при оценката му, превенция от разпространение на бедствието, опазване на природата и на човешкия живот. За целта цялата информация се събира в Кризисен щаб, който следи и за потенциални замърсявания от промишлени обекти. Създаването на сигурна градска среда пък е сред целите на Центъра за видеонаблюдение на Столична община, чиято система компанията изгражда и развива вече над 8 г. В момента тя включва над 2000 камери, наблюдение на повече от 300 обекта. „Чрез интегрирания подход намалявате времето за реакция, подобрявате ефективността на работата и ограничавате щетите“, каза Топалова.


Интелигентен град или интелигентен подход на управление

© Computer World, Computerworld.bg

Александър Тодоров, ръководител регионално звено в Here България, демонстрира възможностите на картографските услуги на компанията за безопасно движение на водачите, по-добро управление на общинската инфраструктура и оптимизирано използване на активите от бизнеса. През 2015 г. HERE бе продадена от Nokia на консорциум от автомобилни производители, включващ Audi, BMW и Daimler и скоро след това представи първата си облачна услуга за автономни автомобили. „Компанията има над 30 г. опит в обработката и визуализацията на данни, картите й покриват повече от 200 страни, включително България. Днес HERE предоставя услуги на почти всички глобални марки „OEM“, включително na компании като Microsoft, Amazon, Facebook“, заяви Тодоров. До 2020 г. се очаква да бъдат разработени и пуснати в употреба 50 млрд. умни и свързани устройства, които събират, анализират и споделят информация. Новото поколение локализационни услуги осигуряват предупреждения за опасност, за наличие на свободни паркоместа, за трафика в реално време. „Ние предлагаме oтворена локализационна платформа за анализи, услуги, обмяна и добавяне на данни, облачни услуги, производствен инструментариум, защита на личните данни, както и специфични услуги по желание на клиента“, добави Тодоров. В областта на Интернет на нещата Here се стреми да подпомага транспортирането на превозни средства и хора, управлението на автопарка на различни компании, както и да съдейства за градската мобилност. Тя осигурява позициониращи услуги както на открито, така и в закрити пространства. За „умните“ градове компанията допринася с услуги за по-ефективно придвижване и управление на инфраструктурата им. “Чрез HERE градските власти могат да намалят разходите си за събиране на локализационни данни от заобикалящия ни свят или за обработване на съществуващи ГИС данни, каза Тодоров. - Технологията HERE LiDAR позволява локализация върху карта и във виртуална околна среда с точност до 1 см. Подобрява се и сигурността чрез минимизиране на опасността от пътни инциденти“, допълни той.


Интелигентен град или интелигентен подход на управление

© Computer World, Computerworld.bg


Интелигентен град или интелигентен подход на управление

© Computer World, Computerworld.bg

По думите на Никола Гечев, директор „Корпоративни продажби“ във Vivacom, комуникационните компании са фундаментът, върху който се изграждат решенията на интелигентния град. Той обясни как телекомът може да подкрепи местните власти при тяхната дигитална трансформация. За пример бяха дадени решенията за видео наблюдение като бе подчертано, че компанията може да участва във всеки етап на тяхното изграждане – от планирането, през идейния проект, до неговата реализация. Също така тя може да консултира общините за наличните възможности за финансиране на подобни инициативи и дори бъде да бъде финансираща институция, а клиентите да изплатят изградената система на месечни вноски за определен период от време.

Светлозар Захариев, мениджър “ГИС и е-управление” в ТехноЛогика, представи системата за управление на риска от наводнения в община Бургас. Системата е изградена с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, като целта й е събиране, обработка и предоставяне на информация в реално време от мониторинговите точки за нуждите на своевременна реакция в кризисна ситуация, както и оповестяване на заинтересованите институции (Гражданска защита, МВР и т.н. ) и на населението в общината. Освен това тя подпомагане процеса на вземане на решения на отговорните институции на територията на Община Бургас чрез създаване, анализ и съхранение на прогнозни модели, свързани с наводнения.


Интелигентен град или интелигентен подход на управление

© Computer World, Computerworld.bg

Системата се състои от няколко модула, включително модул за обработка на получаваната информация от измервателните станции и визуализация на данните за поддържане на обща оперативна картина на територията на общината. Някои от станциите измерват нивото и скоростта на покачване на водата (напр. на гребния канал Вая, яз. Маринка, яз. Кайлъ дере и др.), други измерват само количеството валежи (МБАЛ Колодрума), но има комбинирани станции за валежи и за ниво и скорост на покачване на водата (в Лозово и в Долно Езерово). В същото време инсталираните видеокамери осигуряват постоянен визуален контрол на мониторингови станции и на водни басейни, а връзката за обмена в реално време е през мобилна мрежа, като се поддържат GSM/GPRS/3G.

Оповестяването се осъществява чрез SMS и електронна поща до предварително дефиниран списък от абонати, като този списък може да бъде актуализиран от администратора на системата. Абонатите на тези съобщения са Община Бургас, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- Бургас; Областна управа Бургас; Регионална инспекция по околната среда и водите- Бургас; Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район; както и Националният институт по метеорология и хидрология- клон Бургас.

Предвидено е и модул за сътрудничество с гражданите на общината (местни хора, рибари, природолюбител, фермери, неправителствени организации, медии и др.), които ще имат възможност да подават сигнали и да въвеждат информация за случващо се или очаквано бедствие, например скъсана дига, затлачен мост, непочистено речно корито и др.

Модулът за справки поддържа и предоставя специализирани и публични справки въз основа на събраната, обработена и верифицирана информация в информационната система. Тя може да обменя данни и с външни системи, добави Светлозар Захариев. Вече е осъществена интеграция с наличните в община Бургас системи като Мобилната лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Бургас, GIS портала, с инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шумовите смущения в морските води (MARLEN). Предвидени са и бъдещи интеграции на база на стандартни интерфейси, INSPIRE и OGC стандарти, заложени в системата като Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ), изграждана от МОСВ и със системата за управление на трафика в гр. Бургас, добави той.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X