Ит Лидери

Общината и университетът протягат ръка към бизнеса в Русе и региона

Computer World

Според изследване на Българска аутсорсинг асоциация 91% от аутсорсинг бизнеса е съсредоточен в София, а според изследване на Colliers 60% от заетите съвременни бизнес площи са от аутсорсинг индустрията. Българската аутсорсинг асоциация очаква до 2020 година 60 000 служители да са заети в аутсорсинг бранша, а потенциалът на практика е за 90 000. Кадровото развитие, отговарящо на бизнес изискванията, възможността за удовлетворяване на все по-растящите изисквания на съвременното поколение служители, балансът между кадрово развитие и възможности за пълноценен личен живот и инвестиционният климат, бяха сред дискутираните теми в дискусията „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между  местната власт и бизнеса“. Инициативата бе проведена на 16 септември с домакинството на община Русе и е част от мащабен проект, организиран от ICT Media, Българска аутсорсинг асоциация и Асоциация на собствениците на бизнес сгради, обхващащ градовете Русе, Бургас, Варна, Добрич и Велико Търново. Партньори на пилотното издание на проекта в гр. Русе бяха Аон България, Бизнес Арена Русе и Бизнес Парк Русе

Интелигентно развитие на региона

Общинската администрация, Общинският съвет и Русенският университет „Ангел Кънчев“ са приели през юли Общинска иновационна стратегия за интелигентна специализация, съобщи д-р Страхил Карапчански, заместник-кмет „Европейско развитие“, община Русе, който представи дейностите в посока развитие на региона, с акцент върху подобряване инфраструктурата и качеството на живот на гражданите.

„Намираме се почти в средата на програмния период 2014 – 2020 г., в който община Русе изпълнява много амбициозен интегриран план за градско възстановяване и развитие. В рамките на този план има над 56 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ конкретно за реализацията на инфраструктурни проекти. Тези проекти са в 3 направления – градска среда и интегриран градски транспорт, образователна инфраструктура и не на последно място социалната инфраструктура“, каза Карапчански. Важен фокус в стратегическия документ е поставен върху ИКТ сектора като индустрия с перспективи за развитие с оглед на отличните традиции на Русенския университет в тази сфера и постепенно създаващия се клъстер на ИКТ компании, добави той.

Според чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, председател на Общинския съвет, град Русе, в контекста на темата за конкурентоспособна икономика и стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса основният акцент е върху два елемента – от една страна, неразривната връзка между община, бизнес и образование, а от друга - развитие и стимулиране в национален план. Проф. Белоев изрази готовност, че Общинският съвет на Русе ще реагира на всяко едно предложение, ще го развие, ще се вземат съответните решения, като по този начин ще се даде възможност за развитие на бизнеса и икономиката, както на регионално, така и на национално ниво.

Кадрите

В региона се водят диалози и консултации с много партньори за създаването на центровe за компетентност, стана ясно още по време на дискусията. В момента се работи в посока създаване на първия такъв център, а именно Център за компетентност в областта на ИКТ в рамките на ОП Развитие за интелигентен растеж. 

"Във връзка с темата за развитие на кадрите, важно е да отбележим ролята на фондация „Русе – град на свободния дух“, както и на конкурса „Знание и растеж“, към който вече има създадена работилница за дигитални стратегии, предоставяща менторски програми, което от своя страна фокусира интереса на младите хора в конкретни направления", коментира д-р Карапчански. 

В допълнение, по време на дискусията стана ясно, че на заседание на Общински съвет – Русе е постъпила идея за стимулиране развитието на чуждоезиково обучение още от детската градина.


Общината и университетът протягат ръка към бизнеса в Русе и региона

© Computer World, Computerworld.bg

Коментирайки темата за кадрите, проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“, съобщи, че Университетът разполага с потенциала на 9000 млади хора - студенти и докторанти, обучавани в различни области на висшето образование. И въпреки че през последните години във връзка с промените във висшето образование Университетът получава критики за това, че се развива като многопрофилен, като представител на висшето учебно заведение проф. д-р Велизара Пенчева съобщи, че от Университета оценяват направеното през последните 20 години като адекватна реакция на потребността на кадрите в този регион. Русенският университет „Ангел Кънчев“ има амбицията да покрие целия Дунавски регион от Видин до Добрич, уточни тя. През юли Университетът и областните управители на областите по река Дунав са започнали сътрудничество, което вече е обвързано с конкретни дейности в тази посока.

Унивеситетът в последните години е предприел редица дейности за подобряване средата на практическо обучение на студентите, както и за тяхната успешна реализация след завършването им и намирането на работни места. По думите на проф. д-р Велизара Пенчева конкурентоспособност и университет вървят като паралелни линии, между които е необходимо да се развие потенциалът с усилията на всички. При това, според нея, е необходимо да се помисли как да се прагматизира партньорството между всички участници, как да се постави в конкретни измерения работата в колективи. Освен частните интереси на всеки от партньорите, би трябвало да стоят и интересите за развитие на региона, а Русенският университет носи отговорност за това чрез своите 8 факултета и два филиала, развивайки се като техническо висше училище, а впоследствие като многопрофилен университет. 


Аутсорсингът и развитието на работната среда

През последните години Българската аутсорсинг асоциация е подела инициатива да разпространи какво точно е аутсорсинг и че аутсорсингът не е просто предоставяне на услуги, а води до иновации, решения, креативни идеи, опит, който допринася много за развитието на регионите. Върху това акцентира в своето изказване Станимир Николов, член на УС на Българска аутсорсинг асоциация и изпълнителен директор на ЕПАМ Системс България. Като представител на аутсорсинг бранша, Станимир Николов изрази становище, че за аутсорсинг компаниите е важна подкрепата на администрацията, управляващата власт и инфраструктурните проекти. България става доста интересна дестинация за хора от държави, за които никога не сме предполагали, че искат да живеят тук, а Русе е много интересна локация заради своето географско положение и близост до границата. Аутсорсинг фирмите все повече вкарват хора отвън. Асоциацията вече работи активно с Пловдив, съобщи Станимир Николов и уточни, че асоциацията вижда необходимост да се работи в посока развитие на кадрите в цялата страна, чиято липса за момента е основна спирачка за всички браншове. Аутсорсинг индустрията има много различни отрасли, но най-търсените към момента кадри са тези, които знаят чужди езици и технологии.


Общината и университетът протягат ръка към бизнеса в Русе и региона

© Computer World, Computerworld.bg

Според Верка Петкова, мениджър офиси и логистични площи в Colliers, особено важна в решаването на проблема с кадрите е привлекателната работна среда. Тя изрази мнение, че съществува необходимост от ново поколение сгради, защото младите кадри очакват да работят в модерна и удобна офис среда, в едно гъвкаво пространство. „Имаме клиенти, които печатат на 3D принтер желаната среда“, допълни Верка Петкова.

Тя обясни, че когато един инвеститор прави оценка дали да инвестира в България, Молдова, Украйна, Полша или Русия, компании като Colliers създават първоначалната основа дали тази компания да влезе в България или не. „Впоследствие средата е една много малка разходна част, по-важни са политическата стабилност, макроикономическата рамка. Важна роля играе и наличието на конкурента, т.е. логиката е „Ако конкурентът ми е отворил офис в дадена страна, трябва и аз да съм там. На Русе са нужни именно такива модерни бизнеси и мисля, че аутсорсинг асоциацията може да помогне“, коментира Петкова.

Тя даде пример с новата сграда Бизнес арена Русе - мултифункционален проект, който освен с офис части, ще разполага с търговска част и бизнес хотел. „Сградата е в процес на строеж, но трябва да е готова в края на следващата година, има достатъчно място за всеки, който има желание за развитие бизнеса си в Русе. Тя е съобразена изцяло с изискванията на аутсорсинг бизнеса, а за клиентите ще бъде равнозначно дали са в Руся, София или Берлин“, заяви Петкова.

Д-р Карапчански допълни визията на общината в тази посока и добави, че през последните пет години община Русе активно работи в посока градски и инвестиционен климат, чрез изпълняването на стратегията за инвестиционен маркетинг. 

Инфраструктурната свързаност бе сред проблемите, посочени от Асоциация на собствениците на бизнес сгради като предизвикателство за развитие на региона. Своевременното решаване на проблема с териториалната изолация на региона определено ще повлияе върху развитието на този регион, бе мнението на Асоциацията. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X