Ит Лидери

Регистърът за особени залози ще предлага е-услуги

Computer World

Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ), който в момента е самостоятелно юридическо лице към Министерството на правосъдието, ще премине към Агенцията по вписванията, обяви Министерски съвет. Промяната ще доведе до цялостната електронизация на регистъра с цел предоставяне на електронни услуги и превръщането му в публично достъпна база данни за вписаните обстоятелства по Закона за особените залози.

Промяната се предлага в законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози, приет от правителството на 21 април. Предстои предложението да бъде обсъдено в Народното събрание.

Целта на промяната е повишаване на ефективността на регистрите, администрирани от Агенцията по вписванията, оптимизиране на бюджетните разходи по воденето и съхраняването им, интегриране на предоставяните административни услуги, както и оптимизиране на цялостната структура в системата на Министерството на правосъдието. Със създаването на възможност за електронен достъп до информацията се доразвива въведеният принцип на публичност на ЦРОЗ, посочват още от Министерски съвет. Очаква се възможността за ползване на електронни услуги да доведе до намаляване на административната тежест и спестяване на значителен организационен и финансов ресурс – услугите, предоставяни от регистъра, ще са достъпни за гражданите и бизнеса от всяко териториално звено на Агенцията по вписванията.

Предвидена е и възможност за подаване на заявления за вписване по електронен път. Начинът на подаване и изискванията за съдържание, форма и формат ще се уредят допълнително в специална наредба.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X