Ит Лидери

Европейският платежен съвет готви схема за SEPA моментални преводи в €

Computer World

Констанца Кадънкова

В момента можем да осъществяваме кредитни преводи, но това отнема минимум един ден, като транзакциите не могат да се случват в празничните и неработните дни. Има случаи, в които потребителят или сътрудникът биха желали паричните трансфери да се извършват по-бързо, в рамките на секунди. Гледайки картата на света, забелязваме появата на решения за бързи плащания в Съединените американски щати (САЩ), Австралия, Сингапур, както и в държави от Единната зона за плащания в евро (Single Euro Payments Area - SEPA) – Полша, Обединеното кралство, Швеция, Дания, но в момента не съществува паневропейска схема, която да позволява незабавни плащания в евро в рамките на SEPA. За да се избегне фрагментацията на различни решения, европейските институции в лицето на Европейски борд за плащания в евро (Euro Retail Payments Board - ERPB), поканиха Европейския платежен съвет (European Payments Council - EPC) да създаде такова паневропейско решение за моментални плащания. Решението ще представлява схема за незабавни плащания в евро в рамките на Единната зона за плащания в евро (SEPA Instant Credit Transfer - SCT Inst), която предстои да бъде публикувана през ноември 2016 г. За да се въведе тази схема обаче, е необходимо всички участници по веригата на осъществяване на транзакциите да бъдат подготвени и да са направили съответните инвестиции, така че целият процес от необходимите проверки и потвърждения до извършване на преводите да се извършва в рамките на 10 секунди, независимо дали е ден или нощ, и дали е делник или неработен ден, заяви Етиен Гус, генерален директор на Европейски платежен съвет.

Етиен Гус беше специален гост на 18-ото издание на финансовия технологичен форум, организиран от ICT Media и ISACA-Sofia Chapter на 14 април 2016 г. в „София Хотел Балкан“. Събитието се състоя под егидата на Българската народна банка и на Комисията за финансов надзор и със съдействието на Асоциацията на банките в България, Асоциацията на българските застрахователи, и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

SEPA и незабавните плащания

Незабавните, или моментални, плащания, представляват клиентски плащания, които се инициират по електронен път, достъпни са за клиентите по всяко време (24/7/365), и при които междубанковият клиринг настъпва незабавно или почти незабавно, а сметката на получателя се заверява в рамките на секунди след инициирането на платежната транзакция.

Европейският платежен съвет представи на Европейския борд за плащания в евро още през ноември 2015 г. предложение за дизайна на новата схема за незабавни плащания в евро в SEPA - SCT Inst. Предложението беше прието от Европейски борд за плащания в евро и покриваше основните характеристики на схемата, които трябваше да са избираеми и основани на инструмент за трансфер на плащания, за транзакции в евро във всички 35 държави от SEPA. За да се постигне възможно най-ценово ефективната схема за всички участници, тя трябва да има, доколкото е възможно, същите основи, както съществуващата SEPA схема за кредитни преводи, уточни Гус.

На дневен ред остават някои въпроси като максималното време (брой секунди), необходими за обработка на SCT Inst транзакция, както и максималната сума в евро за SCT Inst транзакция, които според вижданията на Европейския платежен съвет трябва да бъдат решени в диалог с всички заинтересовани страни.

В този смисъл, от 12 април до 10 юли 2016 г., Правилникът за схема за незабавни плащания в евро в рамките на Единната зона за плащания в евро е обявен за публична консултация, като всяка заинтересована страна може да вземе отношение по него. Правилникът описва бизнес и техническите правила, които всички доставчици на платежни услуги (PSP), желаещи да се придържат към тази незадължителна схема, трябва да следват. В него се твърди, че паричните средства (първоначално с таван до 15 000 евро за всяка транзакция) ще трябва да бъдат налични в сметката на получателя в рамките на 10 секунди, на база 24/7/365, независимо дали транзакцията е направена между две сметки в една и съща SEPA държава или в две различни SEPA държави. Също така, индивидуалните участници в схемата биха могли да се договорят двустранно или многостранно (например, в рамките на специфична SEPA държава) за по-кратко време за изпълнение и/или за по-висок максимален размер на средствата, ако искат.

Предложената от Европейския платежен съвет схема SCT Inst се фокусира върху бизнес и техническите правила за незабавни кредитни преводи, като например относно съдържанието на съобщенията за плащане. Действията под отговорност на други страни, като клиринговите къщи и подробностите по сетълмънта, се очаква да се провеждат паралелно.

След изтичането на 3-месечния срок за обществена консултация, Европейският платежен съвет ще разгледа всички коментари, в близко сътрудничество с представителите на заинтересованите страни. Планира се новата схема за незабавни плащания в евро в SEPA да бъде публикувана през ноември 2016 г., и да влезе в действие година по-късно - от ноември 2017 г., за да предостави достатъчно време на участниците в схемата да внесат необходимите промени в техните организации.

Етиен Гус уточни, че за въвеждането на новата схема няма да бъдат необходими законодателни промени; заинтересованите страни ще трябва само да подпишат споразумение с Европейския платежен съвет. Банките ще трябва да подготвят инфраструктурите си и технологичните си решения, за да може да се извършват съобщенията за потвърждение за моменталните плащания.

Единната зона за плащания в евро (SEPA) обхваща единен набор от платежни инструменти в евро (кредитни преводи, директни дебити и платежни карти), посочи Александър Костов, главен експерт, дирекция „Методология и финансови пазари“ в Българската народна банка (БНБ). По думите му, SEPA) обхваща също така общи бизнес практики и технически стандарти (IBAN, ISO 20022 XML за формат на съобщенията, стандарт EMV при картите), инфраструктура за обработка на плащания в евро и хармонизирана правна рамка, която се изразява в Регламент (ЕС) № 260/2012. Териториалният обхват на SEPA съдържа 34 държави в Европа, включително такива извън ЕС и Европейското икономическо пространство, добави той.


Европейският платежен съвет готви схема за SEPA моментални преводи в €

© Computer World, Computerworld.bg

Регламент (ЕС) № 260/2012 определя за държавите извън еврозоната, каквато е и България, срок, най-късно до 31 октомври 2016 г., за миграция на доставчиците на платежни услуги към SEPA кредитни преводи и директни дебити и за отпадане на изискването за посочване на BIC от ползвателите на платежни услуги. В същия срок системите за малки плащания следва да осигурят оперативна съвместимост с други подобни системи в рамките на ЕС.

Генералният директор на Европейски платежен съвет подчерта, че новата схема се разработва в улеснение на потребителите.

SEPA в България

Специалистът от БНБ Александър Костов отчете, че към края на 2015 г. делът на SEPA кредитните преводи от общия брой наредени клиентски кредитни преводи в евро е 59% и се очаква той да стане 100% до края на октомври 2016 г.

Миграция към стандарта EMV е почти напълно завършила при кредитните карти – 99,8% и при дебитните карти – 90,4%, както и при инфраструктурата – на 100% при - банкоматите (ATM) и на 99,9% при POS терминалните устройства.

От 2006 г. IBAN е единственият стандарт за идентификация на банкови сметки. BIC кодът на банката на получателя може да бъде идентифициран чрез IBAN на неговата сметка. От 2010 г. в България функционира SEPA съвместимата платежна система BISERA7-EUR, която е оперирана от „Борика-Банксервиз“, и която има изградена директна връзка с три платежни системи за малки плащания в страни от ЕС, посочи Александър Костов.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X