Ит Лидери

Българските лични карти – с е-подпис и друг чип за биометриката

Владимир Владков

Правна възможност личните карти на българските граждани да съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис предвижда новият законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (ЗБЛД), публикуван за обществено обсъждане до 15 април на портала за обществени консултации на Министерския съвет strategy.bg. Законопроектът, внесен в Министерския съвет от Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, е „систематично свързан с нормативната уредба за електронната идентификация и удостоверителните услуги в националното и европейското право (Регламент на ЕС № 910 от 2014) и е съобразен с възприетите в държавите-членки на ЕС стандарти и добри практики“, пише в мотивите към законопроекта.

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи„Законопроектът е подчертано технологично-неутрален, за да се осигури възможност подзаконовата нормативна уредба да бъде лесно актуализирана в синхрон с последните технологични достижения, международни стандарти за информационна сигурност и защита на личните данни. Въвеждат се разпоредби, които дават възможност на гражданите да контролират каква информация се записва на електронните носители, съдържащи се в личните карти“, пише още в мотивите.

Законопроектът ще уреди наличието на електронен носител на информация (чип)

в личните карти, като е предвидено заявяването на желанието да се ползва електронна идентификация да става според правилото на изричния отказ, гарантирайки правото на избор на българските граждани. Отчетена е необходимостта от осигуряване на допълнителни защити и повишаване на сигурността на личните карти. Данните, съдържащи се в машинно-читаемата зона на личните карти, ще бъдат записвани служебно и във вградения електронен носител на информация, като бъдат защитени от подправяне с криптографски методи посредством електронен печат на МВР по смисъла на Регламента на ЕС № 910 от 2014 г. По този начин се въвежда лесен и достъпен допълнителен метод за проверка на автентичността на личните карти чрез стандартна валидация на цифровия сертификат на електронния печат, която може да се извършва и автоматизирано по реда на Закона за е-документа и е-подписа по аналогия с валидациите на квалифицираните електронни подписи (КЕП). „Предимство на този подход е, че проверка за автентичност на лична карта ще може да извършва всеки, на когото лицето я е предоставило, без да има необходимост и нужда от право на достъп до чувствителни биометрични данни“, обясняват вносителите.

Същевременно на електронния носител на информация в личната карта ще могат да се записват и биометричните данни на лицето, но в отделен защитен сегмент на носителя, съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване (ICAO) DOC 9303, и то само ако в заявлението за издаване лицето е заявило желание за това.

Няма да сменят валидните лични карти

Законопроектът не предполага задължителна смяна на личните карти на българските граждани. Промяната ще става поетапно при изтичане на срока на валидност на настоящите лични карти. По данни на МВР всяка година, поради изтичане на срока се издават по около 600 000 лични карти, било поради загуба, изтичане срока на валидност или навършване на 14-годишна възраст. В някои години обаче се очаква този брой да нарасне повече от 3 пъти - до 1,6 млн.

Като допълнителна мярка за постигане на масова употреба на електронната идентификация и с оглед на техническите възможности на електронните носители, законопроектът регламентира използването на електронна идентификация и в международния паспорт. „Записването на удостоверения за електронна идентичност и електронен подпис става само ако гражданинът е заявил изрично желание за това, обясняват авторите на законопроекта. - Макар идентификацията с паспорт за целите на електронното управление да е подход, който никоя друга държава не използва, възможността за това може да бъде полезна на българските граждани, особено на живеещите или пребиваващи в чужбина.“

Смята се, че ако бъде приет в този вид законопроектът ще създаде условия услугата да се ползва от голян брой граждани, а това ще окаже позитивен ефект върху изграждането на електронното управление, отварянето на институциите към гражданите и достъпа до електронни административни услуги.

Законопроектът предвижда още възможност за ползване на е-услуги и от

пребиваващи в Република България чужденци,

като на електронния носител в разрешителното за пребиваване се дава възможност за запис на удостоверение за електронна идентичност и удостоверение за КЕП.

„Към момента гражданите трябва или да закупят квалифициран електронен подпис (КЕП), или всяка администрация поотделно да проверява тяхната самоличност, за да им издаде код за достъп. Националната схема за електронна идентификация, уредена в Закона за електронната идентификация, в комбинация с факта, че всеки български гражданин има издадена лична карта, ще реши този проблем и ще повиши използването на електронни административни услуги, съответно ще намали разходите за гражданите и бизнеса“, обясняват мотивите си авторите на законопроекта.

В същото време квалифицираните удостоверителни услуги са услуги на свободния пазар и не е възможно МВР да стане доставчик на КЕП. За да се запазят принципите на свободния пазар, но едновременно с това да се предостави възможност за използване на КЕП на максимално голям брой граждани, разпоредбата предвижда заявяване от доставчик на удостоверителни услуги. Законопроектът дефинира и правилата за прекратяване на удостоверенията за електронна идентичност и за КЕП при обявяване на личен документ за невалиден. Законопроектът разширява възможностите за подаване на заявления за издаване на документи по електронен път, като добавя използването на електронната идентификация като алтернатива на КЕП.

С цел максимална защита на личните данни, законът забранява записването на данни на картата, които не се изискват от закон и за които лицето не е подало изрично заявление. С тази разпоредба се оставя възможността за използване на личната карта и за цели извън целите на електронната идентификация.

Данните от машинно-четимата зона, записаните на електронния носител, ще позволят и използване на личната карта за идентификация по електронен път присъствено (например при регистрация в лечебни заведения, градски транспорт и др.). Четенето на тези данни обаче изисква изрично осигуряване на достъп от страна на лицето (например поставяне в четец). Така ще се изключи възможността за пасивно четене, което би нарушило личната неприкосновеност на гражданите, пише още в мотивите.

Плановете са законът да влезе в сила от 1 януари 2018 г., когато МВР ще има техническа възможност за издаване на лични документи с електронен носител. В същото време проектът на за изменение и допълнение на ЗБЛД няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет за 2016 г., поради което е приложена финансова обосновка.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X