Ит Лидери

IDC: Дигиталната трансформация – във фокуса на бизнесите през 2016 г.

Computer World

Следващите години ще са белязани от инициативите за дигитална трансформация на предприятията, предвижда IDC. От анализатора обаче предупреждават, че фокусът на мениджърите трябва да бъде поставен върху гъвкавостта, бързия растеж и мащаба, за да бъде запазена конкурентоспособността.

Най-големи трудности за ИТ ръководството ще произтичат около бизнес нуждите, технологичните възможности и непрекъсваемостта, свързани с дигиталната трансформация. Данните на IDC сочат, че две трети от директорите на компаниите възнамеряват да се съсредоточат върху такива стратегии през 2016 г. и от ИТ мениджърите се очаква да преведат по този път всички отдели.

Същевременно, само 25 на сто от ИТ директорите се чувстват уверени, че управляват оборота, идващ от дигитален бизнес. Що се отнася до непрекъсваемостта и наличността пък усилията са насочени към поддръжка на по-стари системи и това как те да бъдат поддържани в условията на ограничен бюджет, като в същото време се изпълняват желанията на ръководството за дигитална трансформация.

За постигане на всичко това през следващата година бизнесите трябва да се фокусират върху иновациите и интеграцията на технологии, считат в IDC. Това включва изграждане на крос-фукционални партньорства, инвестиции в нови решения и създаване на необходимата култура вътре в предприятията.

Триизмерен подход

Резките промени могат да са трудни за ИТ отделите, които по традиция не са толкова гъвкави, колкото други звена в компаниите. Според проучването CIO-тата директорите управляват ИТ, изградено на поколения бизнес и технологични промени. Дигиталната трансформация обаче изисква още повече ловкост и гъвкавост.

IDC привежда данни от изследването 2015 SIM IT Trends Study, според които ИТ се радват на все по-голяма централизация в компаниите и повече финансиране с цел гъвкавост и иновации, като същевременно мениджърите са фокусирани върху аспекти като сигурността и недостига на опитни кадри. От анализатора предлагат като решение „триизмерен подход по отношение на лидерството: създаване и подпомагане на трансформацията със скоростта на бизнес нуждите, като същевременно се създава гъвкава и сигурна основа за бъдещето“.

Нови дигитални приходи

ИТ отделът не е единственият изпитващ трудности заради дигиталната трансформация. IDC дава за пример автомобилната индустрия, където свързаните коли създават платформи за нови услуги, персонализация и дори напълно автономни превозни средства. С адаптирането на индустрията тя обръща поглед към т.нар. Трета платформа (мобилни приложения, големи данни, Интернет на нещата) за посрещане на потребителските нужди. Според анализатора, една трета от топ 20-те фирми в различните сфери ще се окажат притискани от нови конкуренти през следващите пет години, като залогът ще бъде „трансформация или загиване“.

IDC предлага на бизнесите да се фокусират върху привличане на нови таланти и умения и препоръчва отделяне на време за разбиране и възприемане на новопоявяващите се технологии. В изследването се споменава още, че при изграждането на платформи те трябва да избягват прахосването на ресурси с цел резерви, а да създават предложенията по модела „plug-and-play“. До 2018 г. компанията очаква 35% от ИТ ресурсите да отиват директно за създаване и имплементиране на нови дигитални потоци вътре в бизнесите.

Управление на данните

Информацията вече се е превърнала в ресурс за предприятията и IDC предвижда, че до 2017 г. 80% от ИТ директорите ще разполагат с план за използването на информацията за изпреварване на конкуренцията. Максималната ефективност и възможностите за печалба, произлизащи от данните, ще се превърнат във важен мотиватор за бизнесите през следващите години. Според проучването, в момента над 70 на сто от организациите разполагат с някакви процеси за оценка на стойността на информацията.

Въпреки че 95% от запитаните ИТ директори считат, че данните влияят на бизнеса, 68% споделят, че изпитват трудности в намиране на съмишленици във висшия мениджмънт, които да гледат на нещата по прогресивен начин. Това води до трудности, свързани с неправилно управление на информацията и грешки поради неточности в данните.

Според IDC решението е в създаване на рамка за управление на информацията в организацията и създаване не отговорност у ръководството за напредъка в тази насока. Също така компаниите изпитват нужда да обединят традиционния BI с новопоявяващата се тенденция за анализиране на всеобхватност на информацията.

Сътрудничество при дигиталната трансформация

Въпреки критичното значение на цифровата трансформация за успеха на бизнесите, според IDC до 2018 г. 70% от капсулованите инициативи в тази посока ще претърпят провал заради недостатъчни сътрудничество, интеграция, източници или слабо управление. От там допълват още, че през идните години организациите няма да разбират напълно как да насърчават иновациите в тази насока, което може да доведе до вътрешна конкуренция между мениджърите по сигурността, бизнес лидерите и ИТ в тази насока.

Според проучването не е възможно да провежда успешно преобразуване на ИТ без дигитална трансформация от висшия мениджмънт. Т.е. ръководителите трябва да окуражават крос-фукционалната съвместна работа по отношение на цифровите инициативи. Компаниите трябва да стъпват върху досегашния си опит по отношение на т.нар. agile project management, интегрираното управление на услуги и корпоративната сигурност.


Експерименти, скорост и качество

Досега ИТ отделите никога не са били особено бързи при реформирането си, нито са изградили реалистични очаквания за средствата и енергията, влагани в разработката на софтуер, считат в IDC. Същевременно, според анализатора до 2018 г. 90 на сто от ИТ проектите ще се основават на принципите на експериментирането, скоростта и качеството.

Изследването посочва т.нар. agile project management, целящ да предложи „по-обтекаеми“ процеси по разработка за всички ангажирани отдели. Много проучвания обаче показват, че компаниите не използват пълния потенциал на тази методология, по всяка вероятност заради страха от резки промени. От IDC подчертават обаче, че организациите, които не превъзмогнат тези опасения, ще забавят развитието си и че те трябва да направят така, че проектите да бъдат приключвани с нужната скорост. Тези процеси трябва да бъдат дефинирани на базата на „обратна връзка, промяна и непрекъсната адаптация на бизнеса по отношение на неговите цели, за които пък трябва да се очаква, че ще се променят поради двигателите на цифровата трансформация“. Според IDC фокусът през следващите години ще е върху ускоряването на промените, без от това да страда качеството.

Сигурност чрез ограничаване и контрол

Темата за сигурността е гореща, като течовете на информация се случват все по-често поради по-голямата зависимост на компаниите от технологиите за добив на данни (т.нар. data mining). През последните години обаче повечето инициативи в тази посока приличат по-скоро на кръпки, като стратегиите са насочени към защита на системите и отбиване на атаки. Според IDC, до 2016 г. 70% от предприятията ще изместят фокуса си в посока сигурност от типа „ограничаване и контрол“, вместо да залагат на „защита на периметъра“.

Промяната ще зависи много от предвиждащите анализи за изграждането на нови стратегии, комбиниращи нови с традиционни методи. Чрез оценка на рисковете ИТ отделите могат да разграничават различните ресурси по отношение на мерките за сигурност. Анализаторът описва всичко това като цялостен подход, който трябва да се разпростира върху области като бизнеса, информацията, приложенията и технологиите.

Рационализация

Събирането на данни е свързана с трудности задача, но същевременно не всички бизнеси събират важна информация. Също така голяма част от нея остава неупотребена поради недостатъчна поддръжка от страна на ИТ. IDC предвижда, че до 2016 г. 75% от ИТ директорите трябва да възстановят различни инициативи за рационализация с цел опростяване на средата и стартиране на иновации.

Според анализатора, през последните 10 г. компаниите са насочили вниманието си предимно към приложенията и инфраструктурата, а данните са се оказали повече или по-малко игнорирани. С назряващата дигитална трансформация обаче предприятията трябва да се фокусират не чак толкова върху бекенд системите и да намаляват комплексността чрез стратегии за рационализация.

Стратегическа архитектура

Въпреки че през следващите години значителна част от вниманието ще се насочва към бързите промени, компаниите все пак ще трябва да оценяват влиянието на новите услуги и продукти. Според IDC бизнесите ще трябва да са фокусирани върху „постоянство при всички канали“, за да бъдат успешни. Може да се каже, че промените ще са един вид разход при реформирането на различните отдели, инфраструктури и процеси.

Въпреки че това ще е от ключово значение за оцеляването на много бизнеси, до 2017 г. IDC предвижда 60% неуспеваемост на инициативите по дигитална трансформация заради липса на стратегическа инфраструктура. Подготовката за тези промени включва координиран подход и конкурентна нагласа по отношение на скоростта и наличността, както и опростяването на процесите по възприемане на нови технологии и услуги.

Crowdsourcing

Т.нар. краудсорсинг се превърна в нещо нормално при групите, използващи технологии за колективен набор на знания и дори финансиране. Този модел все още обаче не е достигнал до предприятията, считат в IDC, и това е проблем. През следващите години бизнесите ще трябва да трябва да изместят фокуса си в посока съвместна работа с използване на платформи като GitHub. От анализатора посочват, че благодарение на постепенното изкачване представители на поколението Y (т.е. родените между 1980-а и първите години след 2000-а) по корпоративната стълбица тези промени ще се случват и по естествен път.

Според IDC това ще се случи бързо – очакванията са до 2018 г. 80% от организациите за подпомагане на развитието в различни области, поддържащи дигиталната трансформация, да гледат на колективните знания и краудсорсинга като на обичайна практика. Съвместната работа на това ниво спомага за създаването на отворена среда и култура на сътрудничество в компаниите.

Бизнес услуги

С увеличаването на броя бизнеси, използващи приложения, продукти и услуги, основаващи се на споменатата Трета платформа, ръководителите трябва да очакват мигриране от създаване към закупуване и интегриране на услуги. До 2017 г. IDC предвижда, че 40% от услугите, управлявани от ИТ, ще бъдат бизнес услуги, насочени към т.нар. добавено преживяване (augmented experience) и умните продукти.

Според проучването, предпоставките за тази промяна включват облачните услуги, свързаните екосистеми, както и „обединяването на реалния живот с дигиталната идентичност“. Бъдещите бизнес предложения няма да се фокусират върху подобряване на оперативните процеси, а към интеграцията на нови дигитални продукти. От IDC обаче подчертават, че компаниите трябва да бъдат подготвени за смяна на доставчиците, тъй като очакванията са една трета от управляваните услуги да претърпят неуспех през следващите пет години.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X