Ит Лидери

Агенцията по безопасност на храните пуска електронни регистри

Computer World

Александър Главчев

Финализиране на проект за осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до регистри обяви Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Договорът за изграждане на системата е сключен в средата на 2014 г. и е изпълнен със 100%  безвъзмездна финансов помощ  по Оперативна програма “Административен капацитет”. Общата стойност на проекта е 1 493 501,14 лв.

В рамките на електронната система са разработени общо 11 електронни регистъра:

R1 – Регистър на лицата, които притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ), и на съответните обекти за търговия. Антон Величков, зам.-изпълнителен директор на БАБХ и ръководител на проекта, описа този регистър като динамичен, тъй като него влизат всички фирми, работещи в сегмента.

R2 – Регистър на лицата, които притежават удостоверение за преопаковане на ПРЗ и на съответните обекти за преопаковане на ПРЗ. Според Величков пазарът на такива продукти у нас е раздробен и аптеките, предлагащи преопаковани ПРЗ са много.

R2.1 – Регистър на ПРЗ, които са преопаковани. От БАБХ очакват този списък да подобри контрола върху тях.

R3 – Регистър на ПРЗ получили разрешение за пускане на пазара и употреба на територията на Р. България за ограничена и контролирана употреба съгласно чл. 53 от Регламент (ЕО) №1107/2009.

R4 – Регистър на адювантите, които се пускат на пазара и се употребяват. Според Величков той ще предлага по-ясна представа за това какво се пуска на пазара.

R5 – Регистър на заявени за разрешаване ПРЗ, съгласно чл. 44 от Закона за растителна защита.

R6 – Регистър на издадените разрешения за прилагане на ПРЗ чрез въздушно пръскане. По думите на Величков този регистър засяга особено чувствителна тема за пчеларите и пчеларските асоциации, предоставяйки им публична информация за това къде и с какви препарати се третират растенията.

R7 – Регистър на лицата, които извършват специализирани растителнозащитни услуги.

R8 – Регистър на лицата, които извършват интегрирани производство на растения и растителни продукти.

R9 – Регистър на лицата, които притежават сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

R10 – Регистър на торове, подобрители на почвата, биологични активни вещества и хранителни субстрати, за които е издадено удостоверение за пускане на пазара и употреба.

Изпълнител на технологичната част не проекта е фирма Бул Ес Ай (BUL SI) ООД. Според Величков следващата стъпка в развитието на системата би могла да бъде изграждане на възможности електронно подаване на заявления за търговия с ПРЗ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X