Ит Лидери

Методология на изследването „ТОП ИКТ Работодател“ 2015

Computer World

Audit Advice Associates (ААА)  

Методологията на изследването „ТОП ИКТ Работодател“ се основава на свързване в мрежа и оценка на взаимодействието между четири фактора: резултатите на компанията по определени показатели; степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управление на човешките ресурси са интегрирани в организацията; доколко те подпомагат постигането на целите, ангажираността на служителите; и проактивността на компаниите по отношение на последващи действия, свързани с резултатите от изследването.

Проучването на взаимодействието между факторите преминава през четири етапа:

1. Събиране на данни, чрез попълване на три въпросника онлайн посредством специален достъп до уеб-базирана система, която осигурява анонимността на служителите на компаниите участници, както и сигурността на събираните данни:

- Въпросник за проучване на ангажираността на служителите, покриващ всички нива и позиции в компанията. Основава се на преценка на твърдения, свързани с 18 фактора, влияещи върху ангажираността (виж таблицата за извадковата адекватност по-долу). При попълване на въпросника твърденията не са тематично групирани, а следват логика, която не може да се разпознае от попълващите проучването. Участниците отговарят чрез петстепенна скала за оценка, където оценка „едно“ означава пълно недоволство, а оценка „пет“ – цялостно одобрение или удовлетвореност от страна на служителя;

- Въпросник, свързан с интегрирането на стратегиите, политиките и процедурите за управление на човешки ресурси в организацията, който се попълва от мениджърите човешки ресурси в компаниите участници. Той е базиран на същите фактори, но следи показатели, отнасящи се до интегрираността на стратегиите, политиките и процедурите за управление на човешките ресурси в организацията. Например, факторът “Обучение и развитие” е свързан с въпроси като “ Кога за последен път компанията е оценявала нуждите от обучение?“;

- Въпросник, който се отнася до резултатите на компанията и връзката им с управлението на човешките ресурси, попълван от управителите. Показва тенденциите в представянето на компанията, за основни резултати и ролята на функцията по управление на човешки ресурси, както и степента на съгласуваност между стратегиите на бизнес плановете на компанията и управлението на човешки ресурси.

2. Потвърждаване на данните

Данните от въпросниците се преглеждат за непълноти, технически неточности или евентуални грешки в отговорите. Когато е необходимо потвърждение или допълнително предоставяне на информация, се насрочват интервюта със съответните нива в организацията, като допълнителното интервю с мениджърите „Човешки ресурси“ е задължително.

3. Обработка на данните и анализ на получените резултати

 Данните сa обработвани чрез система за статистическа обработка (SPSS), като се използва факторен и корелационен анализ. За обработката на данни, събрани чрез отворени въпроси се използва контент анализ.

4. Създаване на план за подобряване на резултатите от проучването

Планът трябва да представи последващите действия, които компаниите предприемат, за да се възползват от силните си страни и да елиминират дефицитите си, като ги съобразят с резултатите от проучването. Планът съдържа разбирането на организациите за резултатите от проучването, обосновка за представените дейности, самите дейности, начините, ролите и времето за осъществяването им, както и очакваните от дейностите резултати.

Класиране 

След този етап се определя и класирането на компаниите участници, основано на точкова система. Елементите от етапите на изследването участват със следната тежест във финалния резултат:

  • Резултат от проучването за ангажираност на служителите – 45% 
  • Резултат от въпросник за управлението на човешките ресурси – 20% 
  • Въпросник относно резултатите на компанията – 10% 
  • План за подобряване на резултатите – 25% 

Адекватност, взаимовръзка и надеждност

Събраните в изследването данни от въпросника зa ангажираност на служителите се подлагат на факторен анализ с цел установяване на съответствието им с целта на проучването. Общата извадкова адекватност е 0,975, което потвърждава високата надеждност на използвания модел.

Фактори за ангажираност; Източник: Проучване "ТОП ИКТ Работодател" 2015

Всички коефициенти на адекватност на отделните фактори са не по-малки от 0,96, което показва, че всички включени в изследването признаци са с висока значимост и са подходящи за включване в анализа. За изследване на взаимовръзката между конкретните фактори, включени в проучването „ТОП ИКТ Работодател“ и нивата на ангажираност е използван корелационен анализ. На база на резултатите се установяват аспектите на управлението на човешките ресурси (и характеристики на организацията), които оказват влияние на нивата на ангажираност на служителите. Корелационният анализ е индикативен и сам по себе си дава насока за допълнителни изследвания на политиките и практиките за управление на човешки ресурси в компанията.

Чрез корелационния анализ отново се потвърждава наличието на взаимовръзка между отделните фактори и нивото на ангажираност, като проверката за това доколко всеки фактор оказва влияние е направена с изчисление на множествен коефициент на определеност R Square. В случая той отново има висока стойност – 0,76, което означава че 76% от всички възможни фактори, оказващи влияние върху ангажираността на служителите, са включени в изследването. Надеждността (reliability) показва доколко оценяваните фактори са съгласувани около някаква определена цел – измерване на даден предварително обособен конструкт.

Надеждността на скалите се установява обикновено посредством пресмятане на различни коефициенти на вътрешна съгласуваност, най-известният от които представлява коефициентът Алфа на Кронбах. Стойности и значения на алфа на Кронбах над 0,9 се смятат за отлични.

Алфата на Кронбах за всички скали във въпросника е 0,987, което я позиционира като отлична. За всеки от факторите тя също е висока, което показва, че всички твърдения са подбрани така, че да измерват конкретен параметър.

Основните изводи, които могат да направят на база на тези анализи са два:

1. Всички променливи, които се оценяват са коректно подбрани и няма променлива, която да измерва нещо различно и да не е подходяща за анализ, а получените данни са надеждни.

2. Ангажираността е комплексен феномен, свързан с взаимодействието на различни фактори и характеристики, като водещите през 2015 година са лидерство, признание, даване на възможности, управление на знанието и комуникация.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X