Ит Лидери

Европейско финансиране за българското селско стопанство - само от ПРСР

Computer World

39,81 млн. евро ще е финансирането за засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите в рамките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през новия програмен период 2014-2020 г. (около 1,7% от общия бюджет по програмата), а 24,64 млн. евро – средствата за подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и на тяхното използване и качество (1 на сто спрямо общия размер на средствата по програмата). За повече информация относно въвеждането и финансирането на информационни и комуникационни технологии в българското селско стопанство през програмен период – 2014-2020 г. потърсихме експертното мнение на Кристина Цветанска, председател на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) и изпълнителен директор на ЕЛАНА Инвестмънт. Цветанска е консултант с над 10 годишен опит в предприсъединителни програми на ЕС, оперативните програми на ЕС и международни донорски програми. Работила е като експерт „Европейски схеми” в ДФ Земеделие през 2002 г. и има 7-годишен опит като финансист в банковия сектор.

Предвиден ли е бюджет по други оперативни програми и схеми, включително програми на ЕС, освен по ПРСР, и какъв е размерът на финансирането за въвеждане на ИКТ в българското селско стопанство през новия програмен период – 2014-2020 г.?

Европейско финансиране за българското селско стопанство може да се получи само от Програма за развитие на селските райони (ПРСР), чиято цел е да направи този сектор конкурентоспособен в Европейския съюз. В програмата е правило, че мерките, които позволяват финансиране на нематериални активи, трябва да са свързани конкретно с инвестиционния проекти и винаги вървят заедно с материалните активи. Няма възможност да се кандидатства само за софтуерно решение.

Какви конкретни схеми, процедури и програми предстои да бъдат отворени за кандидатстване за земеделците за целите на селскостопанските дейности за техника и информационни и комуникационни системи?

В средата на ноември 2015 г. се очаква да има прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на ПРСР. Тя финансира инвестиционни проекти на преработватели на земеделска продукция, като тук машините и оборудването, както и технологични решения за бизнеса са допустими, но трябва да са пряко свързани с конкретната инвестиция. Този първи прием за новия програмен период по мярката ще продължи около 3 седмици и ще бъде обявен бюджет от около 150 млн. евро.

Друга възможност за финансиране на техника по ПРСР е подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, която е най-популярната схема сред селските стопани. Тази година вече беше обявен прием, в който участваха над 3 500 проекта, но бяха одобрени за разглеждане около 700. Очаква се нов прием по мярката да има в началото на 2016 г., като той ще бъде с бюджет от 100-150 млн. евро.

В рамките на ПРСР има още една възможност за финансиране на машини, съоръжения, софтуерни решения и др. – това е мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Тя финансира земеделски производители и микропредприятия за инвестиционни проекти, които не са свързани със земеделския бизнес, а по-скоро го допълват. Трябва да се има предвид, че се приоритизират производствените микропредприятия, т.е. те ще получат повече точки при оценката на проекта в сравнение с фирмите за услуги. По мярката ще се подкрепят проекти за развитие на туризъм и на различни услуги в селските райони – като например, социални услуги за деца, възрастни, хора с увреждания; здравни услуги; ИТ услуги, счетоводство и др. Мярката предвижда финансиране и на развитието на занаяти, включително и предоставяне на услуги, свързани с участие на посетители в занаятчийските дейности. Планира се подкрепа и за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Очаква се мярка 6.4 да отвори за прием на проекти в началото на 2016 г.

По принцип в ПРСР е заложена и подмярка 7.3. за създаване на широколентова инфраструктура, (включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство) за селските райони, като все още няма индикация как ще се изпълнява от общините.

Кои са най-успешните схеми и процедури от предишния програмен период за финансиране на ИКТ в земеделския сектор – т.е. такива с най-много успешно изпълнени проекти и най-голям процент финансиране?

Развитието на ИКТ, за съжаление, не е основен приоритет при управлението на програмата за селските райони и затова не се следи в конкретика ефективността по този индикатор. По наши наблюдения всички проекти, в които са включени трактори и друга техника, имат още и елемент, свързан с технологично решение – основно навигационни системи и устройства за прецизно земеделие. В изминалия програмен период по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ са финансирани над 4000 договора, които включват обикновено материални и нематериални активи. По мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” около 15-20% от проектите на преработватели са кандидатствали както за материални активи, така за ИТ системи, от рода на ERP. В предишната ПРСР можем да добавим като пример и мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности", по която се изпълняваха инвестиционни проекти на общините. Противопожарните системи за наблюдение и контрол с цел превенция от пожари и други бедствия също са популярни ИТ проекти сред общините.

Въпросите зададе Констанца Кадънкова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X