Ит Лидери

От днес тръгва публичното предлагане на акции на Сирма на БФБ-София

Computer World

Констанца Кадънкова

От днес (16 септември) започва първичното публично предлагане (IPO) на акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД (Sirma Group Holding) и поръчки ще се приемат до 15 октомври.

„Предлагат се до 16 милиона нови акции, като впоследствие в случаите на презаписване има възможност 5% от съществуващите акции при желание от страна на акционерите да бъдат допълнително дистрибутирани между заявките.

Всички инвеститори ще получат еднакво разпределение на една и съща цена, независимо от това дали са институционални, малки инвеститори или други.

Възможни са три поръчки – пазарна за брой, пазарна за обем и лимитирана за цена. Предварително определеният ценови диапазон е в границите 1,2 лв. и 1,65 лв. цена на акция. Всички поръчки ще бъдат класирани, методологията е описана в конспекта, одобрен от Комисията за финансов надзор. Вече имаме разговори с няколко компании, които очакват резултат от това публично предлагане, за да се насочат в същата посока.

Обемът на привлечените средства ще варира от 9,6 милиона до 26,4 милиона лева, ако се пласират всички нови акции.“, заяви Мирослав Стоянов, директор „Инвестиционно банкиране“ и член на Съвета на директорите на Елана Трейдинг, който управлява първоначалното публично предлагане на акции на „Сирма Груп Холдинг“.

Според одобрения проспект, предмет на публичното предлагане са до 18 491 858 броя обикновени акции, от които 16 000 000 нови акции и 2 491 858 съществуващи акции. Предлаганите акции са с номинална стойност 1 лев, като първичното публично предлагане ще бъде успешно, само ако бъдат записани и платени най-малко 8 000 000 акции с емисионна стойност в диапазона от 1,20 лв. до 1,65 лв.

Стоянов посочи, че България има добър политически и икономически климат в момента, а самият ИТ сектор е с изключително силен потенциал за ръст.

Същевременно българският капиталов пазар е гладен за интересни компании – с изключение на едно първично публично предлагане от 2013 г., от края на 2007 г. не е имало публично предлагане, камо ли голямо, така че с това IPO се надяваме да съберем не само български инвеститори, а и доста чуждестранни, добави мениджърът на емисията.

Според очакванията, това ще бъде най-голямото IPO в България след това на Енемона през 2007 г. и второто IPO на технологична компания след Бианор, отново през далечната 2007 г.

Сирма е водещ местен играч, с добър имидж, със стабилни резултати през годините и с много добра клиентска база, а не напоследно място има и огромен потенциал за растеж, коментира Стоянов.

Той изтъкна, че акционерната структура на „Сирма Груп Холдинг“ е уникална за българския пазар и изключително рядко срещана в световен мащаб, тъй като е много разпръсната и включва 25 акционера с малки пакети от акции в компанията. „Става въпрос за над 20 души, които вече две десетилетия са заедно в компанията и поддържат конструктивен диалог и нови акционери – институционални или индивидуални, са добре дошли, диалогът ще продължи. Хубаво е, че след IPO няма да има акционер с мажоритарен дял в структурата“, каза Стоянов.

В икономическата група на „Сирма Груп Холдинг“ АД (дружество майка) са включени дъщерните дружества „Сирма Солюшънс“ АД, „Онтотекст“ АД, „ЕнгВю Системс София“ АД, „Сирма Ай Ти Ти“ АД, „Флаш Медиа“ АД, сочат данните от одобрения от КФН проспект.

Според данните от междинния консолидиран Доклад на Съвета на директорите за дейността на "Сирма Груп Холдинг" АД за периода 01.01.2015 г. - 31.03.2015 г. Общите приходи на холдинга за първото тримесечие възлизат на 7,044 млн. лв., което е ръст от почти 30% спрямо същия период на 2014 г. Респективно печалбата на холдинга за посочения период са 385 хиляди лева.

За периода 2012 – 2014 г. Сирма Груп Холдинг АД има среден годишен ръст на приходите от продажби от приблизително 25%, като почти половината от този резултат се дължи на износ.

Сирма е една от малкото български компании, успешна на един от най-конкурентните пазари – 23,6% от приходите на компанията идват от САЩ.

Групата продава продуктите на своите компании в над 50 държави в света. Няколко от компаниите от групата са сред световните лидери в своите области. От Сирма очакват растежа на технологичния сектор в България да продължи. 

Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“ заяви, че набраните средства от публичното предлагане на акции ще бъдат използвани за инвестиции в няколко ключови направления, сред които за подобряване на потенциала на холдинга за маркетинг и продажби на пазарите, на които работи (САЩ, Западна Европа, Азия); да направи още по-конкурентни продуктите и услугите си (традиционно, услугите представляват около 80% от продажбите, докато продукцията заема около 15-17%), за да се бори за технологично лидерство на световните пазари, на които оперира; да повиши капацитета си в посока привличане на нови ИТ специалисти и откриване на офиси в места, където няма толкова голям натиск на пазара на работна ръка в ИТ сектора. Алексиев изрази намерението си компанията да продължи да инвестира в области, в които и до момента влага средства, като компютърно зрение, роботика, изкуствен интелект, и др.


От днес тръгва публичното предлагане на акции на Сирма на БФБ-София

© Computer World, Computerworld.bg

Ръководителят на „Сирма Груп Холдинг“ посочи, че след повишаване на общите приходи в групата след няколко години следващата стъпка ще бъде излизане на европейско ниво с IPO или в САЩ.

Целта е до 2020 г. холдингът да достигне приходи над 100 милиона долара или евро, което е границата, в която компанията ще се превърне в по-значим играч в световен план, обясни Алексиев.

Представителите на „Сирма Груп Холдинг“ разкриха, че вече има предварителни заявки за покупка на акции на компанията.

SIN код на емисията акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД е BG1100032140. Очаква се вторичната търговия на акциите на холдинга на българската фондова борса през декември.

Автор на снимките: Александър Главчев

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X