Ит Лидери

Акции на Сирма Груп ще се търгуват на борсата от септември

Computer World

Проспектът за първичното публично предлагане на „Сирма Груп Холдинг“ АД беше одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН), съобщиха от ИТ холдинга на 22 юли.

Според одобрения от КФН проспект, предмет на публичното предлагане са до 18 491 858 броя обикновени акции на Сирма Груп ХолдингВ началото на месец септември 2015 г. компанията и мениджърът на емисията „ЕЛАНА Трейдинг“ планират да бъде обявен стартът на публичното предлагане. Съгласно одобрения проспект, то ще продължи в рамките на един месец.

Според одобрения проспект, предмет на публичното предлагане са до 18 491 858 броя обикновени акции, от които 16 000 000 нови акции и 2 491 858 съществуващи акции. Предлаганите акции са с номинална стойност 1 лев като първичното публично предлагане ще бъде успешно, само ако бъдат записани и платени най-малко 8 000 000 акции с номинална стойност и емисионна стойност в диапазон от минимална цена 1,20 лв. до максимална цена 1,65 лв. всяка. При очакваните средства от набирането, това ще бъде най-голямото IPO в България след това на „Енемона“ през 2007 г.

Търгуваните акциите са от един клас: обикновени, поименни, безналични, свободно-прехвърляеми, дават еднакви права на акционерите, а именно право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

От ИТ холдинга обявиха, че набраните средства ще бъдат използвани за инвестиции в технологично и глобално бизнес развитие на компанията. В рамките на холдинга са включени: "Сирма Медия", "Пирина"; "Сирма Солюшънс" със "Сирма Бизнес Консултинг", "Сирма Мобайл", "Сирма ITT", "Датикум", Sirma ISG, Panaton, "Онтотекст", EngView Systems, S & G Technology Services, GMG Systems и др.

SIN код на емисията акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД е BG1100032140.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X