Ит Лидери

Кандидатстваме по проекти с европари вече през ИСУН 2020

Computer World

Констанца Григорова

През новия програмен период, обхващащ 2014 – 2020 г., всяка държава членка на Европейския съюз, каквато e и България, има задължението да създаде и използва своя собствена информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС. В тази връзка Администрацията на Министерския съвет на Република България обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), която е спечелена и възложена на Консорциум ИСУН2020, обединение на фирмите „Абати“ АД и „Ню Ай“ АД.

Системата се разработва по проект: „0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020” (BG161PO002-2.1.01-0007)“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е достъпна на адрес: https://eumis2020.government.bg/.

Отговорна за ИСУН 2020 е дирекция „Системи за управление на средствата от Европейския съюз” в администрацията на Министерския съвет.

Идеята е информационната система да стартира официално още с първата открита процедура по оперативна програма. Очаква се това да бъде процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, насоките по която бяха обявени за обществено обсъждане на 7 април от Управляващия орган на ОПИК.

Основната цел на системата е всички данни по изпълнение на оперативните програми, още от тяхното възникване, да се събират и отчитат електронно. По този начин ще се осигури възможност за тяхното ефективно управление, наблюдение, отчитане и проверки, както и обмен на информация с органите на ЕК, ще има проследимост по всяка една програма, процедура, договор за предоставяне на финансова помощ, ще може да се наблюдава изпълнението по различни критерии и индикатори.

Системата е изцяло уеб базирана и за работа с нея е необходим единствено уеб браузър.

В новата система попълването на данни се извършва изцяло в електронен вид. Приложени са унифицирани формуляри за кандидатстване по всички оперативни програми, така че данните се въвеждат и обработват в изцяло структуриран вид, с което изготвянето на справки и анализи е значително по-лесно и точно.

ИСУН 2020 се състои от два основни модула - публичен и вътрешен.

През публичния модул кандидатите имат възможност да подготвят и подават проектни предложения. Системата дава възможност на потребителите да създадат и попълнят електронен формуляр за кандидатстване, да прикачат всички необходими приложения към него и да подадат своето проектно предложение. За целта са въведени т.нар. ИСУН файлове, които представляват формуляри в специален XML формат, които потребителите могат да попълват, изтеглят и съхраняват, което им дава възможност за многократен достъп и въвеждане на данни, както и за споделяне на файловете с други потребители.

При кандидатстване онлайн, с електронен подпис, системата няма да спира приемането на кандидатури веднага след изтичане на крайния срок за участие. Ако документите са подадени след този срок, оценителната комисия ще преценява дали да дисквалифицира участника.

Изчисляването на бюджета на проекта до голяма степен е автоматизиран. Въведена е възможност за проверка на данните, което значително намалява риска от грешки при въвеждане и изчисления или примерно при надхвърляне на максимално допустимия бюджет.

Подаването на проектни предложения ще може да става по електронен път с е-подпис или на гише. При кандидатстването, ако потребителят не разполага с електронен подпис, ще се наложи да подаде на място проектопредложението си в съответния управляващ орган, но без да отпечатва цялото проектопредложение, което вече е попълнил в системата, а само с декларация на хартия, която гарантира идентичността му с уникален код , който системата ще генерира. С този номер ще се регистрира кандидатурата. Системата ще изготвя и етикет за подаване , на който също ще бъде отпечатан уникалния код с възможност да се чете и от баркод четец. За кандидатстване с електронен подпис е необходимо да бъде изтеглено проектопредложението и да бъде подписано с т.нар. “Detached Signature”.

В публичния модул има отделна секция, в която ще са налични всички отворени процедури по различните оперативните програми.

Ще могат да се правят и справки по оперативни програми и проекти по различни параметри и индикатори. Обобщената информация за финансовото изпълнение по оперативните програми ще бъде налична в три основни групи – по отделни оперативни програми, по райони за планиране, и по организации (бенефициенти, партньори, изпълнители, кандидати).

Вътрешният модул е предназначен за работа на звената за управление и наблюдение на програмите, одитиращи и сертифициращи органи като с негова помощ се откриват нови процедури, оценяват проектни предложения, сключват договори, отчитат и наблюдават резултати.

ИСУН 2020 е предназначена да събира и обработва данни за седемте основни национални оперативни програми, изпълнявани в България в периода 2014 – 2020 година: „Добро управление“, „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Региони в растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“, и „Наука и образование за интелигентен растеж“.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X