Ит Лидери

Административните съдилища вече работят в частен облак

Computer World

Вече текат процедурите по тестове на системата и по пренос на данни в рамките на проект на Върховния административен съд (ВАС) за създаване на надеждна среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в България и свързването на дейността им чрез Единна деловодно-информационна система - ЕДИС.

„Идеята на проекта е да обединим всички 28 административни съдилища в единна централизирана деловодна система, т.е. да се осигури незабавен достъп до базата данни на всеки административен съд в страната и пряк достъп до базата данни на Върховния административен съд“, съобщи Георги Колев, председател на ВАС, по време на пресконференция, състояла се на 3 февруари, на която бяха обявени резултатите по инициативата.

По проекта „Създаване на надеждна среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Р. България и създаване на единна деловодно-информационна система (ЕДИС) за внедряване в административните съдилища в Република България“ е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност малко над 2,2 млн. лева, като инициативата се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г. чрез Европейския социален фонд. Основната му цел е чрез прилагане на съвременни информационни системи и технологии да се повиши ефективността и прозрачността в дейността на административното правораздаване в страната, качеството на предлаганите услуги и достъпът на граждани и бизнес до решенията на органите на съдебната власт.

„Нашата визия в един последващ момент е единната система да стане част от общата система на електронното правосъдие в България. Не мога да се ангажирам със срокове кога ще се случи това, но се надявам да стане бързо. Предвидили сме интерфейси за бъдеща цялостна свързаност в рамките на една по-голяма система“, заяви Георги Колев.

Колев наблегна на факта, че за въвеждането на електронното правосъдие в България са необходими изменения в съответните процесуални закони, позволяващи издаването на решения в електронен вид. Николай Минев, директор на дирекция „Електронно правосъдие и регистри“ в Министерството на правосъдието (МП) уточни, че има сформирана работна група към министерството и в момента се работи по промените в Закона за съдебната власт, които да предоставят възможност да се използват средствата на електронното правосъдие.

Целеви групи по проекта са: ползвателите на административни услуги, предоставяни от съдилищата (граждани, юридически лица, централни, областни и общински администрации), Висшият съдебен съвет, районните админисративни съдилища и Върховният административен съд. Проектът предвижда разработването на електронни услуги за извършване на процесуални действия в електронна форма посредство интеграция към единния портал на електронното правосъдие, изработен по проект по ОПАК, изпълняван от ВСС. Ще бъде осигурен публичен достъп на гражданите и бизнеса до електронните дела в административното правосъдие със заличени данни; изпращане на електронни съобщения и призовки за страните и пълномощниците им по делата, както и извършване на други електронни удостоверителни изявления.

Проектът се състои от 2 основни компоненти, едната е чисто мрежова интеграция и свързаност между съдилищата, а другата – изграждането на софтуерното решение и средата за съвместна работа, посочи Горан Ангелов, управител на фирмата IBS, избрана за изпълнител на ИТ частта от проекта.

„Участваме като изпълнител на част от тази поръчка, защото част от експертизата ни е изграждане на документооборотни деловодни системи, като екипът ни има над 100 човекогодини опит в такива проекти“, уточни Ангелов.

Софтуерната компонента на начинанието включва три основни поддейности: изграждане на цялостната единна деловодно-информационна система за административните съдилища, изграждане на среда за съвместна работа и портал за гражданите и бизнеса.

От IBS са изградили обща среда, а именно частна облачна инфраструктура за административните съдилища в страната – уеб-базирано решение върху обща частна облачна среда. Единната среда за съвместна работа включва три приложения: системата за електронна кореспонденция, календар и задачи IBM Notes, системата за споделяне на файлове и профили IBM Connections, и системата за чат и уеб конференции IBM Sametime.

„Благодарение на изпълнението на проекта, работейки с общи стандарти, всяко дело може да се формира в електронна папка, която да се движи в цикъла си на живот между административните съдилища. Очаква се това да съкрати времето на този преход и запознаване с документи, както и да намали случайните грешки при пренасяне по конвенционален път на делата и документите. Работата върху една обща система позволява използването на общи номенклатури, изграждането на общи регистри, и съхраняването на общо знание“, изтъкна Ангелов.

Във всеки административен съд, съдебните решения са достъпни в два „контейнера“ - един за вътрешно ползване от специалистите в системата на правораздаването, и друг – за външни потребители, където личните данни са заличени.

Работата в облачна среда дава възможност за достъп до електронните ресурси от всички устройства (таблет, лаптоп, смартфон, настолен компютър) по всяко време.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X