Ит Лидери

IBS разработва 13 нови е-услуги за Агенция Митници

Computer World

Констанца Григорова

Началото на изпълнението на новия проект за подобряване на административното обслужване чрез разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници“ (АМ) обяви на 13 ноември Цветан Мадански, главен секретар на ведомството.

Новите 13 е-услуги на Агенция „Митници“,
които ще стартират догодина

1. Издаване на разрешения за митнически икономически режим/специфично предназначение;

2. Издаване на разрешения за достъп до режим TИР;

3. Издаване на сертификати за одобрен икономически оператор (ОИО);

4. Издаване на сертификати EUR 1;

5. Предоставяне на обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода;

6. Разглеждане и одобряване на заявления за прилагане на мерки за закрила на права върху интелектуалната собственост;

7. Извършване на проверки, измервания и товаро- разтоварни дейности по искане на заинтересовани лица;

8. Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен изпращач, като облекчена формалност при режим транзит;

9. Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен получател, при транспортиране на стоки под режим ТИР;

10. Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки с железопътен транспорт или големи контейнери;

11. Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки по въздух.

12. Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки по море;

13. Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи.

Елена Атанасова от IBS България,  
Цветан Мадански, главен секретар на Агенция "Митници",
Нели Димитрова, ръководител на проекта

Инициативата предвижда разширяване на електронния портал (единно звено за контакт) на АМ чрез разработването и въвеждането на 13 нови е-административни услуги. Начинанието е с бюджет 391 987,73 лв. и се финансира от оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Начинанието се реализира по приоритетна ос III – Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“ по ОПАК. Това е третата инициатива, която агенцията изпълнява по тази ос, като и трите проекта ще приключат през 2015 г. и ще доведат до въвеждане на нови е-услуги, уточни Нели Димитрова, ръководител на проекта. Периодът на изпълнение на новата инициатива е 22.01.2014 г.-22.07.2015 г.

„В условията на динамично променяща се икономическа среда и нарастващи очаквания към Агенция „Митници“, оптимизирането на процесите, достъпността и качеството на административните услуги, прозрачността и ефективността на администрацията се оказват ключови фактори. Достиженията на информационните технологии могат да бъдат инструмент за постигане на ефективност, надеждност и гъвкавост на работата и оптимизиране на административните процеси в условията на безхартиена среда“, каза Мадански.

По проекта са заложени три дейности – за разработване и интегриране на 13-те нови е-услуги, за информация и публичност, и за провеждане на задължителен одит на изпълнението. За изпълнител на изграждането и въвеждането на новите е-услуги е избрана българската софтуерна компания IBS България.

Към момента по софтуерната част от инициативата са изпълнени дейностите по планиране и детайлизиране, сега започва процесът по изграждането на системата, на електронните форми на услугите и надграждането на портала, което изпълнителят трябва да приключи до края на текущата година. Самото предаване на услугите ще се осъществи на две фази (итерации) – първата е до април 2015 г., което обхваща приемателните тестове на системата, а втората – до май догодина, която включва обучението и внедряването.

„По този проект сме си поставили амбициозната цел реализацията да обхване всеки един процес по предоставяне на 13-те електронни услуги, както и съпътстващите ги дейности, които възникват във връзка с предоставянето им, които далеч надхвърлят простото подаване на заявление, приемането и обработването му от информационна система и получаване на резултат от потребителя. Между тези три привидно обобщаващи стъпки съществуват много времеемки други процеси. Една от главните ни задачи е да се оптимизират не само процесите, но и времето“, обясни Елена Атанасова от IBS България.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X