Ит Лидери

Търговският и имотният регистър вече са свързани електронно

Computer World

Александър Главчев

Проект по внедряване на нови електронни услуги за бизнеса и гражданите приключва Агенцията по вписванията. В рамките на инициативата са въведени нови функционалности на информационната система на Търговския регистър, като е изградена и несъществувала до момента електронна връзка с Имотния регистър.

Стойността на проекта е 1 152 719 лв., а финализирането му ще стане на 17 декември 2014 г., като в момента услугите вече работят и предстои само финансовият одит и верифицирането пред управляващия орган на ОПАК (Оперативна програма „Административен капацитет”), по чиято линия са и средствата за изпълнението. Пълното име на проекта е „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията”, продължителността му е 2 години и 9 месеца, като договорът за изпълнение е подписан в средата на февруари 2012 г.

Според Румяна Душкова-Колчева, директор “Административно правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността” в Агенцията по вписванията и ръководител на проекта, неговата цел е подобряване на ефективността на работата и взаимодействието й с останалите ведомства чрез развитие на информационната система на Търговския регистър.

Софтуерът вече е преведен и на английски език, благодарение на което ще се подобри взаимодействието между местните търговци и чуждестранните им партньори.

Също така в рамките на проекта е разработено и пуснато в употреба ръководство за постановяване на откази за вписване в Търговския регистър. Според Колчева целта му е да подобри компетентността на длъжностните лица и да намали случаите за постановяване на откази по незначителни причини и оттам – намаляване на делата за обжалване на решенията. Експертите на агенцията и изпълнителите по проекта са изследвали и анализирали 5600 отказа, за да се видят причините, поради които бизнесът не успява да спази нормативните изисквания. Очаква се броят им чувствително да се намали с въвеждането на новата онлайн система. 

Служителите на агенцията ще имат достъп и до съдебната практика в областта на търговското право, за да могат да взимат максимално бързо решения при разрешаването на определени казуси при работата си с бизнеса. Това би съкратило чувствително времето за обработка на заявките на търговските компании.
Изпълнители на проекта са фирмите: Сиела Норма (Ciela Norma), която е извършила правния и технически анализ на текущото състояние на информационната система на агенцията, Контракс (Kontrax) – доставка, конфигуриране и тестване на новите сървъри, Индекс-България (Index-Bulgaria) – усъвършенстване и надграждане на софтуера на Търговския регистър, както и Ню Ай (New I), разработила ръководството за постановяване на откази. Дейностите, свързани с пубичността, логистиката и провеждането на обучения пък са извършени от Маркет Тренд (Market Trend).

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X