Ит Лидери

БИМ подобрява предоставянето на е-административни услуги

Computer World

Българският институт по метрология (БИМ) съобщи, че започва изпълнението на проект за подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги във ведомството чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4, финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. На пресконференцията, състояла се на 24 октомври, ръководителят на проекта д-р инж. Светла Миркова-Грозданова разкри, че бюджетът на инициативата е 774 717,74 лв., а срокът за изпълнението й е 10.10.2015 г.

Председателят на БИМ доц. д-р Димитър Станков
и Моника Димитрова-Бийчър - ръководител на Управляващия орган на ОПАК

Моника Димитрова-Бийчър - ръководител на Управляващия орган на ОПАК, посочи, че независимо от факта, че Българският институт по метрология не е конкретен бенефициент по ОПАК, изграденият до момента капацитет и успешното изпълнение на предходните проекти доказва, че екипът работи добре в посока намаляване на използвания времеви, човешки и финансов ресурс при предоставянето на услуги.

Председателят на БИМ доц. д-р Димитър Станков изтъкна, че целта на проекта е да бъде повишена степента на достъп до административното обслужване, като бъдат въведени тези нови административни услуги, разработени по ОПАК, които ще бъдат достъпни по всяко време и от всяко място. „Така ще повишим и удовлетвореността на хората, които ползват услугите ни, ще спестим тяхното време, човешки ресурс от страна на института и финансови средства. В проекта е предвидено също съществуващите електронни услуги да бъдат надградени. По този начин ще постигнем по-голяма бързина и по-висока оперативност при обслужването. Повишената електронизацията е още една стъпка за постигане и на по-добър имидж на БИМ като модерна, съвременна и отворена администрация. И най- важното този проект е още стъпка към пълна е-администрация“, подчерта Станков.

Д-р инж. Светла Миркова-Грозданова припомни, че БИМ е бенефициент по други два проект, финансирани по ОПАК. Институтът работи по проект за надграждане на информационно – комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули, а на 13.07.2013 г. е изпълнил инициатива за оптимизиране на процесите по предоставяне на електронни административни услуги. В резултат на вече изпълнения проект, институтът е въвел в действие две електронни услуги – за регистриране на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства и за оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, както и два електронни регистъра: регистър за одобрените типове средства за измерване и Регистър за извършения метрологичен контрол (първоначални и последващи проверки) на средства за измерване.

Най-новият проект по ОПАК на БИМ предвижда няколко основни групи дейности, сред които: аналитични дейности; технологични разработки и доставки; доставка на технологично оборудване, за които ще бъде обявена процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки. Предвидени са също дейности за информация и публичност; организация и управление; финансов одит.

В рамките на дейността, свързана с технологични разработки и доставки, ще бъдат разработени 2 нови електронни административни услуги, съгласно техническата спецификация и в съответствие с изискванията на ЗЕУ; ще бъдат надградени 5 работещи електронни услуги; ще бъдат надградени съществуващата информационна система и софтуерни модули, реализирани в рамките на предходни проекти, във връзка с разработката на нови и надграждане на съществуващи електронни административни услуги; и ще бъде извършена настройка на оборудване и доизграждане на софтуерната инфраструктура съгласно изискванията на софтуерната разработка по отношение на надеждност, производителност и сигурност.

Доставката на технологично оборудване ще включва 2 приложни сървърa; сървър бази данни; дисков масив; защитна стена; 2 бр. комуникационно оборудване; 2 непрекъсваеми токозахранвания; 3 лиценза за операционна система.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X