Ит Лидери

НСИ ще автоматизира заявките за статистическа информация

Computer World

Проектът „Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на Националния статистически институт от гражданите, бизнеса и администрацията чрез обработка на информация от наблюдения на Националния статистически институт, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните“ беше представен на пресконференция, състояла се на 30 юли в НСИ.

Изпълнението на инициативата започна на 2.04.2014 г. Срокът за изпълнение на начинанието е 18 месеца, а стойността му е 795 000  лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнява се на основание на договор №13-31-19/02.04.2014 г. между НСИ и Министерството на финансите, управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството и надеждността на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронно управление и автоматизиране на изпълнението на заявките за статистическа информация.

В резултат на успешната му реализация, се очаква да се усъвършенства процесът на обработване на информацията, получавана от наблюдения на Националния статистически институт. Предвижда се да се повишат броят и обемът на предоставяните електронни услуги и повече хора да имат по-бърз достъп до тях. Проектът е насочен към широк кръг потребители: граждани, бизнес, професионални организации, сдружения и асоциации, държавна администрация, чиито представители ще могат да дефинират онлайн заявки за статистическа информация през сайта на НСИ, както и за ползване от служители на НСИ за изготвяне на статистически справки.

На снимката: Ръководителят на проекта Диана Янчева, координаторът му Венета Петрова и Анета Фасулкова, старши счетоводител в Дирекция "Административно обслужване и финанси", Отдел "Финансово - стопански дейности" в НСИ

„Успешно реализираният проект ще позволи надграждането и разширяването на обхвата на предоставяните от Националния статистически институт електронни услуги. При определяне на проектните цели,  бяха взети под внимание нуждите на основните потребители на статистически данни в областта на бизнес статистиката, демографската и социална статистика, макроикономическата статистика и многоотрасловата статистика“, коментира Диана Янчева, ръководител на проекта и заместник-председател на НСИ.

Автоматичното изпълнение на заявките ще спести ресурси и време (предоставянето на данни ще се ускори значително) и ще улесни гражданите и бизнеса. В същото време потребителите ще получават статистически данни с по-високо качество от гледна точка на съдържание, приложимост, точност, навременна актуализация и сравнимост. Ще се повиши защитата на статистическите данни и ще се гарантира конфиденциалността и сигурността на информацията, убедени са от НСИ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X