Ит Лидери

Офисът за технологичен трансфер в областта на ИКТ вече работи

Computer World

Националният офис за технологичен трансфер в областта на информационните и комуникационни технологии (ОТТ-ИКТ) към Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) вече предоставя услуги за заинтересованите страни. Това съобщиха от ОТТ-ИКТ по време на среща с целеви групи и доставчици на знания, която се състоя на 1 април в София.

Звеното е създадено през 2012 г. в рамките на проект BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 “Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии” по процедура "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Центърът си е поставил за задача да улесни обмена на технологии между научноизследователската дейност и потребителите на иновации в практиката като насърчи комуникацията между предприемачи, компании в ИКТ сектора в страната и изследователите, предлагащи иновации от страна на висшите училища, научни организации и други.

Основната мисия на офиса е да подпомага сътрудничеството между двете страни чрез определяне на технологичните потребности от иновации в предприятията, предлагане на подходящи изследователски решения за внедряване в практиката и съдействие на учените в процеса на комерсиализация на готови иновационни предложения.

Дейността на офиса е концентрирана върху извършването на технологичния трансфер между разработчик на научно-технологичния продукт (научноизследователски организации) и получател (основно МСП, които имат нужда както от внедряване на нови конкурентни продукти и от решаване на конкретни проблеми, възникнали в процеса на тяхната производствена дейност).

Центърът ще предоставя множество полезни услуги:

  • Провеждане на срещи и събития за идентифициране на технологични потребности и иновации в целевите компании и възможностите за удовлетворяването им чрез разработки от страна на доставчиците на знания.

  • Провеждане на срещи и събития (информационни услуги) за представяне на иновативни разработки пред предприятия (основно МСП, които работят в други сектори, но желаят да направят инвестиции, свързани с внедряване на информационни и комуникационни технологии).

  • Консултантски или юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуална собственост на иновативни продукти, процеси или услуги (патентоване, лицензиране, споразумения за ноу-хау, регистриране на изобретения и полезни модели; търговски марки, създаване на високотехнологични смесени предприятия).

  • Изработване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги – съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие относно технологична оценка на производството чрез провеждане на технологичен одит на фирма, съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси.

  • Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или услуга.

  • Разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация на конкретни иновативни продукти, процеси или услуги.

  • Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативни продукти, процеси или услуги.

  • Създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси, съвместно с университети и научни звена.

  • Осигуряване на достъп до виртуален офис за технологичен трансфер с цел достъпност и възможност за комуникация и взаимодействие до бази данни за разработки, продуктови, процесни иновации, разработчици на иновации, както и връзка и взаимодействие с други национални, европейски и международни мрежи на офиси за технологичен трансфер.

Соня Петкова, ръководител на ОТТ-ИКТ. Снимка: Констанца Григорова

Услугите на центъра ще са безплатни до края на 2014 г., когато изтича срокът за изпълнение на проекта, разкри за Computerworld България Соня Петкова, ръководител на ОТТ-ИКТ. „След това офисът ще продължи дейността си. В момента се опитваме да създадем устойчива стратегия за развитие на офиса за технологичен трансфер, затова създаваме много контакти с партньори и мрежи, за да може да предоставяме тези услуги и след приключването на проекта. Затова провеждаме толкова много кампании и информационни семинари, за да стигнем по-близо до реалните ползватели – иноваторите, за да разберем техните реални нужди“, посочи Петкова.

До момента партньори на ОТТ-ИКТ са Българска мрежа за технологичен трансфер (БМТТ), Център за трансфер на технологии при „Софийски университет "Св. Климент Охридски", Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Технически университет-София, Технически университет-Габрово, Технически университет-Варна, Технически университет-Пловдив, Американски университет в България-Благоевград, Нов български университет-София, Софтуерен университет-София, двата фонда за рискови инвестиции – LAUNCHub и Eleven Accelerator Venture Fund, Enterprise Europe Network (EEN) и Steinbeis-Германия.

Вече има няколко постъпили заявки за ползване на услугите на ОТТ-ИКТ, но тепърва се очаква активизиране на ползвателите, допълни Петкова.

Към центъра работи експертна работна група, която има капацитет и познания, и ще оценява постъпилите разработки. Основен критерий за оценка от страна на комисията ще бъде иновативността на предложението.

„Всяка иновация или нужда от иновация, която стигне до нас като запитване за ползване на услугите, ще бъде оценена от наши консултанти в комисията. Водещи критерии са дали идеята е иновативна и дали има приложимост на пазара. При една голяма част от иновациите, които пристигат при нас, се оказва, че вече има сходна версия на предложението, а това не отговаря на критериите за иновативност. Разработките трябва да са за нещо подобрено, ново, нещо, което към момента го няма на пазара като готов или патентован продукт или услуга“, уточни Соня Петкова.

В рамките на проекта е създаден и виртуален офис за технологичен трансфер, в който заинтересованите страни могат да направят безплатна регистрация като разработчици или като ползватели на иновативните продукти и услуги.

Виртуалният офис за технологичен трансфер е портал, чрез който ОТТ-ИКТ предоставя възможност за достъп до база данни, с фирми, разработчици и ползватели на иновации, предоставяне и търсени от тях услуги, продукти, разработки.

Чрез регистрация и създаване на индивидуален профил във виртуалния офис ОТТ-ИКТ осигурява достъп, връзка и взаимодействие с други национални, европейски и международни мрежи на офиси за технологичен трансфер, и партньори.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X