Ит Лидери

Е-управлението да се фокусира върху услугите

Владимир Владков

Владимир Владков

Съвет по електронизация с по-широки правомощия по отношение координацията на отделни проекти за е-управление, в който всеки проект за е-управление у нас ще се тества за пригодимост и съвместимост със Стратегията и оперативна рамка, цялостно централизирано хармонизирано предоставяне на е-услуги от областните администрации, създаване на единен системен интегратор, който ще поддържа, управлява и гъвкаво ще разпределя ресурсите на електронното управление, развитие на облачните структури и модели в администрацията. Това са част от приоритетите на новата Стратегия за е-управление на България за периода 2014 – 2020 г., обяви заместник министър-председателят по икономическото развитие доц. Даниела Бобева на 15-атa конференция по е-управление, организирана в София Хотел Балкан от ICT Media със съдействието на Министерство на транспорта, ИТ и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS).

Анализът на постигнатото в областта на е-управлението показва, че заложените в документа „Цифрова България 2015 " 89 задачи към основните институции, отговарящи за държавната политика в ИКТ областта у нас, не са изпълнени на задоволително ниво. Затова е разработена нова стратегия, която в момента е на междуведомствено обсъждане, но е получила одобрение от Съвета по електронизация. „Заедно с нея е създадена пътна карта, така че ще се знае какво трябва да се прави още през първата година. Следващата сряда предстои разгледането й в Министерския съвет, а на оперативно заседание са представени основните идеи", каза доц. Бобева.

След преглед на всички предоставяни административни услуги и степента на използването им от гражданите и фирмите е установено, че са свързани 34 от най-важните регистри на 14 администрации, които улесняват обмена на информация, и на тяхна база ще се създават и предоставят комплексни административни услуги (АУ). „Приоритет в стратегията е надграждане и модернизиране на досега изградените системи за е-управление, като се осигури пълната им функционалност и устойчивото им развитие. Предвижда се и развитие на т.нар. облачни структури, с което ще се постигне консолидиране на ресурсите и оптимизиране на инвестиционните разходи", заяви вицепремиерът.

Тя добави, че правителството води преговори с Еврокомисията за финансиране на проекти за е-управление в размер на 200 млн. евро за следващия програмен период до 2020 г. Освен това в рамките на бюджетите на държавните ведомства също ще бъдат предвидени средства, като се планира електронизация на над 700 услуги. След приемане на Националната стратегия за е-управление всеки сектор ще има координирана с нея собствена стратегия за е-управление, включително е-здравеопазване, е-обучение, е-правосъдие и др., заяви Бобева на форума, в който участваха още Иван Марков, главен секретар в МТИТС, Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, и Aнтон Першак, председател на NALAS.

Участниците в конференцията се запознаха с актуалните технологични решения за целите на електронното управление, предлагани от компаниите Хюлет-Пакард България, Лирекс.КОМ/Ксерокс България, Софтуерна група Акстър към ТУ - София, ЕСРИ България, Ай Би Ес България, Информационно обслужване, Контракс, Мапекс, NDB/ IBM и ТехноЛогика.

От 13 г. у нас се работи

по внедряване на е-управление, като са тествани различни модели за координиране и развитие; по-добри резултати са постигнати при концентриране на тези функции в един орган с широки пълномощия, заяви Христо Христов, и.д. директор на дирекция „ИТ и е-управление" в МТИТС. Според последния доклад за състоянието на администрацията у нас (впрочем той датира от 2012 г.), най-важните проблеми по въвеждането на е-управление не са технологични, а организационни. Сред тях са усъвършенстване на нормативната база, която е доста подробна, но са нужни корекции, съответстващи на степента на технологично развитие (например в ЗЕУ няма модел за е-идентификация), често нормативната рамка „се стреми" към цифровизация на хартиени услуги, каза Христов. Освен това е отчетена липсата на централизиран системен подход при процеса по изграждане на е-управлението.


Е-управлението да се фокусира върху услугите

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Съществен проблем у нас е постигане на оперативна съвместимост в работата на администрацията в цифрова среда, липсва устойчивост на проектни разработки, липсва и единно звено, което да осигурява пълна функционалност и интегритет на получените проектни резултати, както и организация на поддръжката. Има жизнена необходимост от въвеждане на е-разплащания на всички етапи от предоставяната услуга. От съществено значение е дисциплиниране на централната и местната администрация за спазване на нормативна база. В списъка за АУ се разписват едни услуги с бизнес процеси зад тях, а след това се променя името, а това води до неустойчивост на развитието", добави Христов.

В технологичната среда са вложени много инвестиции за основните системи на е-управление, изградената комуникационна среда е важна предпоставка за реализацията на е-услуги. Трябва да се направи всичко възможно изграденото досега да се ползва максимално и през следващия период, добави той.

Недостиг на административен капацитет

блокира въвеждане на е-управление в много от администрациите (45% от всички 562 ведомства), малък е броят на администрации, които предоставят е-услуги (само 80 от 562), а още по-малко предоставят комплексни АУ (едва 14 администрации). Освен това над 82% от услугите са достъпни през специално разработен за даденото ведомство портал, а не през Единния портал на е-правителство. За справяне с тези проблеми в новата проектостратегия са заложени 5 принципа:

 1. Ефективни бизнес модели в работа на администрацията, която да премине от рутинни дейности към услуги за граждани и бизнеса;
 2. Цифрова администрация, която да е структурирана според съвременните управленски технологии;
 3. Оперативна съвместимост, осигуряваща преминаване от фрагментирани и затворени системи към интегрирани и технологично независими решения;
 4. Въвеждане на механизъм за координирано планиране и реализиране на всички инициативи за е-управление;
 5. Предоставяне на всички услуги на гражданите и бизнеса през единния портал от всяко място и до различни типове устройства.

В документа са формулирани и 3 стратегически цели – фокусиране върху потребителя, трансформиране на администрацията в цифрова чрез интеграция на информационните процеси и популяризиране на създаденото, изграждайки доверието на потребителите в е-услуги. Сред водещите принципи за постигане на тези цели са политическо лидерство и приемственост за реализацията на дългосрочната политика, както и осъществяване на междуведомствения обмен на информация „прозрачно" за потребителя, т.е. да се спазва отдавна прокламираният принцип за еднократно събиране на данни от фирми и граждани.

„В стратегията се залага на изграждане на облаци на местната и централната власт, каза Христов. - Планира се 100% консолидиране на основните общи ресурси на е-управление в централната администрация и 100% интеграция на основните компоненти на е-управление. До 2017 г. поне половината от обществените поръчки трябва да са „електронизирани", а до 2020 г. всички търгове на национално и общинско ниво трябва да се провеждат само електронно. 2020 г. е и последният срок за въвеждането на е-фактуриране в цялата администрация, а поне 60 на сто от плащанията от и към държавни и общински ведомства да стават по електронен път. 100% от документооборота в и между администрациите ще се осъществява по електронен път, а 200 регистъра, важни за предоставянето на комплексни АУ, трябва да са свързани помежду си."

Средствата от Европа до 2020 г.

„150 млн. евро са предвидени за въвеждане на електронното управление по бъдещата Оперативна програма „Добро управление" през новия програмен период 2014 – 2020 г. За тези средства ще се преговаря с ЕК за финансиране на дейности като доизграждане на национална информационна система за е-здравеопазване, реализиране на административни услуги по електронен път до ниво транзакция; прегледи, оптимизация и електронизация на регулаторни режими и др.", добави ръководителят на Управляващия орган на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър. Тя подчерта обаче, че е нужна ясна и дългосрочна визия за развитието на този сектор, конкретни резултати и успешно изпълнени проекти през настоящия програмен период, за да успеем да получим от Европа средства и през следващия програмен период.


Е-управлението да се фокусира върху услугите

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Досега по приоритетна ос III на ОПАК, подпомагаща развитието на е-управление, са сключени 93 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а 57 проекта са приключили, каза Димитрова-Бийчър. В резултат на проектите 127 администрации са въвели системи за управление на качеството, а в 104 администрации е внедрена система за вътрешен е-документооборот. Освен това за съдебната власт са разработени или обновени 4 информационни системи, а 53 администрации са въвели практики за подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение. Общо 2196 административни услуги вече се предоставят онлайн.

„По отношение на индикаторите трябва да се знае, че ОПАК е само финансиращ инструмент, а отговорността за дългосрочното и устойчиво развитие на проектите в тази област е на държавата. Надявам се, че новата стратегия ще осигури ясна визия за приоритетите за следващите 7 г., така че финансираните проекти да се развиват в правилната посока според идеите и концепциите в стратегията. Важни са и добрите конкретни резултати от проектите по ОПАК, в противен случай бюджетите за надграждане ще бъдат намалени или направо няма да има финансиране", предупреди тя.

Ключов и за ОПАК, и за администрацията като цяло е пилотният проект на Министерския съвет: „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса", чрез който се създава единна методологическа и нормативна база, необходима за прилагане на комплексно административно обслужване. Проектът е приключил на 13 декември 2013 г., а бюджетът му е бил 2,5 млн. лв.

Моника Димитрова цитира като добри практики ИС "Взаимна помощ при събиране" в НАП и проекта на МТИТС „Развитие на административното обслужване по електронен път" на стойност 18 млн. лв. Скоро се очаква отваряне на нова процедура за МТИТС по подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост" с бюджет 20 млн. лв., като този голям проект надгражда предходните 2 проекта в същото ведомство.

ИКТ фирмите скоро ще могат да кандидатстват и в търг за проект за прокуратурата по подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на ИТ", чийто бюджет е 2 млн. лв.

Именно модернизиране на държавната администрация и постигане на справедливо и качествено правосъдие са двата основни приоритета, по които ще се работи през следващите 7 години в новата ОП „Добро управление".

Ключови моменти от бъдещата ОП „Добро управление" за програмния период 2014- 2020
 • Изграждане на Единен системен интегратор (ЕСИ).
 • Развитие на информационни системи.
 • Доизграждане (проектиране, разработване и усъвършенстване) и свързване на ключови регистри на администрацията, финансирани досега по ОПАК.
 • Развитие на централните системи и инфраструктурата на електронното управление и осигуряване на оперативна съвместимост. В следващия период няма да има ограничение от 10% за купуване на хардуер", каза Моника Димитрова.
 • Въвеждане на е-обществени поръчки, включително хардуерно и софтуерно обновяване на Портала за обществени поръчки и Регистъра на обществените поръчки. „Имаше ресурс за е-търгове по ОПАК, но не бе реализирано. Ако досега реализирането на е-търгове беше пожелателно, в следващия програмен период става задължително, тъй като корупцията в обществените поръчки и прозрачността на провежданите процедури са изведени като проблем номер 1 от ЕК", заяви Димитрова.
 • Дигитализиране и цифровизиране на информацията и архивите в администрацията.
 • Изграждане на онлайн система и телефонен център за оказване на помощ при ползване на е-услуги.

 

Трансформация на администрацията е най-важна

„За 15-и път HP участваме в дискусията за е-управление и за тези 15 г. би трябвало на такава конференция да празнуваме зряла възраст, а бизнесът и гражданите да усещат лесния начин за работа с администрацията, но като гражданин и като компания не виждаме ясно ефекта от е-управление, затова е важно да разберем какви грешки сме допуснали досега", заяви Ираван Хира, генерален директор на HP България. Той даде за пример собствената си компания, която въпреки че е разполагала с иновативни технологии през 2000 г. (и смартфон, и таблет) , не е успяла да ги наложи, а 10 г. по-късно водещи в тези перспективни области са други компании, успели да трансформират съществуващи технологии в решения за лесна употреба от потребителите.


Е-управлението да се фокусира върху услугите

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Когато Мег Уитман, създала eBay, пое ръководството на HP, заяви, че в нея намира всички технологии за успешно развитие, но първо трябва да трансформира компанията. Когато разказа на инвеститори плана си за трансформация, предвиждащ преобразуване на HP не за 1 месец, а за 5 години, посланието бе прието негативно. 18 месеца по-късно обаче компанията се развива в правилната посока и акциите й поскъпнаха със 130%, каза Хира. - По аналогия в края на януари бе обявено, че е-правителството в България няма да се случи през май или най-късно декември тази година, а след 4-5 г. Важно е да имаме реална представа кога ще се случат нещата, да има и правилна стратегия", добави той. Според него ключовата дума и тук е трансформация. „Говорим за технологии, а трябва да преобразуваме администрацията, да поставим гражданите и фирмите в центъра. Трябва да променим начина, по който се предлагат услуги. Досега реализирахме само автоматизация на съществуващи услуги, а трябва да се изпълнява концепцията наличната информация да бъде обменяна между администрациите, като самите те събират документите, които вече са предоставени от гражданите и фирмите. Добро е решението да има единен системен администратор, както и залагането на облачните модели в администрацията", каза още генералният директор на HP България.


Е-управлението да се фокусира върху услугите

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Прегледах списъка с административни услуги (СУНАУ) и открих в него 1640 АУ на централната администрация, 256 АУ на общинската и 50 АУ на областната, или общо над 2000 административни услуги, допълни Борислав Дивизиев, архитект „Корпоративни решения" в HP за Централна и Източна Европа. - В 90% от случаите това са услуги за издаване на удостоверения, т.е. голяма част от АУ не са услуги за граждани, а документ, който ние като граждани пренасяме към друга администрация. В този смисъл електронизацията на даден процес не означава директно е-управление. При традиционната АУ схемата е следната – граждани и фирми събират набор от документи, с които отиват при друг доставчик, който да извърши исканата услуга. При оптимизираната АУ ние заявяваме услугата, а събирането на информация от административните органи става прозрачно за заявителя (граждани или фирма). Именно при този модел ще видим промяна в начина на работа на администрация. Това трябва да е фокусът на е-управлението. А при регламентирани 2000 АУ означава, че бъркаме сериозно", коментира Дивизиев.

Стефан Джурелов, търговски директор на Лирекс БС, допълни, че „е-управлението е актуална тема и за България, и за света. Има напреднали държави в областта на е-управление, трябва да ползваме добрите им практики, но процесът да е последователен. Лирекс БС е участвала в много проекти за въвеждане на е-управление у нас, имаме екип да предлагаме добри практики", добави той.


Е-управлението да се фокусира върху услугите

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Мястото на облачния модел

Трансформацията на АУ не може да се случи с ИТ, които изграждаме в момента, смята Дивизиев от HP. „Системите трябва да се правят на принципа на споделяне, да се изгражда обща платформа, ползвана от всички. ИТ се развиват в посока „комунални услуги" тип електро- и ВиК. Моделът, при който всеки си прави собствена система, която да му свърши определена работа, трябва да се промени към модел за обща платформа, полезна за всички. Тази платформа трябва да е изградена на базата на добри практики и стандарти. Финансовият ефект е очевиден, най-вече за малките общини, които не могат сами да внедряват и ползват модерни системи, а имат шанс само чрез споделен модел", коментира той. Дивизиев даде за пример реализираната от HP в Белгия интегрирана e-Gov система, където също е имало сегментирани ИС и администрации, които не говорят помежду си. Създадена е една обща архитектура за реализиране на вътрешни административни услуги, спазвайки принципа „Не искай от гражданите информация, която вече е налична в администрацията". Реализирани са и проактивни услуги, ползвани без заявка.


Е-управлението да се фокусира върху услугите

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Велина Топалова, ръководител звено АМ, публичен сектор в Лирекс.ком, добави, че в администрациите все още се ползва голям обем документи, предимно хартиени, като по-голямата тежест за ползването им пада върху служителите, като често се случва няколко човека да искат достъп до един и същи документ, включително от различни ведомства. „Всичко това води до усложнено управление на потока документи, има проблеми с липсващи документи – изгубени, с неизвестно местоположение, поставени на грешно място. Това е и предпоставка за пробиви в сигурността на информацията – откраднати документи, неоторизиран достъп. Трудна или невъзможна става проследимостта на движението на документа (кой е имал достъп до него, какви промени са правени). А за документите, които се съхраняват дълъг период от време, се провежда скъпа и неефективна инвентаризация", обясни Топалова.

Решението за управление на документни фондове, което Лирекс предлага заедно с партньора си Xerox, включва маркиране на хартиени документи с RFID таг, цифровизация на критични документи, например на документи от проекти с външно (европейско и бюджетно) финансиране като инструмент за ефективно управление на проектите и контрол. „Цифровизирането на документи е предпоставка за внедряване на електронни услуги за гражданите и бизнеса, дава възможност за проследяване на версии и промени с цел последващ контрол", каза още Топалова. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X